སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།༡

ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་བརྩམས། རྡོ་སྦིས མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-10-21

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མེ་གྷ་དྰུ་ཏ་ནྰ་མ། བོད་སྐད་དུ། སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ཡག་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

                1

རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གིས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུར་ཅིང་།།

གནོད་སྦྱིན་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་རང་ཉིད་བག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤང་ལ་ལོ་ཡི་བར།།

ཡིད་འོང་སྐྱེད་བྱེད་བུ་མོའི་ཁྲུས་བྱ་བསོད་ནམས་ཆུ་བོ་རྣམས་དང་ཤིན་རུ་རབ་མཛེས་པའི།།

རབ་བཟང་ལྗོན་ཤིང་གྲིབ་མ་དང་ལྡན་རྰ་མའི་རོ་བོར་སོང་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པར་གྱིས།།

                 2

འདོད་ལྡན་དེ་ནི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡིས་རི་བོ་དེར་ནི་ཕྱིན་བྱས་པས།།

ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་དག་ནི་དཔུང་པའི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད།།

ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་ཉིད་ལ་སྤྲིན་རྣམས་རི་ཤོད་རི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནི།།

མཆོག་ཏུ་རོལ་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུར་པའི་གླང་ཆེན་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་མཐོང་བར་གྱུར།།

                 3

གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་འབྲངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་སྟོབས་ཀྱིས།།

ནད་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཡུན་རིང་དག་ཏུ་ཅི་ཡང་བྱུར་གྱུར་ཏེ།།

མགྲིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རིང་ན་གནས་པར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ལ་ནི།།

ཆུ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

                 4

དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་འོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཡི་ཆེད་དུ་སྲོག་འཆང་བ།།

དེ་ལ་ཆར་སྤྲིན་དག་གིས་རང་ཉིད་བདེའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཁྱེར་ནས་འཇུག་པ་བཞིན།།

ཀུན་ཏའི་ཟླ་ཡི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་མཆོད་པ་འི་ཆེད་དུ་དགའ་བྱེད་བཞིན།།

མཛའ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ནི་དེ་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བ་བརྗོད་པ་བཞིན།།

                5

གང་དུ་དུ་བ་གཟི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་ནི་ཆར་སྤྲིན་ཏེ།།

གང་དུ་མཁས་པའི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྲོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད།།

ཅེས་པ་མཆོག་ཏུ་དགའ་མའི་གསང་བ་པ་ནི་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་གང་གིས་ནི།།

འདོད་པའི་དོན་དུ་མཁས་དང་མི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད།།

                 6

ཁྱོད་ནི་རིགས་མཆོག་དང་ལྡན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་བློན་པོ་མཆོག་སྟེ་འདོད་འཇོའི་ངོ་བོ་ཉིད།།

ས་གསུམ་མཐའ་དག་རིག་ཅིང་བསྐལ་པར་འཇུག་པའི་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་ཤེས།།

དེས་ན་ཁྱོད་ནི་དོན་གཉེར་ཉིད་ལ་སྐལ་བའི་དབང་གིས་དམན་མིན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་ཉིད།།

མཆོག་སྦྱིན་འབྲས་མེད་བདག་གི་རིང་གནས་གཉེན་མདུན་དག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

                 7

ཀྭ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སྐྱབས་ཉིད་དེ་ཕྱིར་བདག་གི་དགའ་མ་ལ།།

གཏམ་གྱི་བདག་པོ་ཚམ་ཆེར་ཁྲོས་པས་འཁྱམས་ཤིང་བྲལ་བ་དག་གི་ཕྲིན་ནི་མཛད་དུ་གསོལ།།

ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་ཚལ་མཆོག་གནས་འཕྲོས་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱས་ཁང་བཟང་ཅན།།

གསང་བའི་བདག་པོའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

                 8

ཁྱོད་ནི་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་བགྲོད་མཛེས་མ་རྣམས།།

བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལན་བུའི་རྩེ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་བལྟ་ཞིང་གུས་པར་བྱེད།།

ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་བྲལ་བས་མཆོག་ཏུ་ཉེན་ཅིང་གཡོག་བཞིན་གཞན་དབང་གྱུར་བ་བདག་འདྲ་དང་།།

གང་ཞིག་གཞན་ཡང་མཛེས་མའི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གུས་ཤིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མི་འགྱུར།།

                 9

དལ་བུ་དལ་བུས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཞོན་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་རྗེས་མཐུན་ཞནས་ཏོག་བྱེད་པ་བཞིན།།

མྱོས་པའི་ཙ་ཏ་ཀའང་ཁྱོད་ལ་སྙན་པའི་བསྟོད་པའི་ངག་ནི་གཡོན་ནས་སྒྲོགས་པ་དང་།།

ཆུ་སྐྱར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་མིག་གིས་མཁའ་ལ་ཁྱོད་མཐོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བརྟེན།།

ངས་པར་མངལ་ནི་རབ་ཏུ་མཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་བ་བརྗོད་པར་ནུས།།

                 10

བདག་གི་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉིན་ཞགས་གྲངས་བཞིན་བདག་པོ་གཅིག་པུ་ཡིད་ལ་འབྲི་བར་ནི།།

གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནི་མ་ཤི་བ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་མཛོད།།

གང་ཕྱིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན།།

ལྷ་མོའི་སྙིང་གི་དགའ་བ་བྲལ་ལས་ལྷུང་བ་འཕྲལ་ལ་འགོག་ཅིང་མཛའ་བས་འཆིང་བར་བྱེད།།

 

 

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།༡

2009-10-21 ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་བརྩམས། རྡོ་སྦིས ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མེ་གྷ་དྰུ་ཏ་ནྰ་མ། བོད་སྐད་དུ། སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ཡག་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

                1

རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གིས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུར་ཅིང་།།

གནོད་སྦྱིན་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་རང་ཉིད་བག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤང་ལ་ལོ་ཡི་བར།།

ཡིད་འོང་སྐྱེད་བྱེད་བུ་མོའི་ཁྲུས་བྱ་བསོད་ནམས་ཆུ་བོ་རྣམས་དང་ཤིན་རུ་རབ་མཛེས་པའི།།

རབ་བཟང་ལྗོན་ཤིང་གྲིབ་མ་དང་ལྡན་རྰ་མའི་རོ་བོར་སོང་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པར་གྱིས།།

                 2

འདོད་ལྡན་དེ་ནི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡིས་རི་བོ་དེར་ནི་ཕྱིན་བྱས་པས།།

ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་དག་ནི་དཔུང་པའི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད།།

ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་ཉིད་ལ་སྤྲིན་རྣམས་རི་ཤོད་རི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནི།།

མཆོག་ཏུ་རོལ་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུར་པའི་གླང་ཆེན་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་མཐོང་བར་གྱུར།།

                 3

གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་འབྲངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་སྟོབས་ཀྱིས།།

ནད་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཡུན་རིང་དག་ཏུ་ཅི་ཡང་བྱུར་གྱུར་ཏེ།།

མགྲིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རིང་ན་གནས་པར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ལ་ནི།།

ཆུ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

                 4

དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་འོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཡི་ཆེད་དུ་སྲོག་འཆང་བ།།

དེ་ལ་ཆར་སྤྲིན་དག་གིས་རང་ཉིད་བདེའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཁྱེར་ནས་འཇུག་པ་བཞིན།།

ཀུན་ཏའི་ཟླ་ཡི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་མཆོད་པ་འི་ཆེད་དུ་དགའ་བྱེད་བཞིན།།

མཛའ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ནི་དེ་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བ་བརྗོད་པ་བཞིན།།

                5

གང་དུ་དུ་བ་གཟི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་ནི་ཆར་སྤྲིན་ཏེ།།

གང་དུ་མཁས་པའི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྲོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད།།

ཅེས་པ་མཆོག་ཏུ་དགའ་མའི་གསང་བ་པ་ནི་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་གང་གིས་ནི།།

འདོད་པའི་དོན་དུ་མཁས་དང་མི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད།།

                 6

ཁྱོད་ནི་རིགས་མཆོག་དང་ལྡན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་བློན་པོ་མཆོག་སྟེ་འདོད་འཇོའི་ངོ་བོ་ཉིད།།

ས་གསུམ་མཐའ་དག་རིག་ཅིང་བསྐལ་པར་འཇུག་པའི་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་ཤེས།།

དེས་ན་ཁྱོད་ནི་དོན་གཉེར་ཉིད་ལ་སྐལ་བའི་དབང་གིས་དམན་མིན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་ཉིད།།

མཆོག་སྦྱིན་འབྲས་མེད་བདག་གི་རིང་གནས་གཉེན་མདུན་དག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

                 7

ཀྭ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སྐྱབས་ཉིད་དེ་ཕྱིར་བདག་གི་དགའ་མ་ལ།།

གཏམ་གྱི་བདག་པོ་ཚམ་ཆེར་ཁྲོས་པས་འཁྱམས་ཤིང་བྲལ་བ་དག་གི་ཕྲིན་ནི་མཛད་དུ་གསོལ།།

ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་ཚལ་མཆོག་གནས་འཕྲོས་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱས་ཁང་བཟང་ཅན།།

གསང་བའི་བདག་པོའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

                 8

ཁྱོད་ནི་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་བགྲོད་མཛེས་མ་རྣམས།།

བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལན་བུའི་རྩེ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་བལྟ་ཞིང་གུས་པར་བྱེད།།

ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་བྲལ་བས་མཆོག་ཏུ་ཉེན་ཅིང་གཡོག་བཞིན་གཞན་དབང་གྱུར་བ་བདག་འདྲ་དང་།།

གང་ཞིག་གཞན་ཡང་མཛེས་མའི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གུས་ཤིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མི་འགྱུར།།

                 9

དལ་བུ་དལ་བུས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཞོན་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་རྗེས་མཐུན་ཞནས་ཏོག་བྱེད་པ་བཞིན།།

མྱོས་པའི་ཙ་ཏ་ཀའང་ཁྱོད་ལ་སྙན་པའི་བསྟོད་པའི་ངག་ནི་གཡོན་ནས་སྒྲོགས་པ་དང་།།

ཆུ་སྐྱར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་མིག་གིས་མཁའ་ལ་ཁྱོད་མཐོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བརྟེན།།

ངས་པར་མངལ་ནི་རབ་ཏུ་མཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་བ་བརྗོད་པར་ནུས།།

                 10

བདག་གི་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉིན་ཞགས་གྲངས་བཞིན་བདག་པོ་གཅིག་པུ་ཡིད་ལ་འབྲི་བར་ནི།།

གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནི་མ་ཤི་བ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་མཛོད།།

གང་ཕྱིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན།།

ལྷ་མོའི་སྙིང་གི་དགའ་བ་བྲལ་ལས་ལྷུང་བ་འཕྲལ་ལ་འགོག་ཅིང་མཛའ་བས་འཆིང་བར་བྱེད།།

 

 

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།