གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

འདྲ་པར།

2012-12-13 09:47:00 རྐང་ཐང་བ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

       འདྲ་པར།( ཁག་དང་པོ)
འདྲ་པར་དུ་སྨུག་པ་འཁྱིལ་འདུག
སྨུག་པས་འདྲ་པར་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་མཐོང་མ་ཐུབ
གློ་བུར་དུ་ལག་པ་ནག་པོ་ཞིག་ཕྱི་རུ་བསྲིངས་ཏེ
ང་ལ་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར

འདྲ་པར་དུ་ཆུ་ཁོལ་གདུ་བཞིན་འདུག
ཆུ་ཁོལ་གྱིས་འདྲ་པར་གྱི་ཉེ་སར་བཅར་མ་ཐུབ
གློ་བུར་དུ་གསིར་དྲི་དམར་པོ་ཞིག་ཕྱི་རུ་བརྐྱངས་ཏེ
ང་ལ་ནམ་མཁའ་ཞིག་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར
        2012.11.09ལན་གྲུ་ནས།       འདྲ་པར།( ཁག་གཉིས་པ།)
རེབ་གོང་གི་ལྷ་རིས་པས
འདྲ་པར་དུ་མེ་དཔུང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྲིས་ཡོད
དེ་ནི་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ཁ་རོག་གེར་ང་ལ་བསྐུར་བྱུང

རེབ་གོང་གི་བོན་ཆོས་པས
འདྲ་པར་དུ་དམར་བསང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད
དེ་ནི་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ཁ་རོག་གེར་ང་ལ་བསྐུར་བྱུང

འདྲ་པར་གྱི་འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོ་དེས
ངའི་སེམས་ཀྱི་ཤེལ་ལེབ་ནས་མེ་དཔུང་ཞིག་འཆར
ངའི་ཡིད་ཀྱི་བུ་ག་ནས་གསིར་དྲི་ཞིག་འཕྱུར

ངའི་ལག་ན་ཡོད་པའི་འདྲ་པར་དུ
ཆར་བ་འབབ་ཀྱིན་འདུག
མ་རེད   ངའི་གློ་སྙིང་བར་གྱི་གཤེར་ཁུ་འབབ་ཀྱིན་འདུག
དྲོད་ལམ་ལམ་གྱིས་འབབ་ཀྱིན་འདུག

ངའི་སེམས་སུ་འབྱར་བའི་འདྲ་པར་དུ
རོ་དྲི་འཐུལ་གྱིན་འདུག
མ་རེད  ངའི་གློ་སྙིང་འཚིགས་པའི་གསིར་དྲི་འཐུལ་གྱིན་འདུག
དྲོད་ལམ་ལམ་གྱིས་འཐུལ་གྱིན་འདུག

ཀྱེ  འདྲ་པར་ཡ
དུ་བ་ཡལ་བའི་སོ་བ་ལ་འགུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཅི་ཡིན
ཚོན་རུས་ཡལ་བའི་འདྲ་པར་ལ་གསོན་ཤུགས་ཡོད་པ་ཅི་ཡིན
           2012.11.16ལན་གྲུ་ནས།

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།