མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ།

ཧོར་ནག་པ་འདྲེ་མིག མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2013-09-18

 

 

བྱ་ཁྱུང་རི་རྒྱུད་བདག་གི་མེས་པོའི་མགོ་བོ་ཡིན་དུས
དེ་ལས་བབས་པའི་དགུ་ཆུ་སྔོན་མོ་འཐུང་དུས་ང་ལ་འགོག་མེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཞིག་སྐྱེས་འོངས
དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་བའི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་གྱི་འཚར་སྡུག་དང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས
ད་དུང  འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མའི་མགོ་ལྕོག་དུད་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས
ང་རང་གི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ཏེ་རེབ་གོང་ནས་སྐྱེས་པར་སྤྲོ་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད

ཡིན་ནའང  དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས
འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཚ་དྲོད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས
ཁ་བའི་རིགས་ལ་ཆག་འཇིག་འབྱུང་སླ་བའི་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས
རེབ་གོང་བ་ཁྲི་ཕྲག་གི་ཚེ་སྲོག་སྟེ་དགུ་ཆུ་སྔོན་མོ་ལོ་རེ་ནས་ཟླ་རེར་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་དུས
རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་གྱི་འཚར་སྡུག་དང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས
ད་དུང    འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མའི་མགོ་ལྕོག་བདག་གི་མཐོང་ལམ་ནས་མག་མོག་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་དུས
དྭངས་གཙང་གིས་བཞུར་མྱོང་བའི་མི་ཚོགས་དེ་ཡང་ད་ནི་ངས་མག་མོག་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་གྱིན་པ་རྟོགས

མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་ཡ   མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ  
ད་ལྟ་ངས་རང་གི་མེས་པོ་དག་གིས་ཁྱེད་ང་རྒྱལ་དང་སྤྲོ་སེམས་ཀྱིས་འཐུང་གིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འབྲི་བཞེངས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད
ཡོད་ཚད་ཁྱེད་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་ཡོད་ཚད་ཁྱེད་ལ་འཐིམ་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་ལ་མནོ་བསམ་བཞེས་ཀྱིན་ཡོད
འདི་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དུས  ཁུ་སིམ་སིམ་གྱིས་བཞུར་གྱིན་མི་ཚོགས་འདི་ལ
མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་ཞེས་པའི་གླུ་གཞས་ཤིག་ང་རྒྱལ་དང་སྐྱོ་སྣང་གིས་ལེན་འདོད་སྐྱེས་འོངས

ཡིན་ནའང  གླུ་ལེན་འདོད་ཀྱི་སྤྲོ་བ་ཡོད་ཀྱང་གླུ་ལ་ཉན་མཁན་གྱི་ལྟད་མོ་བ་མེད་པ་ནི
མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་སྐམ་རུལ་དུ་གྱུར་ཀྱང་དེ་ལ་སྣང་དོགས་དང་ཚོར་ཤེས་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཨང
                            ༢༠༡༢   ༡༢   ༣ དགོང་མོར་རང་མལ་ནས།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ།

2013-09-18 ཧོར་ནག་པ་འདྲེ་མིག ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

 

 

བྱ་ཁྱུང་རི་རྒྱུད་བདག་གི་མེས་པོའི་མགོ་བོ་ཡིན་དུས
དེ་ལས་བབས་པའི་དགུ་ཆུ་སྔོན་མོ་འཐུང་དུས་ང་ལ་འགོག་མེད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཞིག་སྐྱེས་འོངས
དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་བའི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་གྱི་འཚར་སྡུག་དང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས
ད་དུང  འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མའི་མགོ་ལྕོག་དུད་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས
ང་རང་གི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ཏེ་རེབ་གོང་ནས་སྐྱེས་པར་སྤྲོ་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད

ཡིན་ནའང  དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས
འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཚ་དྲོད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས
ཁ་བའི་རིགས་ལ་ཆག་འཇིག་འབྱུང་སླ་བའི་དུས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས
རེབ་གོང་བ་ཁྲི་ཕྲག་གི་ཚེ་སྲོག་སྟེ་དགུ་ཆུ་སྔོན་མོ་ལོ་རེ་ནས་ཟླ་རེར་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་དུས
རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་གྱི་འཚར་སྡུག་དང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས
ད་དུང    འབྲུ་དྲུག་ལོ་ཡག་གི་སྙེ་མའི་མགོ་ལྕོག་བདག་གི་མཐོང་ལམ་ནས་མག་མོག་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་དུས
དྭངས་གཙང་གིས་བཞུར་མྱོང་བའི་མི་ཚོགས་དེ་ཡང་ད་ནི་ངས་མག་མོག་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་གྱིན་པ་རྟོགས

མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་ཡ   མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ  
ད་ལྟ་ངས་རང་གི་མེས་པོ་དག་གིས་ཁྱེད་ང་རྒྱལ་དང་སྤྲོ་སེམས་ཀྱིས་འཐུང་གིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འབྲི་བཞེངས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད
ཡོད་ཚད་ཁྱེད་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་ཡོད་ཚད་ཁྱེད་ལ་འཐིམ་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་ལ་མནོ་བསམ་བཞེས་ཀྱིན་ཡོད
འདི་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དུས  ཁུ་སིམ་སིམ་གྱིས་བཞུར་གྱིན་མི་ཚོགས་འདི་ལ
མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་ཞེས་པའི་གླུ་གཞས་ཤིག་ང་རྒྱལ་དང་སྐྱོ་སྣང་གིས་ལེན་འདོད་སྐྱེས་འོངས

ཡིན་ནའང  གླུ་ལེན་འདོད་ཀྱི་སྤྲོ་བ་ཡོད་ཀྱང་གླུ་ལ་ཉན་མཁན་གྱི་ལྟད་མོ་བ་མེད་པ་ནི
མ་ཡུམ་དགུ་ཆུ་སྐམ་རུལ་དུ་གྱུར་ཀྱང་དེ་ལ་སྣང་དོགས་དང་ཚོར་ཤེས་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཨང
                            ༢༠༡༢   ༡༢   ༣ དགོང་མོར་རང་མལ་ནས།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།