གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཨ་མའི་མིག་ཆུ།

2014-12-11 14:30:27 ཨན་ཀི་ཨར*ཁ་ལ་ལེ་ཆུའུ་ཧོ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

  བསིལ་ཆར་གྱི་འབབ་རྒྱུན་ཁ་ཤས་ཤག་ཤག་ཏུ་འཇོ་དུས་ཤིག་ལ།ལྡུམ་རྭའི་ཁྲོད་དུ་སུམ་པའི་སྡོང་སེར་གྱི་ལོ་མར་གསེར་འོད་ལམ་ལམ་དུ་འཕྲོ་ཞིང༌།འཁྲི་ཤིང་ལ་འཁྱུད་པའི་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་ཆགས་པ་ནས་རྒྱགས་སྟོབས་ཀྱིས་གས་པའི་སྣང་བ་སྟེར།རྒྱ་སྨུག་མདོག་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་གིས་ཙི་བན་དེ་ཉིད་ཆེས་དམའ་སར་དཔྱངས་ཡོད་ལ།ཙི་བན་མེ་ཏོག་གི་འདབ་རོལ་ན་རྫ་བན་ཆག་པོ་ཞིག་ལོ་མ་ཐོར་བའི་ཉམས་སྣང་གི་ཁྲོད་དུ་ཕར་ཚུར་ལ་འགྲིལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌།རྫ་ཁོག་དེའི་གཏིང་ངོས་སུ་ཚང་མལ་བཟོས་པའི་ཁུག་རྟའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གྲང་ཞིང་སེམས་ངལ་གྱིས་མནར་བ་ལས་ལུས་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁུམ་སྟེ་འདར་སིག་སིག་གི་རང་བཞིན་མངོན་ཡོད་འདུག
  ཆགས་ས་རྟེན་ཡུལ་མེད་པའི་ཁོ་མོའི་གཅེན་མོ་གཉིས་པོ་སྔ་ས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་ལ།མ་ཡུམ་སྟེ། བརྩེ་ལྡན་གྱི་ཨ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱང་རིང་གནམ་མཐོའི་མཚམས་སུ་བདེ་དྲོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ཕྱོགས་བཞིན་ས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕུར་སོང་བས་ན།འཁྱགས་ཤིང་གཤེར་བའི་མཚན་མོར་ཁོ་མོར་སུ་ཞིག་གི་དྲོད་སྣང་སྟེར་ངེས་སམ།རྫ་ཁོག་གི་གཏིང་ངོས་སུ་ཁོ་མོ་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པ་ནས་ཁྱིམ་མི་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་ནི་ཁོ་མོའི་ལུས་པོར་རྨས་ཕོག་སྟེ་འཕུར་མ་ཐུབ་པས་ཡིན།
  དེ་ཡང་དབྱར་ཁ་ཞིག་སྟེ་ཁོ་མོའི་ཁྱིམ་མི་མཐའ་དག་མདའ་ཡབ་ཀྱི་འོག་རོལ་ན་འབབ་སྡོད་ཀྱི་ཚང་མལ་ལ་སྙེགས་དུས་སུ་ཁང་བ་གློ་བུར་དུ་མེར་ཤོར་བས།ཨ་མ་ལགས་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་ལམ་ཁར་སྙེགས་བྱུང་ནའང་དུས་ཚོད་འགོར་དྲགས་ཏེ་དམར་ལྷོག་ལྷོག་གི་མེ་ཟླུམ་ཞིག་ཚང་མལ་དུ་ལྷུང་བ་ནས་ཁོ་མོའི་འདབ་གཤོག་རང་སྲེག་སོང༌།ཏག་ཏག་སྐབས་དེར་ཁོ་མོ་སྒོ་ང་ལས་བཏོན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་མ་ཐག་ཡིན་ལ་ལུས་ཡོངས་དམར་རྗེན་དུ་གནས་པས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བསྲན་མེད་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་བརྒྱལ་སོང༌།བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་དུས། རང་ཉིད་ཚང་མལ་གསར་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཐོན་ཡོད་ལ།མ་ཡུམ་གྱིས་མགོ་བོ་དུད་པ་ནས་ལོགས་ཤིག་ན་ཙོག་པུར་བསྡད་ཡོད་ཅིང་སེམས་ཁམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ངལ་གྱིས་མནར་འདུག ཁོ་མོས་རང་གི་གཤོག་ཟུང་སྙོམ་པོ་དེ་འགུལ་ཙམ་ཞིག་བྱ་འདོད་ན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ངལ་བ་འབྲས་མེད་དུ་གྱུར་སོང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་མོའི་གཤོག་པ་གཡོན་པ་དེ་མེ་ཡིས་འཚིག་ནས་སྐམ་པོར་གྱུར་འདུག
  དབྱར་ཁ་སོང་རྗེས་སུ།རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཁ་དོག་ཇེ་སྟུག་ཏུ་སོང་བས།ལྡུམ་རྭའི་ནང་དུ་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས།“སྙིང་ཉེ་བའི་བུ་ཕྲུག ང་ཚོ་དེ་རིང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ཉིད་འཕུར་མི་ཐུབ་པས་འདུག་དགོས་བྱུང་སོང༌།དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫ་བན་དེའི་ནང་དུ་བདག་གིས་བྱ་སྤུས་བཟོས་པའི་མལ་ཁྲི་འཇམ་པོ་ཞིག་བཏིང་ཡོད།འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཚང་མལ་ཡིན། རང་ཉིད་ཁ་ལྟོགས་པའི་དུས་སུ་ཕྱིར་བཏོན་ཏེ་རྒུམ་བུ་སྒྲུག་ཆོགསྡོང་རྭའི་གསེབ་ཏུ་ཡོད་ཚད་སིལ་ཏོག་གིས་ཁེབས་ཡོད། སྒུག་བཞིན་དཔྱིད་ཀ་ཐོན་རག་ཅིག་ལ་ང་ཚོ་སླར་ལོག་སྟེ་ཁྱོད་བཙལ་ངེས་ཡིན།”ཟེར།
  “བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཨ་མ་ལགས།ཁྱོད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།”ཁུག་རྟ་ཆུང་ཆུང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བཞིན་དེ་སྐད་བརྗོད་ཅིང༌།ཁོ་མོས་རང་གི་མིག་ཆུ་འགེབས་ཆེད་མགོ་བོ་ཉིད་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་དང་གར་སྦྱར་ཞིང༌།ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་གནས་་་་་་་་
  ཁོ་མོ་ཚོ་འཕུར་སོང༌།སྨྲེང་སྐྱོའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བསླེས་པའི་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་འདས་ཤིང་བརླན་གྱིས་བཟུང་བའི་འཁྲི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་སྔར་ལས་མགོ་བོ་དུད་པར།ཆར་ལྡོག་གཅིག་ཆེས་དམའ་བའི་འདབ་མ་དེའི་ཡང་སྟེང་ནས་ཐུར་དུ་འགྲིལ་བྱུང༌། ཆར་རྡོག་དེ་འགྲིལ་བའི་སྐད་ཅིག་མའི་དུས་ལ་ཁུག་རྟ་ཆུང་ཆུང་གིས་སྒྲ་འཛིན་དུ་ཐོས་པ་ནི་ཆར་ཆུས་རྔམ་པ་ཞིག་འབྱིན་བཞིན།
  “ཤུ།དངོས་ནས་ཐང་ཆད་པ་ལ།”ཟེར།
  ཁུག་རྟ་ཆུང་ཆུང་ཡ་མཚར་བའི་ངང༌།“སྐུ་ཉིད་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡོང༌།”ཞེས་དྲིས་པར།
  “ཨོ། སྙིང་ཉེ། སྙིང་ཉེ། ང་རང་ལམ་ཐག་རིང་བོ་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ལ་ངའི་སྐྱེས་ཁུངས་ཀྱང་དེ་ག་རང་ཡིན།ང་ཉིད་ཆར་རྡོག་ཅིག་མ་ཡིན་པར་མིག་ཆུ་རྡོག་གཅིག་ཡིན།”ཟེར་ལ།དེ་དང་མཐུན་ནས།“མ་ཡུམ་ཞིག་གི་མིག་ཆུ་སྟེ།བདག་གི་ཚེ་སྲོག་གི་བྱུང་བ་དེའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཐུང་སྟེ།ཉིན་དགུའི་སྔོན་དུ་རྒྱང་རིང་རྒྱ་མཚོའི་གནས་སུ་མདུན་དུ་གཤེགས་པའི་གྲུ་བོ་ཆེ་ཞིག་གི་དར་ཤིང་སྟེང་དུ་འབབ་སྡོད་བྱས་པའི་ཁུག་རྟ་ཞིག་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མནར་བཞིན་མིག་ཆུ་ཁྲོམ་ཁྲོམ་དུ་བཞུར་གྱིན་འདུག”ང་ཉིད་ཡིད་སྐྱོ་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་མནར་བའི་ཁུག་རྟ་དེའི་མིག་གཡས་པ་ནས་དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ།རླུང་ཆེན་ལྡིང་ཞིང་ལྡིང་ཞིང༌། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི་ངར་སྐད་བསྒྲགས་པའི་དུས་སུ། ཁུག་རྟ་དེས་ཉམས་ཐག་སྐད་ངག་གིས་རླུང་ལ་བཤད་རྒྱུར།“སྤུན་ཟླ་ལགས།ཁྱེད་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ངོས་གང་ལ་ཡང་རྒྱུ་བས། སྐུ་ཉིད་པོ་ཅ་ལིས་ཡ་བརྒྱུད་དུས་སུ་ཐེངས་ཤིག་དགྱེ་ན་ཆོག་གམ། དགྱེ་ནས་ཀྱང་བདག་གིས་ཁེར་རྐྱང་དུ་བསྐྱུར་བའི་བྱིས་པ་དེ་ལ། བྱི་ལ་ནག་པོ་ར་སྐོར་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱང་རིང་ནས་སྐོར་དེ་འགྲོ་རྒྱུ”ཞེས་བརྗོད་རོགས།ང་འགྲོ་ཁར་མོ་ལ་འདི་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་བརྗེད་སོང༌།“ད་དུང་ང་རང་སྨྲེང་སྐྱོའི་དྲན་གདུང་གིས་མནར་བཞིན་བསྡད་ཡོད་་་་་་་ཅེས་བརྗོད་རོགས”ཟེར།
  རླུང་གིས།“ཁྱོད་ཀྱི་བྱིས་པ་དེ་གནས་གང་ཞིག་ན་ཡོད”ཅེས་དྲིས་པར། ཁུག་རྟས།“བདག་གིས་མོ་རང་སྡོང་རྭ་ནང་གི་རྫ་བན་ཆག་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྡུས་ཡོད་ལ།ས་དེ་གར་རྒྱ་སྨུག་མདོག་ཅན་གྱི་ཙི་བན་མེ་ཏོག་བཏབ་ཡོད”ཅེས་ཁུག་རྟའི་སྐད་ཆའི་མཇུག་མ་རྫོགས་གོང་ང་རང་མོའི་མིག་གོང་ནས་འགྲིལ་ཏེ་ཕྱིར་བཏོན་བྱུང་ལ།རླུང་གིས་ང་འཁུར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཁྲིད་ཅིང༌།ཉིན་དགུར་ལྗོངས་རྒྱུ་བྱས་པའི་མཐའ་མར་ང་རང་མེ་ཏོག་འདིའི་སྟེང་ལ་འཕངས་སོང༌།ངོ་མ་ཐང་ཆད་པ་ལའང༌།ངའི་ད་ལྟ་ཅི་ཡང་བསམ་གྱིན་མེད་ལ།བསམ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ནི་འགྲེ་ལྡོག་གཅིག་གིས་ཐེངས་གཅིག་གཉིད་འདོད་ཟེར།
  ཁུག་རྟ་ཆུང་ཆུང་གིས་ཉན་གྱིན་ཡིད་ཡོངས་སུ་བཀུག་པས།ཁོ་མོ་བདེ་མྱུར་གྱིས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཁ་གདངས་ཤིང༌།ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་དྲན་པ་འཐོར་བཞིན་ཕུད་པའི་མིག་ཆུ་དེ་ཁོག་ཏུ་མིད་ཅིང༌།སྐད་ཆུང་ངུས“བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། བྱམས་ལྡན་གྱི་ཨ་མ་ལགས།”ཞེས་སྒྲོ་སྤུའི་མལ་ཁྲི་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་ཀྱིས་གཉིད་དུ་ཡུར་སོང༌།
  མིག་ཆུས་ཁོ་མོར་བདེ་དྲོད་བྱིན་པས།ཁོ་མོ་ལ་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་གཤོག་ཟུང་འོག་བསྡམས་པའི་འཕྲུལ་སྣང་གིས་ཚིམས་སོང༌།

                                    རེ་རྐང་གླིང་གིས་བསྒྱུར།
                           
                                 (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)
 

རྩོམ་ཁུངས།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།