སེམས་ཁུར་ལྷག་མ་ཞིག

     འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཁུར་པའི་ལོ་མ་སེར་པོ་དེ།
     སྐུ་ལོ་གང་གི་ཕུད་ཟིན་པའི་དབུ་ཞྭ་རལ་བོ་དེ་ཡིན་ནམ།
     འཁྱག་ཤུར་ཤུར་ལྡིང་གྱིན་པའི་རླུང་བུའི་ལག་ཟུང་སྟོང་བ་དེ།
      རྒད་པོ་སུ་ཞིག་གི་རེ་བའི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ངེས།
 
       སེམས་ཁ་ཕྱི་ལ་ཕྱོགས་ནས་ཡུན་རིང་ཞིག་འདས་རྗེས།                          
       གངས་རི་འང་ནག་པོར་གྱུར་འདུག
       ཁྲག་གི་མིག་ཆུ་འཛར་བའི་སེང་ཆེན་དེ་འང་།
       རྐང་ལམ་ཁེར་སྐྱ་ཤིག་ལས།
        དམྱལ་ཟངས་ལྟ་བུའི་མུན་པའི་གཏིང་རིམ་ཏུ་ཆས་སོང་།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སེམས་ཁུར་ལྷག་མ་ཞིག

2011-12-15 ནམ་ལང་། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

     འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཁུར་པའི་ལོ་མ་སེར་པོ་དེ།
     སྐུ་ལོ་གང་གི་ཕུད་ཟིན་པའི་དབུ་ཞྭ་རལ་བོ་དེ་ཡིན་ནམ།
     འཁྱག་ཤུར་ཤུར་ལྡིང་གྱིན་པའི་རླུང་བུའི་ལག་ཟུང་སྟོང་བ་དེ།
      རྒད་པོ་སུ་ཞིག་གི་རེ་བའི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ངེས།
 
       སེམས་ཁ་ཕྱི་ལ་ཕྱོགས་ནས་ཡུན་རིང་ཞིག་འདས་རྗེས།                          
       གངས་རི་འང་ནག་པོར་གྱུར་འདུག
       ཁྲག་གི་མིག་ཆུ་འཛར་བའི་སེང་ཆེན་དེ་འང་།
       རྐང་ལམ་ཁེར་སྐྱ་ཤིག་ལས།
        དམྱལ་ཟངས་ལྟ་བུའི་མུན་པའི་གཏིང་རིམ་ཏུ་ཆས་སོང་།

 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།