ཆར་རྗེས་ཀྱི་མགྱོགས་བྲིས།

 

 

ཆར་རྗེས་ཀྱི་ཉི་འོད་ཀྱིས
ཕྱི་དྲོ་འདི་བདག་ལ་བསྩལ་བྱུང
མཛེས་སྡུག་ནི་གཙང་བོ་ཞིག་ལྟར་ང་རང་ལྕེབས་པར་སྒུག་འདུག
རྣམ་ཤེས་ལ་བྱབས་ཁྲུས་ཤིག་བྱས་རྗེས
མིག་ཟུང་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་གྲ་མ་ཆག་པར་མཐོང་སོང
སུ་ཞིག་གིས་སྒེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱི་ལ་ལྟ་བ་བཞིན
རྩྭ་ལྗང་དང་ལྗོན་པ
ཉི་འོད་སོགས་བདག་ཡིད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་དུ་འཚང་བྱུང
ནེམ་ཤུག་ཤུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས
བག་ཡང་གིས་རྒྱུ་པའི་རླུང་གི་གར་སྟབས
ང་རང་ཐག་པ་ཞིག་ལྟར་རྐྱ་ཞིག་སོང

རྡོ་བའི་རྩིག་པ་དང་མི་སེམས་ཀྱི་ཨར་འདམ་ཁོ་ན
ད་དུང་ཨ་འཐས་ཀྱི་གཡུལ་ལ་ཞུགས་འདུག
   
                 ༢༠༡༤/༩/༡༢ལ།

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཆར་རྗེས་ཀྱི་མགྱོགས་བྲིས།

2014-10-26 གྲི་ཐུང་། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

 

 

ཆར་རྗེས་ཀྱི་ཉི་འོད་ཀྱིས
ཕྱི་དྲོ་འདི་བདག་ལ་བསྩལ་བྱུང
མཛེས་སྡུག་ནི་གཙང་བོ་ཞིག་ལྟར་ང་རང་ལྕེབས་པར་སྒུག་འདུག
རྣམ་ཤེས་ལ་བྱབས་ཁྲུས་ཤིག་བྱས་རྗེས
མིག་ཟུང་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་གྲ་མ་ཆག་པར་མཐོང་སོང
སུ་ཞིག་གིས་སྒེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱི་ལ་ལྟ་བ་བཞིན
རྩྭ་ལྗང་དང་ལྗོན་པ
ཉི་འོད་སོགས་བདག་ཡིད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་དུ་འཚང་བྱུང
ནེམ་ཤུག་ཤུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས
བག་ཡང་གིས་རྒྱུ་པའི་རླུང་གི་གར་སྟབས
ང་རང་ཐག་པ་ཞིག་ལྟར་རྐྱ་ཞིག་སོང

རྡོ་བའི་རྩིག་པ་དང་མི་སེམས་ཀྱི་ཨར་འདམ་ཁོ་ན
ད་དུང་ཨ་འཐས་ཀྱི་གཡུལ་ལ་ཞུགས་འདུག
   
                 ༢༠༡༤/༩/༡༢ལ།

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།