ཅི་ཞིག་བརྗེད་སོང་བ་ཡིན་ནམ།

རི་སྔོན་བླ་མ་ཐར། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2010-04-25

 

 

མཚན་མོ་སླེབས་དུས

མཐའ་འཁོར་གྱི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟུག

བདག   སྐབས་འདི་ནས་བཟུང

འཇམ་མོག་མོག་གིས་སྡོད་མི་འདོད་པས

སྒྲོན་མེ་སྦར་ཏེ   སླར་ཡང་གཟིམས་རྗེས

ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཁྱམས

 

རླུང་ལྡང་བྱུང

ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་ཟླ་ཇི་འདྲའི་འཁྱག 

བདག     སྐབས་འདི་ལ་ཡང

གྲང་ཤུར་ཤུར་ངང་སྡོད་མི་འདོད་པས

འདང་རེ་བརྒྱབ་སྟེ     འདི་ལྟར

སླར་ཡང་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ལོག   

 

མི་མངོན་པའི་གནས་སུ།

 

སྤྲིན་གྱི་ཕུང་བོ་དག་རིམ་གྱིས་ཐོར་དུས

དེ་རིང་གི་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་དྭངས

སྔོ་བསངས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ངོས་སུ

བྱེའུ་ཆུང་ཞིག་གིས་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོས་གཤོག་འགྱུར་རྩེན

 

ཡུན་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ

ནགས་ཚལ་གྱི་ལྗོན་པ་དུ་མ་ཤིག་ཤིག་གཡོ

ཆར་བ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སིམ་སིམ་འབབ

ཕ་གིའི་རི་དང་རྩྭ་ཆུ་དེ་དག་ལས

མི་མངོན་པའི་གནས་སུ་ད་དུང་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ

 

སྐབས་འདི་ལ

ངའི་སྒེའུ་ཁུང་སླར་ཡང་རླུང་གིས་ཕྱེས

ཁྱོད་ཀྱི་གོམ་སྒྲ་སྙན་མོ

ད་དུང་ཡང་ཆེས་ཟབ་པའི་ལྐོག་གྱུར་གྱི་དབྱངས་འགྲོས་ཤིག 

རྩོམ་ཁུངས། ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཅི་ཞིག་བརྗེད་སོང་བ་ཡིན་ནམ།

2010-04-25 རི་སྔོན་བླ་མ་ཐར། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

 

 

མཚན་མོ་སླེབས་དུས

མཐའ་འཁོར་གྱི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟུག

བདག   སྐབས་འདི་ནས་བཟུང

འཇམ་མོག་མོག་གིས་སྡོད་མི་འདོད་པས

སྒྲོན་མེ་སྦར་ཏེ   སླར་ཡང་གཟིམས་རྗེས

ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཁྱམས

 

རླུང་ལྡང་བྱུང

ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་ཟླ་ཇི་འདྲའི་འཁྱག 

བདག     སྐབས་འདི་ལ་ཡང

གྲང་ཤུར་ཤུར་ངང་སྡོད་མི་འདོད་པས

འདང་རེ་བརྒྱབ་སྟེ     འདི་ལྟར

སླར་ཡང་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ལོག   

 

མི་མངོན་པའི་གནས་སུ།

 

སྤྲིན་གྱི་ཕུང་བོ་དག་རིམ་གྱིས་ཐོར་དུས

དེ་རིང་གི་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་དྭངས

སྔོ་བསངས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ངོས་སུ

བྱེའུ་ཆུང་ཞིག་གིས་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོས་གཤོག་འགྱུར་རྩེན

 

ཡུན་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ

ནགས་ཚལ་གྱི་ལྗོན་པ་དུ་མ་ཤིག་ཤིག་གཡོ

ཆར་བ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སིམ་སིམ་འབབ

ཕ་གིའི་རི་དང་རྩྭ་ཆུ་དེ་དག་ལས

མི་མངོན་པའི་གནས་སུ་ད་དུང་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ

 

སྐབས་འདི་ལ

ངའི་སྒེའུ་ཁུང་སླར་ཡང་རླུང་གིས་ཕྱེས

ཁྱོད་ཀྱི་གོམ་སྒྲ་སྙན་མོ

ད་དུང་ཡང་ཆེས་ཟབ་པའི་ལྐོག་གྱུར་གྱི་དབྱངས་འགྲོས་ཤིག 

རྩོམ་ཁུངས། ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།