རྒྱ་སྟག་གི་འཇབ་རྒོལ།

རི་སྔོན་བླ་མ་ཐར། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2010-04-22

ཕྱི་ཡི་སྤུ་ཁ་འཇམ

རི་མོའི་ཐིག་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག

 

སྐྱི་གཡའ་བའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའི་ནང་རིམ་ནས

ཁྲག་དམར་གྱིས་བྱུགས་པའི་སྡེར་མོ་དང་མཉམ་པོར

མཆེ་བ་དག་དཀར་སེང་ངེར་ཕྱིར་ཕྱུང་སྟེ

བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་ངར་སྐད་ཐེངས་ཤིག་སྒྲོག་དུས

ཐག་རིང་གི་རི་རབ་དང་གཙང་པོ་ཡང་གཡོ་ཙམ་གཡོ་ཙམ

ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་གི་འབབ་རྒྱུན་མཚམས་ཆད་མ་མྱོང་བའི

ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་གི་རྩྭ་ཡན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་བྲག་སྐྱིབས་སུ་ཉལ་བའི

གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་གི་རྒྱ་སྟག་འདི

གཅན་གཟན་གཞན་ལས་གཏུམ་དྲག་དང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོར་མྱོང་ཡོད་དམ

ཆུ་དང་སྤང་གི་མཚམས་སུ་རང་དབང་གི་རྩེད་འཇོར་རོལ་དུས

བསམ་ཡིད་ལས་འདས་པའི་འཇབ་རྒོལ་ཐེངས་ཤིག་གིས

རི་དྭགས་དགོ་བ་དང་གཙོད་ཁྱུ་དག་སིལ་བུར་གཏོར

དེའི་ནང་གི་ནར་སོན་བཞིན་པའི་གཙོད་ཕྲུག་དམར་ཆུང་ཁ་ཤས

ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གཡང་གཟར་གྱི་བྲག་ལ་མཆོངས

ང་རང་ཡང་འགྲོ་དང་གོམ་ལག་གཉོམ་པའི་ཤྭ་བ་ཡུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན

 

 

 

 

འཆི་བདག་གི་རལ་གྲིའི་འོག་ཏུ།

སྡུག་བསྔལ་དང་ནད་ཡམས་ཀྱིས་མཐའ་ནས་བསྐོར་དུས

རང་ཉིད་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་མགོན་ཞིག་ལ

ཇི་འདྲའི་སྒུག་ཡོད་པ      ཁྱོད་ལ་གསལ

 

ལམ་ཕྲན་འདིའི་སྣེ་མོར་འགྲེང་ཚེ

གཤིན་རྗེའུཧ་འབོད་སྒྲ་ལས་ལྷག་པའི

ན་ཟུག་འཇིགས་སྐྲག་གི་ཚོར་བ་མང་པོ

ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་གི་རུས་རྐང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ནས

ཡུན་རིང་ཕྱིན་པ     ཁྱོད་ལ་གསལ

 

མ་གཞི་གློ་གཅོང་གི་ནད་དེ་གཤེད་མ་རིགས་ཤིག

ཁྲོ་ཉམས་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་པས

ཆུ་སྲིན་གྱིས་ཁ་གདངས་པ་ཇི་བཞིན

རང་གི་ཉེ་ས་ནས་ཉེ་སར་བཅར་བཞིན་པ     ཁྱོད་ལ་གསལ

 

མི་ཚེ་བྱེ་ཐང་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱིན་བསྐྱོད་ཀྱིན

ཁྱོད་རང་དྲན་པའི་སྐོམ་པ་ཆེ་རུ་ཕྱིན

ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་ཞིབ་ཏུ་ལྟ་དུས

རྐང་རྗེས་ཀྱི་རི་མོ་གྱ་གྱུར་འཐེན

 

ཁྱོད་ཀྱི་མིག་མདུན་ནས

ངའི་ཚེ་སྲོག་གི་ཆུ་ཐིགས་རེ་རེ་འཛར་བཞིན་འདུག

ཀྭ་ཡེ     བརྩེ་དུང་གི་བདག་མོ

སྟོང་བའི་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ནས

ང་ལ་སྐྱེལ་མ་མཛོད་ཅིག

 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་མ་ཡུམ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན

བྱམས་དང་བརྩེ་བ་གཞན་ལས་ཆེ་སྲིད

༢༠༠༡ལོའི་ཟླ༡པོའི་ཚེས༢༧ཉིན་ལ།

རྩོམ་ཁུངས། ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

རྒྱ་སྟག་གི་འཇབ་རྒོལ།

2010-04-22 རི་སྔོན་བླ་མ་ཐར། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

ཕྱི་ཡི་སྤུ་ཁ་འཇམ

རི་མོའི་ཐིག་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག

 

སྐྱི་གཡའ་བའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའི་ནང་རིམ་ནས

ཁྲག་དམར་གྱིས་བྱུགས་པའི་སྡེར་མོ་དང་མཉམ་པོར

མཆེ་བ་དག་དཀར་སེང་ངེར་ཕྱིར་ཕྱུང་སྟེ

བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་ངར་སྐད་ཐེངས་ཤིག་སྒྲོག་དུས

ཐག་རིང་གི་རི་རབ་དང་གཙང་པོ་ཡང་གཡོ་ཙམ་གཡོ་ཙམ

ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་གི་འབབ་རྒྱུན་མཚམས་ཆད་མ་མྱོང་བའི

ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་གི་རྩྭ་ཡན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་བྲག་སྐྱིབས་སུ་ཉལ་བའི

གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་གི་རྒྱ་སྟག་འདི

གཅན་གཟན་གཞན་ལས་གཏུམ་དྲག་དང་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོར་མྱོང་ཡོད་དམ

ཆུ་དང་སྤང་གི་མཚམས་སུ་རང་དབང་གི་རྩེད་འཇོར་རོལ་དུས

བསམ་ཡིད་ལས་འདས་པའི་འཇབ་རྒོལ་ཐེངས་ཤིག་གིས

རི་དྭགས་དགོ་བ་དང་གཙོད་ཁྱུ་དག་སིལ་བུར་གཏོར

དེའི་ནང་གི་ནར་སོན་བཞིན་པའི་གཙོད་ཕྲུག་དམར་ཆུང་ཁ་ཤས

ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་གཡང་གཟར་གྱི་བྲག་ལ་མཆོངས

ང་རང་ཡང་འགྲོ་དང་གོམ་ལག་གཉོམ་པའི་ཤྭ་བ་ཡུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན

 

 

 

 

འཆི་བདག་གི་རལ་གྲིའི་འོག་ཏུ།

སྡུག་བསྔལ་དང་ནད་ཡམས་ཀྱིས་མཐའ་ནས་བསྐོར་དུས

རང་ཉིད་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་མགོན་ཞིག་ལ

ཇི་འདྲའི་སྒུག་ཡོད་པ      ཁྱོད་ལ་གསལ

 

ལམ་ཕྲན་འདིའི་སྣེ་མོར་འགྲེང་ཚེ

གཤིན་རྗེའུཧ་འབོད་སྒྲ་ལས་ལྷག་པའི

ན་ཟུག་འཇིགས་སྐྲག་གི་ཚོར་བ་མང་པོ

ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་གི་རུས་རྐང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ནས

ཡུན་རིང་ཕྱིན་པ     ཁྱོད་ལ་གསལ

 

མ་གཞི་གློ་གཅོང་གི་ནད་དེ་གཤེད་མ་རིགས་ཤིག

ཁྲོ་ཉམས་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་པས

ཆུ་སྲིན་གྱིས་ཁ་གདངས་པ་ཇི་བཞིན

རང་གི་ཉེ་ས་ནས་ཉེ་སར་བཅར་བཞིན་པ     ཁྱོད་ལ་གསལ

 

མི་ཚེ་བྱེ་ཐང་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱིན་བསྐྱོད་ཀྱིན

ཁྱོད་རང་དྲན་པའི་སྐོམ་པ་ཆེ་རུ་ཕྱིན

ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་ཞིབ་ཏུ་ལྟ་དུས

རྐང་རྗེས་ཀྱི་རི་མོ་གྱ་གྱུར་འཐེན

 

ཁྱོད་ཀྱི་མིག་མདུན་ནས

ངའི་ཚེ་སྲོག་གི་ཆུ་ཐིགས་རེ་རེ་འཛར་བཞིན་འདུག

ཀྭ་ཡེ     བརྩེ་དུང་གི་བདག་མོ

སྟོང་བའི་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ནས

ང་ལ་སྐྱེལ་མ་མཛོད་ཅིག

 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་མ་ཡུམ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན

བྱམས་དང་བརྩེ་བ་གཞན་ལས་ཆེ་སྲིད

༢༠༠༡ལོའི་ཟླ༡པོའི་ཚེས༢༧ཉིན་ལ།

རྩོམ་ཁུངས། ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།