བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༩

ཏ།

ཏག་ཏག་བཟོ་མཁན་ཏག་སེ་རེད།།

སིག་སིག་བཟོ་མཁན་སིག་རལ་རེད།།

 

ཏན་ཏན་གྱི་བོང་བུ་ལ།།

ཏིག་ཏིག་གི་ཁལ།།

 

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བྱས་ནས།།

སྐེད་པར་སྐ་རགས་གཉིས་བཅིངས་ཡོད།།

 

ཏུང་སྐུད་མདུད་པ་མ་ཐོགས་པ་དང་།།

ལྗགས་བཤད་ཚིག་ལ་མ་ཐོགས་པ།།

 

གཏམ་དཔེ་མེད་ཤོད་དཀའ།།

ཇ་ཚྭ་མེད་འཐུང་དཀའ།།

 

གཏམ་ཕ་ལ་བཤད་སུ་ལ་ཤོད།།

ཟས་མ་ལ་མ་སྦྱིན་སུ་ལ་སྦྱིན།།

 

གཏམ་དེ་སྙན་པོ་མེད་ཀྱང་།།

ཚིག་གིས་རང་སེམས་འགུལ་བ།།

 

གཏམ་ཁ་ཡ་མེད་པ་དགོན་པའི་འཁར་རྔ།།

ཞྭ་ཁ་མེད་པ་གཅོད་པའི་དོམ་ར།།

 

གཏམ་དཔེ་ལེན་དཔེ་འཇོག་སེང་གེའི་ཡ་ཐོད།།

དོན་འཇོག་ས་མེད་ལ་དྲེདམོའི་ཕྱི་རྟིང་།།

 

གཏམ་བརྒྱ་བཤད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་རེད།།

ཞོ་བརྒྱ་དཀྲོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མར་རེད།།

 

གཏམ་བཏང་ནས་རྡོ་ཁ་འགྲིལ་ལེ་དགོས།།

གྲི་བཏོན་ནས་རྒྱག་ཐག་ཆོད་ལེ་དགོས།།

 

གཏམ་བཤད་ན་གྲལ་ལ་ལྟོས།།

ལྟོ་བཟས་ན་མགོ་བོ་འདེགས།།

 

གཏམ་གྱི་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པར།།

ཚིག་གསུམ་གྱིས་དོན་རྩ་རྟོགས་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་རྡོ་ལ་རི་མོ་ཡིན།།

རྡོ་ཆག་ཀྱང་རི་མོ་ཟུབ་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གསེར་གྱི་ཕ་ཝང་།།

ཕྱི་ཚིག་བྱེ་མ་རླུང་འཁྱེར།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གིས་ཕྱི་ཚིག་ནོན་པ་དགོས།།

 

གཏམ་ངོས་ལ་ཤོད།།

སྐྲ་ལོ་རྒྱབ་ལ་གཡུགས།།

 

གཏམ་རྣ་བར་འགྲོ་ཚོད།།

ཟས་ཕོ་བར་ཤོང་ཚོད།།

 

གཏམ་ལ་མཚོན་ཆ་མེད་ཀྱང་།།

མི་སྙིང་དུམ་བུར་གཅོད།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་པ་ཡིན།།

དར་ཆད་ཀྱང་མདུད་པ་གྲོལ་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་རྒོད་དང་གཏམ་འཆལ་ནོར་ས་ཡོད།།

ཕོ་ཚོད་ཅན་དང་སྙིང་མེད་ནོར་ས་ཡོད།།

 

གཏམ་དྲང་པོ་བྱེད་པའི་དཔོན་པོ་དཀོན།།

བློ་དྲང་པོ་བྱེད་པའི་དཔོན་པོ་བཀོན།།

 

གཏམ་འགོ་འཛུམ་གྱིས་བསུས།།

གཏམ་གཞུག་འཛུམ་ལ་བཞག།

 

གཏམ་གསེར་འདྲ་མཉན་ན་འཆུགས་པ་མེད།།

 

གཏམ་ཤོད་རོགས་ཡོད་ན་སེམས་པ་དགའ།།

ཟས་ཟ་རོགས་ཡོད་ན་སྣང་བ་སྐྱིད།།

 

གཏམ་འདྲ་ཡོད་བཤད་ན་རྒྱ་གཏམ་བོད་ལ་མི་འགྲོ།།

གཏམ་འདྲ་མེད་བཤད་ན་ཕ་གཏམ་བུ་ལ་མི་འགྲོ།།

 

གཏམ་སྙིང་ལ་མཛའ་བ་དེ་སྙིང་རྩར་ཟུངས།།

དགྲ་རང་དང་འགྲན་པ་དེ་ནང་དུ་མ་ཆུགས།།

 

གཏམ་ངན་ཁུར་ནས་མི་ཡུལ་སྡོད་པ་ལས།།

གཏམ་བཟང་ཁུར་ནས་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་དགའ།།

 

གཏམ་དཔེ་མེད་དེ་གོ་དཀའ།།

སྣོད་ལུང་མེད་དེ་འཇུ་དཀའ།།

 

གཏམ་ཉོག་ཚིག་གི་ལོ་མ་རེད།།

ཉི་མ་སྐྱེལ་བར་དགོས་པ་མེད།།

 

གཏམ་ལབ་ན་ཆུ་མོ་རྒྱུག་རྒྱུག་ཡིན།།

གྲོས་སྟོན་ན་མེ་ལོང་གསལ་གསལ་ཡིན།།

 

གཏམ་ལ་ལན་མེད་ལྐུགས་པ་ཡིན།།

དགྲ་ལ་ལན་མེད་ཝ་མོ་ཡིན།།

 

གཏམ་ཆོ་མེད་བཏང་ན།།

དོན་སྙིང་པོ་འགྲུབ་མི་ཐུབ།།

 

གཏམ་ཁོག་ནང་ཡོད་པ་ཁ་ནས་ཤོར།།

གྲོག་ཁ་ནང་ཡོད་པ་ལྕེ་ཡིས་འབུད།།

 

གཏམ་ཡིག་རྩིས་དཔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ཡིན།།

བཟོ་ལག་ཤེས་གཡོག་གི་བསོད་ནམས་ཡིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གིས་ཕྱི་ཚིག་ནོར་བ།།

 

གཏམ་ཡ་མེད་དཔོན་གྱི་བཙན་གཏམ།།

ཞྭ་ཡ་མེད་གཅོད་པའི་དོམ་ར།།

རྔ་ཡ་མེད་འགོན་པའི་འཁར་རྔ།།

 

གཏམ་ཚིག་གཅིག་གིས།།

དོན་གྱི་རྡོག་ཁ་བསྟན་པར་དཀའ།།

 

གཏམ་དོན་མེད་རྒྱལ་ཁ་མི་ལ་བསྐུར།།

 

གཏམ་དོན་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པ།།

 

གཏམ་ལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དེ།།

བསླབ་ལ་གཅིག་གིས་ཚར་ལེ་མ།།

བུ་རིག་པ་ཡོད་ན་རང་བཞིན་སློབ།།

 

གཏམ་དང་གདོང་ལ་བལྟས་ནས།།

གཞན་སེམས་དཔོག །

 

གཏམ་དང་རལ་གྲི་གཉིས་པོ་དེ།།

རྩེ་ནས་མི་འཆང་ཡུ་ནས་འཆང་།།

གཏམ་དོན་ཅན་རྣ་བར་གོ་ན་མཚར།།

གོས་མདོག་བཟང་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་མཛེས།།

 

གཏམ་དང་མདའ་མོ་དྲང་ན་དགའ།།

ལམ་དང་གཞུ་མོ་གུག་ན་དགའ།།

 

གཏམ་ཕ་བཤད་བུ་བཤད་གཉིས་ཀ་བདེན།།

 

གཏམ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་།།

མི་ཐམས་ཅད་ཕྱུག་པོའི་བུ་ལ་དགའ།།

 

གཏམ་བཤད་ན་མང་པོའི་དཀྱིལ་དུ་ཤོད།།

རྟ་རྒྱུགས་ན་བདེ་མོའི་ཐང་ལ་རྒྱུགས།།

 

གཏམ་ཐག་ཐུང་ན་ཉན་བདེ།།

ཡོང་ཐག་ཐུང་ན་བཞོན་བདེ།།

 

གཏམ་ཀ་ནས་ཤོད།།

རྫ་ལག་ནས་ཤོར།།

 

གཏམ་དང་མཆིལ་མ་གཉིས་ལ་ལེན་རྒྱུ་མེད།།

 

གཏམ་དྲིས་ནས་མི་ཤོད།།

བསྒུགས་ནས་ཤོད།།

 

གཏམ་འདོད་བོང་བུར་བཞོན་ནས།།

རྐང་ཆུང་ས་ལ་རེག།

གཏི་མུག་གཉིད་ལ་དགའ་བའི་མིར།།

ཉི་མ་ནུབ་ནས་འཆར་བ་མཐོང་།།

 

གཏིང་ནད་འཁོན་འཛིང་ཡོད་ཀྱང་མཛུམ་མདངས་སྟོན།།

ནམ་ཞིག་བསམ་འདུན་འགྲུབ་པ་ཡིན།།

 

གཏེ་པོའི་ནང་གི་གཟུགས་བཟང་དང་།།

གཟུགས་བཟང་ཐུག་ན་གཏེ་པོ་རེད།།

 

གཏེ་པོ་ནང་དུ་བཞག་ན་རྩམ་པ་འགམས།།

གཏེ་པོ་ཐོག་ཁར་བཞག་ན་ལྷགས་པས་ཁྱེར།།

 

གཏོར་མ་ཉམས་པ་མཐེབ་ཀྱུས་གསོས།།

ཆོ་ག་ཉམས་པ་ཡིག་བརྒྱས་གསོས།།

 

གཏོར་མ་ཆུ་འདྲ་བ་ལ།།

དཀར་རྒྱན་མེ་འདྲ་བ།།

 

གཏོར་མ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ན།།

བྱ་ཁྱི་ཁོ་ཐག་ཆོད་ཡོང་།།

 

བཏང་ན་རྒྱ་སྒོར་མི་ཐར།།

བཙིར་ན་སྤང་མོ་གང་།།

 

བཏང་དུས་མ་ཕྱིན་ན།།

བཀག་དུས་འགྲོ་བསམ་ཡང་ལམ་མེད།།

 

བཏང་ན་མདའ་དང་།།

བཀུག་ན་གཞུ།།

 

བཏང་ན་བོང་བུས་མི་འགྲོ།།

བཞག་ན་བོང་བུས་མི་སྡོད།།

 

རྟ་འདོ་བ་ཤ་ཡི་ལྷ་ཁང་རེད།།

ཤ་མེད་ན་ལྷ་ཁང་སྟོང་བ་རེད།།

 

རྟ་མགྱོགས་པ་ཡར་འབྲོག་གཞུང་ནས་ཐོན།།

མགྱོགས་ཐག་ཆོད་གར་ཐོན་འདིར་ཐོན་མེད།།

 

རྟ་ཕོར་རྒྱུག་ཤེད་ཡོན་ན།།

བྱང་ཐང་སྟོང་པ་རེད།།

 

རྟ་རྒྱུགས་ན་རྒྱུག་མཉམ་དང་།།

གུར་བརྒྱབས་ན་ཁ་འཕྲོད།།

 

རྟ་བརྒྱུགས་ན་རང་རྟ་རང་བཞོན་དང་།།

གུར་བརྒྱབས་ན་སྟག་མོ་ཁ་འཕྲོད་རེད།།

 

རྟ་རྩལ་ཅན་དེ་རྟ་ཐོག་དང་།།

ཆུ་རྩལ་ཅན་དེ་ཆུ་ཐོག་ཤི།།

 

རྟ་བརྒྱུགས་ན་རྒྱུག་ས་ཨེ་ན་ཡིན།།

 

དེ་ཡན་ཆད་ས་རོང་འཕྲང་འགག་རེད།།

 

རྟ་ཕོ་རྒྱུག་བགྲོད་ཆེ་ན།།

མཐའ་མ་འདམ་ལ་ཟུག།

 

རྟ་ཕོ་བྲེས་ལ་བཏགས་ན།།

གོང་ཐང་མི་ཡིས་གཅོད།།

 

རྟ་རྒན་མི་རྒན་མཛོ་རྒན་གསུམ།།

ཉི་མ་དགོང་དྲོར་སླེབས་དུས་ཞེ་རུ་འགྲོ།།

 

རྟ་དང་བོང་བུ་ཚོང་བརྒྱབ་པ།།

 

རྟ་ཕོའི་བྲེས་ལ་བོང་བུའི་ཨོག་མ་རྐྱོང་བ།།

 

རྟ་ལས་བབས་ནས།།

བོང་བུར་བཞོན་པ།།

 

རྟ་ཕོ་ཉོ་རྒྱུ་སླ་རུང་།།

རྟ་ཕོ་གསོ་རྒྱུ་དཀའ།།

 

རྟ་རྩེ་དྲ་སྐྱིད་རོགས་སྡུག་རོགས་ཡིན།།

 

རྟ་ངར་ཡང་གསེར་སྒའི་འོག།

མི་འཚྭབ་ཀྱང་ཁྲིམས་རྒྱུག་འོག།

 

རྟ་ཤོར་ན་བཟུང་ཐབས་ཡོད།།

ཚིག་ཤོར་ན་བཟུང་ཐབས་མེད།།

 

རྟ་ཕོ་འགྲོ་རྒྱུག་ཡག་ཀྱང་།།

ལྕག་གིས་སྐུལ་མ་གཏོང་།།

 

རྟ་རྔ་ལས་ཉག་ཕྲ་བ།།

མེ་ལས་ངབ་ཚ་བ།།

 

རྟ་ཞར་བས་སྲབ་མདའ་མི་ལེན།།

དམན་དྲེད་མས་ཁ་ཏ་མི་ཉན།།

 

རྟ་ཤི་ན་ཁྱིའི་གྲོག།

རྟ་ཨ་མའི་སྔོན་ལ་རྟེའུ་རྒྱུག།

 

རྟ་རྒན་སྒལ་བཅོས་བྱས་པ་ངན་ལ་མངོན།།

ཕག་པ་སྡོམ་གསོས་བརྒྱབ་པ་བཟང་ལ་མངོན།།

 

རྟ་མང་ཁྲོད་དུ་གཙག་བུ་བཏོན་ན།།

སྒལ་ཤོར་བའི་གནོང་ཐོག་ལ་འཁེལ།།

 

རྟ་ཕོར་རྒྱུག་ཤེད་ཡོད་མེད།།

བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ནས་ཤེས་ཡོང་།།

 

རྟ་གཅིག་ལ་སྒ་གཉིས།།

མི་གཅིག་ལ་སེམས་པ་གཉིས།།

 

རྟ་ཁྲག་ལས་དམར་བ་དང་།།

འབྲི་མར་ལས་སེར་བ།།

 

རྟ་བརྒྱ་མཛོ་སྟོང་གི་འབུལ་སྐྱེས་བཏེགས་པ་ལས་སྤྲོ།།

 

རྟ་མགྱོགས་པའི་རྩ་བ་སྲབ་ཡིན།།

སྲབ་མེད་ན་མགྱོགས་པ་རྐྱང་དང་འདྲ།།

 

རྟ་ལྷིང་ན་ཀུན་གྱིས་བཞོན།།

མི་ལྷོད་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།།

 

རྟ་ཁ་ལོ་མེད་ན་མ་ཞོན།།

གཏམ་རྩ་བ་མེད་མ་ཤོད།།

 

རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་སྤང་གི་རྒྱན།།

གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་ཞིང་གི་རྒྱན།།

 

རྟ་གཅིག་རྒྱུགས་དུས་མགྱོགས་མདོག་ཁ།།

མི་གཅིག་ཤོད་དུས་བདེན་མདོག་ཁ།།

 

རྟ་རྒན་ལ་འགྲོས་དང་།།

མི་རྒན་ལ་ཀ་ཁ།།

 

རྟ་ལ་མེ་རིང་བ་རྒས་པོར་བརྩིས།།

མི་ངང་རྒྱུད་རིང་བ་ལྐུགས་པར་བརྩིས།།

 

རྟ་སྟོང་འཁྲིད་ནས་མ་འགྲོ་བཞོན་ན་དགའ།།

བོང་སྟོང་བཞོན་ནས་མ་འགྲོ་དེད་ན་དགའ།།

 

རྟ་ལམ་བོང་བུས་བཀག།

ཆུ་ལམ་རྡོ་ཡིས་བཀག།

 

རྟ་པ་རྐང་ཐང་ལ་རེ་བའི་དུས།།

རྐང་ཐང་རྟ་པར་རེ་བའི་དུས།།

 

རྟ་ཡིས་ལྕང་མ་ཟ་བ་དེ།།

ར་ཡིས་རྟ་ལ་བསླབས་པ་ཡིན།།

 

རྟ་པོ་ཆག་གིས་གསོས།།

དྲིན་ལན་རྡོག་པས་འཇལ།།

 

རྟ་ཤ་ལ་སྒལ་རྨ་མ་ཤོར་ན།།

སྒ་ཤིང་ལ་སྒལ་རྨ་ཤོར་དོན་མེད།།

 

རྟ་རྒན་ལ་ཐོག་བརྒྱབས་ན།།

ཁྱི་རྒན་ལ་ཉི་མ་ཤར།།

 

རྟ་ཆུང་ལ་བཞོན་བདེ།།

མི་ཆུང་ལ་བཀོལ་བདེ།།

 

རྟ་བརྒྱ་རྒྱུག་པའི་སྔོན་ལ་མ་སླེབས་ཀྱང་།།

བོང་བརྒྱ་རྒྱུག་པའི་རྗེས་སུ་མ་ལུས་ཙམ།།

 

རྟ་ཕོའི་སྒ་ཐོག་དང་།།

མི་ཕོའི་ལས་ཐོག།

 

རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་སྒྱུར།།

མི་ཁ་གཏམ་གྱིས་སྒྱུར།།

 

རྟ་ལ་མ་བཞོན་གོང་ནས།།

སྒ་ལ་བཅག་བཅག་བྱེད།།

 

རྟ་དུས་ལ་ཆག་དང་།།

བོང་དུས་ལ་ཕུང་མ།།

 

རྟ་བཙོངས་ཀྱང་ཐུར་མགོ་མི་འཚོང་།།

མཛོ་བཙོངས་ཀྱང་སྣ་གཅུ་མི་འཚོང་།།

 

རྟ་རྒོད་ཁྲིད་ན་ཐུར་ཐག་རིང་དགོས།།

སྡོང་རྒན་བཅད་ན་སྟ་ཡུ་རིང་དགོས།།

 

རྟ་སྒ་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པ་དང་།།

མཛོ་གཉའ་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པ།།

 

རྟ་མཆོག་གིས་གླེན་པ་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར།།

སྨན་མཛེས་མས་མདོག་ངན་ཁྱོ་བོ་བསྟེན།།

 

རྟ་འགྲོས་མ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དེ།།

བདེན་ངེས་པའི་གྲོགས་དང་བརྗེ་མི་ཐུབ།།

 

རྟ་ཕོ་ཡོད་བསམས་བྲེས་ལ་བཏགས།།

བྲེས་རྐུབ་བརྡོལ་ཡིན་པ་ངས་མ་ཤེས།།

 

རྟ་པ་འཁྱག་པ་རྐང་ཐང་བས་མི་ཤེས།།

རྐང་ཐང་ལྟོགས་པ་རྟ་པས་མི་ཤེས།།

 

རྟ་ཕོའི་བྲེས་ལ་བོང་བུའི་ལག་པ་རྐྱོང་དོན་མི་འདུག།

 

རྟ་དཀར་རྒྱུག་རྒྱུག་ས་ལ།།

རྟ་ནག་མཆིན་པ་ན་དོན་མེད།།

 

རྟ་བོང་ལ་མགྱོགས་ལོས་ཤོར་ཡང་།།

ཞག་སར་སླེབས་མཉམ།།

 

རྟ་ལ་དགའ་ན་སྒ་ལ་ཡང་གཅེས།།

 

རྟ་མགོ་ལུག་མཇུག་དང་།།

འབྲུག་མགོ་སྦྲུལ་མཇུག།

 

རྟ་འགྲོ་གིས་བསམས་ནས་ཡོབ་མི་རྡུང་།།

མི་སྙོམས་ཆུང་རེད་བསམས་བརྙས་མི་བྱེད།།

 

རྟ་སྲོག་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་།།

ཚེ་ལུག་ཡོང་རྒྱུ་མེད།།

 

རྟ་ལ་འཇམ་པ་དང་།།

སྒ་ལ་བཟོ་བ།།

 

རྟ་ཐར་སར་སྒ་ཐར།།

དཔོན་ཐར་སར་གཡོག་ཐར།།

 

རྟའི་མགོ་ལ་མཛོའི་རྭ་ཅོ།།

 

རྟ་མ་ཤི་གོང་ནས་མིག་ཕོ་རོག་གིས་བཏོན།།

མི་མ་ཤི་གོང་ནས་ནང་ཆས་ཁྲོམ་ལ་བཏོན།།

 

རྟ་བདག་རྐང་ཐང་དང་།།

གྲི་བདག་སོས་འབྲེག།

 

རྟ་བརྒྱུགས་དགོས་བརྒྱུགས་ཚར།།

རྡུལ་ཡལ་དགོས་ཡལ་ཚར།།

 

རྟ་ཆད་རྟ་སྦངས་གཏོང་ས་དང་།།

མི་ཆད་འོ་ལ་གསོ་ས།།

 

རྟེན་འབྲེལ་འགོ་ནས་འགྲིག་ན།།

བྱ་བ་རྗེས་སུ་འགྲུབ་ཡོང་།།

 

རྟགས་བསྒྲིལ་མ་རེད་དངུལ་བསྒྲིལ་རེད།།

ཇོ་བོ་མ་རེད་བྱམས་པ་རེད།།

 

རྟོགས་ལྡན་མི་གཅིག་ལག་གཅིག་ལ།།

ཇག་པ་མི་མང་ལག་མང་།།

 

རྟོགས་ལྡན་གར་ཤི་དང་།།

བེར་ཀ་གར་ཆག།

 

རྟོགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་ཡང་།།

ཀུན་སྤྱོད་མི་དང་མཐུན་དགོས།།

 

རྟོགས་ལྡན་ལ་མི་རོ་བྱུང་ན་མཆོག་གྱུར།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༩

2009-10-14 བོད་མི་དམངས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

ཏ།

ཏག་ཏག་བཟོ་མཁན་ཏག་སེ་རེད།།

སིག་སིག་བཟོ་མཁན་སིག་རལ་རེད།།

 

ཏན་ཏན་གྱི་བོང་བུ་ལ།།

ཏིག་ཏིག་གི་ཁལ།།

 

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བྱས་ནས།།

སྐེད་པར་སྐ་རགས་གཉིས་བཅིངས་ཡོད།།

 

ཏུང་སྐུད་མདུད་པ་མ་ཐོགས་པ་དང་།།

ལྗགས་བཤད་ཚིག་ལ་མ་ཐོགས་པ།།

 

གཏམ་དཔེ་མེད་ཤོད་དཀའ།།

ཇ་ཚྭ་མེད་འཐུང་དཀའ།།

 

གཏམ་ཕ་ལ་བཤད་སུ་ལ་ཤོད།།

ཟས་མ་ལ་མ་སྦྱིན་སུ་ལ་སྦྱིན།།

 

གཏམ་དེ་སྙན་པོ་མེད་ཀྱང་།།

ཚིག་གིས་རང་སེམས་འགུལ་བ།།

 

གཏམ་ཁ་ཡ་མེད་པ་དགོན་པའི་འཁར་རྔ།།

ཞྭ་ཁ་མེད་པ་གཅོད་པའི་དོམ་ར།།

 

གཏམ་དཔེ་ལེན་དཔེ་འཇོག་སེང་གེའི་ཡ་ཐོད།།

དོན་འཇོག་ས་མེད་ལ་དྲེདམོའི་ཕྱི་རྟིང་།།

 

གཏམ་བརྒྱ་བཤད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་རེད།།

ཞོ་བརྒྱ་དཀྲོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མར་རེད།།

 

གཏམ་བཏང་ནས་རྡོ་ཁ་འགྲིལ་ལེ་དགོས།།

གྲི་བཏོན་ནས་རྒྱག་ཐག་ཆོད་ལེ་དགོས།།

 

གཏམ་བཤད་ན་གྲལ་ལ་ལྟོས།།

ལྟོ་བཟས་ན་མགོ་བོ་འདེགས།།

 

གཏམ་གྱི་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པར།།

ཚིག་གསུམ་གྱིས་དོན་རྩ་རྟོགས་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་རྡོ་ལ་རི་མོ་ཡིན།།

རྡོ་ཆག་ཀྱང་རི་མོ་ཟུབ་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གསེར་གྱི་ཕ་ཝང་།།

ཕྱི་ཚིག་བྱེ་མ་རླུང་འཁྱེར།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གིས་ཕྱི་ཚིག་ནོན་པ་དགོས།།

 

གཏམ་ངོས་ལ་ཤོད།།

སྐྲ་ལོ་རྒྱབ་ལ་གཡུགས།།

 

གཏམ་རྣ་བར་འགྲོ་ཚོད།།

ཟས་ཕོ་བར་ཤོང་ཚོད།།

 

གཏམ་ལ་མཚོན་ཆ་མེད་ཀྱང་།།

མི་སྙིང་དུམ་བུར་གཅོད།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་པ་ཡིན།།

དར་ཆད་ཀྱང་མདུད་པ་གྲོལ་ལེ་མིན།།

 

གཏམ་རྒོད་དང་གཏམ་འཆལ་ནོར་ས་ཡོད།།

ཕོ་ཚོད་ཅན་དང་སྙིང་མེད་ནོར་ས་ཡོད།།

 

གཏམ་དྲང་པོ་བྱེད་པའི་དཔོན་པོ་དཀོན།།

བློ་དྲང་པོ་བྱེད་པའི་དཔོན་པོ་བཀོན།།

 

གཏམ་འགོ་འཛུམ་གྱིས་བསུས།།

གཏམ་གཞུག་འཛུམ་ལ་བཞག།

 

གཏམ་གསེར་འདྲ་མཉན་ན་འཆུགས་པ་མེད།།

 

གཏམ་ཤོད་རོགས་ཡོད་ན་སེམས་པ་དགའ།།

ཟས་ཟ་རོགས་ཡོད་ན་སྣང་བ་སྐྱིད།།

 

གཏམ་འདྲ་ཡོད་བཤད་ན་རྒྱ་གཏམ་བོད་ལ་མི་འགྲོ།།

གཏམ་འདྲ་མེད་བཤད་ན་ཕ་གཏམ་བུ་ལ་མི་འགྲོ།།

 

གཏམ་སྙིང་ལ་མཛའ་བ་དེ་སྙིང་རྩར་ཟུངས།།

དགྲ་རང་དང་འགྲན་པ་དེ་ནང་དུ་མ་ཆུགས།།

 

གཏམ་ངན་ཁུར་ནས་མི་ཡུལ་སྡོད་པ་ལས།།

གཏམ་བཟང་ཁུར་ནས་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་དགའ།།

 

གཏམ་དཔེ་མེད་དེ་གོ་དཀའ།།

སྣོད་ལུང་མེད་དེ་འཇུ་དཀའ།།

 

གཏམ་ཉོག་ཚིག་གི་ལོ་མ་རེད།།

ཉི་མ་སྐྱེལ་བར་དགོས་པ་མེད།།

 

གཏམ་ལབ་ན་ཆུ་མོ་རྒྱུག་རྒྱུག་ཡིན།།

གྲོས་སྟོན་ན་མེ་ལོང་གསལ་གསལ་ཡིན།།

 

གཏམ་ལ་ལན་མེད་ལྐུགས་པ་ཡིན།།

དགྲ་ལ་ལན་མེད་ཝ་མོ་ཡིན།།

 

གཏམ་ཆོ་མེད་བཏང་ན།།

དོན་སྙིང་པོ་འགྲུབ་མི་ཐུབ།།

 

གཏམ་ཁོག་ནང་ཡོད་པ་ཁ་ནས་ཤོར།།

གྲོག་ཁ་ནང་ཡོད་པ་ལྕེ་ཡིས་འབུད།།

 

གཏམ་ཡིག་རྩིས་དཔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ཡིན།།

བཟོ་ལག་ཤེས་གཡོག་གི་བསོད་ནམས་ཡིན།།

 

གཏམ་སྔ་ཚིག་གིས་ཕྱི་ཚིག་ནོར་བ།།

 

གཏམ་ཡ་མེད་དཔོན་གྱི་བཙན་གཏམ།།

ཞྭ་ཡ་མེད་གཅོད་པའི་དོམ་ར།།

རྔ་ཡ་མེད་འགོན་པའི་འཁར་རྔ།།

 

གཏམ་ཚིག་གཅིག་གིས།།

དོན་གྱི་རྡོག་ཁ་བསྟན་པར་དཀའ།།

 

གཏམ་དོན་མེད་རྒྱལ་ཁ་མི་ལ་བསྐུར།།

 

གཏམ་དོན་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པ།།

 

གཏམ་ལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དེ།།

བསླབ་ལ་གཅིག་གིས་ཚར་ལེ་མ།།

བུ་རིག་པ་ཡོད་ན་རང་བཞིན་སློབ།།

 

གཏམ་དང་གདོང་ལ་བལྟས་ནས།།

གཞན་སེམས་དཔོག །

 

གཏམ་དང་རལ་གྲི་གཉིས་པོ་དེ།།

རྩེ་ནས་མི་འཆང་ཡུ་ནས་འཆང་།།

གཏམ་དོན་ཅན་རྣ་བར་གོ་ན་མཚར།།

གོས་མདོག་བཟང་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་མཛེས།།

 

གཏམ་དང་མདའ་མོ་དྲང་ན་དགའ།།

ལམ་དང་གཞུ་མོ་གུག་ན་དགའ།།

 

གཏམ་ཕ་བཤད་བུ་བཤད་གཉིས་ཀ་བདེན།།

 

གཏམ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་།།

མི་ཐམས་ཅད་ཕྱུག་པོའི་བུ་ལ་དགའ།།

 

གཏམ་བཤད་ན་མང་པོའི་དཀྱིལ་དུ་ཤོད།།

རྟ་རྒྱུགས་ན་བདེ་མོའི་ཐང་ལ་རྒྱུགས།།

 

གཏམ་ཐག་ཐུང་ན་ཉན་བདེ།།

ཡོང་ཐག་ཐུང་ན་བཞོན་བདེ།།

 

གཏམ་ཀ་ནས་ཤོད།།

རྫ་ལག་ནས་ཤོར།།

 

གཏམ་དང་མཆིལ་མ་གཉིས་ལ་ལེན་རྒྱུ་མེད།།

 

གཏམ་དྲིས་ནས་མི་ཤོད།།

བསྒུགས་ནས་ཤོད།།

 

གཏམ་འདོད་བོང་བུར་བཞོན་ནས།།

རྐང་ཆུང་ས་ལ་རེག།

གཏི་མུག་གཉིད་ལ་དགའ་བའི་མིར།།

ཉི་མ་ནུབ་ནས་འཆར་བ་མཐོང་།།

 

གཏིང་ནད་འཁོན་འཛིང་ཡོད་ཀྱང་མཛུམ་མདངས་སྟོན།།

ནམ་ཞིག་བསམ་འདུན་འགྲུབ་པ་ཡིན།།

 

གཏེ་པོའི་ནང་གི་གཟུགས་བཟང་དང་།།

གཟུགས་བཟང་ཐུག་ན་གཏེ་པོ་རེད།།

 

གཏེ་པོ་ནང་དུ་བཞག་ན་རྩམ་པ་འགམས།།

གཏེ་པོ་ཐོག་ཁར་བཞག་ན་ལྷགས་པས་ཁྱེར།།

 

གཏོར་མ་ཉམས་པ་མཐེབ་ཀྱུས་གསོས།།

ཆོ་ག་ཉམས་པ་ཡིག་བརྒྱས་གསོས།།

 

གཏོར་མ་ཆུ་འདྲ་བ་ལ།།

དཀར་རྒྱན་མེ་འདྲ་བ།།

 

གཏོར་མ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ན།།

བྱ་ཁྱི་ཁོ་ཐག་ཆོད་ཡོང་།།

 

བཏང་ན་རྒྱ་སྒོར་མི་ཐར།།

བཙིར་ན་སྤང་མོ་གང་།།

 

བཏང་དུས་མ་ཕྱིན་ན།།

བཀག་དུས་འགྲོ་བསམ་ཡང་ལམ་མེད།།

 

བཏང་ན་མདའ་དང་།།

བཀུག་ན་གཞུ།།

 

བཏང་ན་བོང་བུས་མི་འགྲོ།།

བཞག་ན་བོང་བུས་མི་སྡོད།།

 

རྟ་འདོ་བ་ཤ་ཡི་ལྷ་ཁང་རེད།།

ཤ་མེད་ན་ལྷ་ཁང་སྟོང་བ་རེད།།

 

རྟ་མགྱོགས་པ་ཡར་འབྲོག་གཞུང་ནས་ཐོན།།

མགྱོགས་ཐག་ཆོད་གར་ཐོན་འདིར་ཐོན་མེད།།

 

རྟ་ཕོར་རྒྱུག་ཤེད་ཡོན་ན།།

བྱང་ཐང་སྟོང་པ་རེད།།

 

རྟ་རྒྱུགས་ན་རྒྱུག་མཉམ་དང་།།

གུར་བརྒྱབས་ན་ཁ་འཕྲོད།།

 

རྟ་བརྒྱུགས་ན་རང་རྟ་རང་བཞོན་དང་།།

གུར་བརྒྱབས་ན་སྟག་མོ་ཁ་འཕྲོད་རེད།།

 

རྟ་རྩལ་ཅན་དེ་རྟ་ཐོག་དང་།།

ཆུ་རྩལ་ཅན་དེ་ཆུ་ཐོག་ཤི།།

 

རྟ་བརྒྱུགས་ན་རྒྱུག་ས་ཨེ་ན་ཡིན།།

 

དེ་ཡན་ཆད་ས་རོང་འཕྲང་འགག་རེད།།

 

རྟ་ཕོ་རྒྱུག་བགྲོད་ཆེ་ན།།

མཐའ་མ་འདམ་ལ་ཟུག།

 

རྟ་ཕོ་བྲེས་ལ་བཏགས་ན།།

གོང་ཐང་མི་ཡིས་གཅོད།།

 

རྟ་རྒན་མི་རྒན་མཛོ་རྒན་གསུམ།།

ཉི་མ་དགོང་དྲོར་སླེབས་དུས་ཞེ་རུ་འགྲོ།།

 

རྟ་དང་བོང་བུ་ཚོང་བརྒྱབ་པ།།

 

རྟ་ཕོའི་བྲེས་ལ་བོང་བུའི་ཨོག་མ་རྐྱོང་བ།།

 

རྟ་ལས་བབས་ནས།།

བོང་བུར་བཞོན་པ།།

 

རྟ་ཕོ་ཉོ་རྒྱུ་སླ་རུང་།།

རྟ་ཕོ་གསོ་རྒྱུ་དཀའ།།

 

རྟ་རྩེ་དྲ་སྐྱིད་རོགས་སྡུག་རོགས་ཡིན།།

 

རྟ་ངར་ཡང་གསེར་སྒའི་འོག།

མི་འཚྭབ་ཀྱང་ཁྲིམས་རྒྱུག་འོག།

 

རྟ་ཤོར་ན་བཟུང་ཐབས་ཡོད།།

ཚིག་ཤོར་ན་བཟུང་ཐབས་མེད།།

 

རྟ་ཕོ་འགྲོ་རྒྱུག་ཡག་ཀྱང་།།

ལྕག་གིས་སྐུལ་མ་གཏོང་།།

 

རྟ་རྔ་ལས་ཉག་ཕྲ་བ།།

མེ་ལས་ངབ་ཚ་བ།།

 

རྟ་ཞར་བས་སྲབ་མདའ་མི་ལེན།།

དམན་དྲེད་མས་ཁ་ཏ་མི་ཉན།།

 

རྟ་ཤི་ན་ཁྱིའི་གྲོག།

རྟ་ཨ་མའི་སྔོན་ལ་རྟེའུ་རྒྱུག།

 

རྟ་རྒན་སྒལ་བཅོས་བྱས་པ་ངན་ལ་མངོན།།

ཕག་པ་སྡོམ་གསོས་བརྒྱབ་པ་བཟང་ལ་མངོན།།

 

རྟ་མང་ཁྲོད་དུ་གཙག་བུ་བཏོན་ན།།

སྒལ་ཤོར་བའི་གནོང་ཐོག་ལ་འཁེལ།།

 

རྟ་ཕོར་རྒྱུག་ཤེད་ཡོད་མེད།།

བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ནས་ཤེས་ཡོང་།།

 

རྟ་གཅིག་ལ་སྒ་གཉིས།།

མི་གཅིག་ལ་སེམས་པ་གཉིས།།

 

རྟ་ཁྲག་ལས་དམར་བ་དང་།།

འབྲི་མར་ལས་སེར་བ།།

 

རྟ་བརྒྱ་མཛོ་སྟོང་གི་འབུལ་སྐྱེས་བཏེགས་པ་ལས་སྤྲོ།།

 

རྟ་མགྱོགས་པའི་རྩ་བ་སྲབ་ཡིན།།

སྲབ་མེད་ན་མགྱོགས་པ་རྐྱང་དང་འདྲ།།

 

རྟ་ལྷིང་ན་ཀུན་གྱིས་བཞོན།།

མི་ལྷོད་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།།

 

རྟ་ཁ་ལོ་མེད་ན་མ་ཞོན།།

གཏམ་རྩ་བ་མེད་མ་ཤོད།།

 

རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་སྤང་གི་རྒྱན།།

གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་ཞིང་གི་རྒྱན།།

 

རྟ་གཅིག་རྒྱུགས་དུས་མགྱོགས་མདོག་ཁ།།

མི་གཅིག་ཤོད་དུས་བདེན་མདོག་ཁ།།

 

རྟ་རྒན་ལ་འགྲོས་དང་།།

མི་རྒན་ལ་ཀ་ཁ།།

 

རྟ་ལ་མེ་རིང་བ་རྒས་པོར་བརྩིས།།

མི་ངང་རྒྱུད་རིང་བ་ལྐུགས་པར་བརྩིས།།

 

རྟ་སྟོང་འཁྲིད་ནས་མ་འགྲོ་བཞོན་ན་དགའ།།

བོང་སྟོང་བཞོན་ནས་མ་འགྲོ་དེད་ན་དགའ།།

 

རྟ་ལམ་བོང་བུས་བཀག།

ཆུ་ལམ་རྡོ་ཡིས་བཀག།

 

རྟ་པ་རྐང་ཐང་ལ་རེ་བའི་དུས།།

རྐང་ཐང་རྟ་པར་རེ་བའི་དུས།།

 

རྟ་ཡིས་ལྕང་མ་ཟ་བ་དེ།།

ར་ཡིས་རྟ་ལ་བསླབས་པ་ཡིན།།

 

རྟ་པོ་ཆག་གིས་གསོས།།

དྲིན་ལན་རྡོག་པས་འཇལ།།

 

རྟ་ཤ་ལ་སྒལ་རྨ་མ་ཤོར་ན།།

སྒ་ཤིང་ལ་སྒལ་རྨ་ཤོར་དོན་མེད།།

 

རྟ་རྒན་ལ་ཐོག་བརྒྱབས་ན།།

ཁྱི་རྒན་ལ་ཉི་མ་ཤར།།

 

རྟ་ཆུང་ལ་བཞོན་བདེ།།

མི་ཆུང་ལ་བཀོལ་བདེ།།

 

རྟ་བརྒྱ་རྒྱུག་པའི་སྔོན་ལ་མ་སླེབས་ཀྱང་།།

བོང་བརྒྱ་རྒྱུག་པའི་རྗེས་སུ་མ་ལུས་ཙམ།།

 

རྟ་ཕོའི་སྒ་ཐོག་དང་།།

མི་ཕོའི་ལས་ཐོག།

 

རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་སྒྱུར།།

མི་ཁ་གཏམ་གྱིས་སྒྱུར།།

 

རྟ་ལ་མ་བཞོན་གོང་ནས།།

སྒ་ལ་བཅག་བཅག་བྱེད།།

 

རྟ་དུས་ལ་ཆག་དང་།།

བོང་དུས་ལ་ཕུང་མ།།

 

རྟ་བཙོངས་ཀྱང་ཐུར་མགོ་མི་འཚོང་།།

མཛོ་བཙོངས་ཀྱང་སྣ་གཅུ་མི་འཚོང་།།

 

རྟ་རྒོད་ཁྲིད་ན་ཐུར་ཐག་རིང་དགོས།།

སྡོང་རྒན་བཅད་ན་སྟ་ཡུ་རིང་དགོས།།

 

རྟ་སྒ་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པ་དང་།།

མཛོ་གཉའ་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པ།།

 

རྟ་མཆོག་གིས་གླེན་པ་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར།།

སྨན་མཛེས་མས་མདོག་ངན་ཁྱོ་བོ་བསྟེན།།

 

རྟ་འགྲོས་མ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དེ།།

བདེན་ངེས་པའི་གྲོགས་དང་བརྗེ་མི་ཐུབ།།

 

རྟ་ཕོ་ཡོད་བསམས་བྲེས་ལ་བཏགས།།

བྲེས་རྐུབ་བརྡོལ་ཡིན་པ་ངས་མ་ཤེས།།

 

རྟ་པ་འཁྱག་པ་རྐང་ཐང་བས་མི་ཤེས།།

རྐང་ཐང་ལྟོགས་པ་རྟ་པས་མི་ཤེས།།

 

རྟ་ཕོའི་བྲེས་ལ་བོང་བུའི་ལག་པ་རྐྱོང་དོན་མི་འདུག།

 

རྟ་དཀར་རྒྱུག་རྒྱུག་ས་ལ།།

རྟ་ནག་མཆིན་པ་ན་དོན་མེད།།

 

རྟ་བོང་ལ་མགྱོགས་ལོས་ཤོར་ཡང་།།

ཞག་སར་སླེབས་མཉམ།།

 

རྟ་ལ་དགའ་ན་སྒ་ལ་ཡང་གཅེས།།

 

རྟ་མགོ་ལུག་མཇུག་དང་།།

འབྲུག་མགོ་སྦྲུལ་མཇུག།

 

རྟ་འགྲོ་གིས་བསམས་ནས་ཡོབ་མི་རྡུང་།།

མི་སྙོམས་ཆུང་རེད་བསམས་བརྙས་མི་བྱེད།།

 

རྟ་སྲོག་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་།།

ཚེ་ལུག་ཡོང་རྒྱུ་མེད།།

 

རྟ་ལ་འཇམ་པ་དང་།།

སྒ་ལ་བཟོ་བ།།

 

རྟ་ཐར་སར་སྒ་ཐར།།

དཔོན་ཐར་སར་གཡོག་ཐར།།

 

རྟའི་མགོ་ལ་མཛོའི་རྭ་ཅོ།།

 

རྟ་མ་ཤི་གོང་ནས་མིག་ཕོ་རོག་གིས་བཏོན།།

མི་མ་ཤི་གོང་ནས་ནང་ཆས་ཁྲོམ་ལ་བཏོན།།

 

རྟ་བདག་རྐང་ཐང་དང་།།

གྲི་བདག་སོས་འབྲེག།

 

རྟ་བརྒྱུགས་དགོས་བརྒྱུགས་ཚར།།

རྡུལ་ཡལ་དགོས་ཡལ་ཚར།།

 

རྟ་ཆད་རྟ་སྦངས་གཏོང་ས་དང་།།

མི་ཆད་འོ་ལ་གསོ་ས།།

 

རྟེན་འབྲེལ་འགོ་ནས་འགྲིག་ན།།

བྱ་བ་རྗེས་སུ་འགྲུབ་ཡོང་།།

 

རྟགས་བསྒྲིལ་མ་རེད་དངུལ་བསྒྲིལ་རེད།།

ཇོ་བོ་མ་རེད་བྱམས་པ་རེད།།

 

རྟོགས་ལྡན་མི་གཅིག་ལག་གཅིག་ལ།།

ཇག་པ་མི་མང་ལག་མང་།།

 

རྟོགས་ལྡན་གར་ཤི་དང་།།

བེར་ཀ་གར་ཆག།

 

རྟོགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་ཡང་།།

ཀུན་སྤྱོད་མི་དང་མཐུན་དགོས།།

 

རྟོགས་ལྡན་ལ་མི་རོ་བྱུང་ན་མཆོག་གྱུར།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།