བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༦

ཆུ་མོ་ཡུར་ནང་དུ་རྒྱུག་པ་ལ།།

ཀླུ་མོ་ཕྲག་དོག་བྱེད་དོན་མེད།།

 

ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཆུང་ཡང་།།

བྲག་ལ་ཨི་ཁུང་བརྟོལ།།

 

ཆུ་སྐྱོན་འགོག་པའི་ཆུ་རགས་དང་།།

སྤྱང་ཀི་འགོག་པའི་ལུག་ཚང་།།

 

ཆུ་རྐ་མགོར་ཡོད་ན།།

རྐ་མཇུག་ལའང་ཡོད།།

 

ཆུ་སྔོན་པོ་ཉིན་འགྲོ་མཚན་འགྲོ།།

དམན་བུ་མོའི་འགྲོ་རོགས་མི་ཕན།།

 

ཆུ་ཕརཐོན་ཟམ་པ་བརྗེད་མི་ཉན།།

བུ་ཕ་མཉམ་ཕ་མ་བརྗེད་མི་ཉན།།

 

ཆུ་བརྒལ་དུས་ཁ་ཞེང་ལ་ལྟོས།།

ལ་བརྒལ་དུས་གཡང་སར་ལྟོས།།

 

ཆུ་ཆེན་ཡུར་བུར་མ་ཤོང་།།

ས་ཆེན་ཁྲུ་སློག་མི་ཐུབ།།

 

ཆུ་ཆེན་འབྲི་ཆུ་ཆེ་ནའང་།།

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད།།

 

ཆུ་ཐོན་སོང་ཟམ་པ་ག་ལེར་བཞུགས།།

ལ་ཐོན་སོང་ཁ་བ་ག་ལེར་བཞུགས།།

 

ཆུ་ཆེན་འབྲི་ཆུ་རྫ་ཆུ་ཆེ།།

དྲིན་ཆེ་བ་རི་སྐེད་རྫིང་བུ་ཡིན།།

 

ཆུ་ནང་ནས་ཟླ་བ་འཛིན་པ།།

 

ཆུ་ཆེན་དལ་ཡང་འགྲོ་མི་སྲིད།།

དར་ལྕོག་བྲེལ་ཡང་སྡོད་མི་རེད།།

 

ཆུ་སུམ་མདོའི་དགེ་སློང་བྱེད་པ་ལས།།

རྒྱ་གྲོང་གི་མག་པ་བྱས་ན་དགའ།།

 

ཆུ་བརྒྱ་ཟམ་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་དང་།།

མི་བརྒྱ་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་མེད།།

 

ཆུ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དགའ།།

མི་ལ་གཡོ་རྫུན་མེད་པ་དགའ།།

 

ཆུ་གཙང་པོ་དཀྲུག་ནས་མར་མི་ཐོན།།

རྡོ་གཡམ་མ་བཙིར་ནས་སྣུམ་མི་ལོན།།

 

ཆུ་ལ་ཆུ་འགོ་དང་།།

ཤིང་ལ་རྩ་བ།།

 

ཆུ་ལ་ཆར་པས་སྐྱོ་རོགས།།

བྲག་ལ་འུག་པས་སྡོད་རོགས།།

 

ཆུ་ཆུང་ཐབས་དང་།།

ཟམ་པ་དམའ་ཐབས།།

 

ཆུ་དང་ཉ་མོ་མཐུན་ན།།

གཉིས་ཀ་བདེ་བར་གནས།།

 

ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན།།

མཐིལ་བརྡོལ་ཀོ་བས་སྒྲོལ་ཡོང་།།

 

ཆུ་མེད་པའི་ལུང་སྟོང་འདབ་རྫབ་ལ།།

ཉ་གསེར་མིག་སྡོད་པ་སྣང་བ་འཁྲུལ།།

 

ཆུ་དྭངས་ཉ་མོ་གསལ།།

ཆུ་དལ་ཉོ་མོ་སྐྱིད།།

 

ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན།།

ཀོ་གྲུ་མཐིལ་རྡོལ་གཏོང་།།

 

ཆུ་རང་ཡུལ་དུ་མ་བཏང་ན།།

རགས་གཞན་ཡུལ་དུ་རྒྱོབས།།

 

ཆུ་ཆུང་དུས་ཆུ་རགས་མ་བརྒྱབ་ན།།

ལུང་པ་ཆུ་ཡིས་འཁྱེར་ཉེན་ཡོད།།

 

ཆུ་འགོ་ཁྲི་སྟོང་ཡོད་ཀྱང་།།

འདུ་ས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རེད།།

 

ཆུ་གཏིང་ནས་རྙོག་མཁན་ཀླུ་བདུད་དང་།།

སྦྲུལ་ཤིང་རྩེར་ཁྱེར་མཁན་མཁའ་ལྡིང་རེད།།

 

ཆུ་ལ་ཨེར་ཀོག་གཞུས་ཀྱང་།།

ཉ་ལ་ན་ཚ་མི་གཏོང་།།

 

ཆུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཁྱིལ་ལམ་དུ།།

རྫིང་ཆུང་ཆུང་འདམ་ཆུས་གཡས་སྐོར་བྱེད།།

 

ཆུ་མིག་སྒམ་ཚིག་ཙམ་ནས།།

ཉ་ཆེན་འདོམ་པ་བཅོ་བརྒྱད།།

 

ཆུ་འགྲོ་མུས་དང་།།

གདུང་མ་འདྲུས་མུས་ཡིན།།

 

ཆུ་ངན་ལམ་ཞུགས་དང་།།

མི་ངན་ལང་ཤོར།།

 

ཆུ་དྭངས་ན་ཉ་གསལ།།

སྤྲིན་པ་དྭངས་ན་ཉི་མ་གསལ།།

 

ཆུ་ངོས་ཞི་འཇམ་ཡང་།།

གཏིང་ན་ཆུ་སྲིན་ཡོད།།

 

ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཏིང་ཟབ་པ།།

ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་འདུས་ལས་བྱུང་།།

 

ཆུ་ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།།

 

ཆུ་གད་པ་གཉིས་ལ་དམའ་རེས་མཐོ་རེས།།

ནམ་ཉི་མ་གཉིས་ལ་རིང་རེས་ཐུང་རེས།།

 

ཆུ་ཆར་པའི་སྐྱོ་རོགས་མ་བྱུང་ཡང་།།

སད་སེར་བའི་སྣ་འདྲེན་བྱེད་མི་རུང་།།

 

ཆུ་ཆར་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་བབས།།

ཐོག་སེར་བ་ང་ཡི་མགོ་ལ་སྡང་།།

 

ཆུ་དང་མེ་འཕྲད།།

དགྲ་དང་གྲོགས་འཕྲད།།

 

ཆུ་མོ་དྭངས་ཤིང་དྭངས་ཤིང་།།

གྲམ་པ་གསལ་དུ་གསལ་དུ།།

 

ཆུ་རང་འཁོལ།།

སྐྱོན་རང་ལེན།།

 

ཆུ་ལ་སྡེར་མོ་མེད་ཀྱང་།།

ས་གཞི་གྲོག་རོང་འདྲུ།།

 

ཆུ་ཆེན་པོའི་དབུ་འཕང་ཆར་གྱིས་བསྟོད།།

ཆར་མེད་ན་ཆུ་ཕྲན་འདྲ་འདྲ་རེད།།

 

ཆུ་མོ་ལང་ལོང་རྒྱུག་ཀྱང་།།

འདུ་ས་ཟམ་པའི་འོག་རེད།།

 

ཆུ་མོའི་གཏིང་ལ་མ་ཞུགས་ན།།

གསེར་ཉ་ཆེན་པོ་ལག་མི་ཐོབ།

 

ཆུ་མོའི་གཏིང་ཚད་ལོན་ནས་ཉ་ལ་སྤར་འཛིན།།

 

ཆུ་རྙོག་ན།།

ཉ་འཛིན་མི་ཐུབ།།

 

ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུ་ལ་རྐྱལ་དང་།།

དུང་དཀར་ལ་དཀར་རྩི།།

 

ཆུ་མ་སྐམ་ན།།

ཉའི་སྒལ་པ་ཕྱི་ལ་ཐོན་དོན་མེད།།

 

ཆུ་འཐུང་ཡུན་རིང་ན་ཆུ་དྲི་དང་།།

རྩྭ་་ཟ་རྒྱུན་རིང་ན་རྩྭ་དྲི་ཁ།།

 

ཆུ་བོ་ཆུང་ཆུང་འུར་སྒྲ་ཆེ།།

ཡོན་ཏན་ཆུང་ཆུང་ང་རྒྱལ་ཆེ།།

 

ཆུ་ཐོན་ཟམ་པ་བརྗེད།།

རྨ་གསོས་ན་ཚ་བརྗེད།།

 

ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག།

ལག་རྩ་དཔུང་ཐུག།

 

ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱིས་ཤ་མ་འཚོས།།

 

ཆུ་འཚོགས་པའི་སྣོད་ཡོད་ཀྱང་།།

གཏམ་འཚོགས་པའི་སྣོད་མེད།།

 

ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུར་རྐྱལ་དང་།།

གླ་བའི་ཕྲུ་གུར་རྩལ་བསླབ་དོན་མེད།།

 

ཆུ་རང་ཡུལ་ནས་བཏུང་།།

གཅིན་པ་གཞན་ཡུལ་དུ་བཏང་།།

 

ཆུ་རྐ་ནང་དུ་མི་འདུས་པ་དང་།།

མི་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པ།།

 

ཆུ་དང་ཉེ་བའི་བ་གམ་ཐོག།

ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སྔོན་ལ་ཕོག།

 

ཆུ་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ཡང་།།

གྲུ་ཤན་རྟ་མགོའི་འོག།

 

ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་བཞིན།།

ལྷད་མེད་སེམས་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན།།

 

ཆུ་རྒྱུག་སའི་གཞུང་དང་།།

མི་འགྲོ་སའི་ལམ།།

 

ཆུ་བརྒྱུགས་ཤུལ་དང་།།

གདུང་མ་འདྲུད་ཤུལ།།

 

ཆུ་ཆག་ན་གྲམ་པ་གསལ།།

མཐའ་ཟད་ན་མཐིལ་མཐོང་།།

 

ཆུ་ཕྱིན་ཡང་གྲམ་པ་སྡོད་ཀྱི་རེད།།

 

ཆུ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ཀྱང་།།

ཉ་ལ་ཡང་ལྕི་མེད།།

 

ཆུ་མ་བདེ་ན་ཉ་མ་བདེ།།

 

ཆུ་ལ་ཟམ་པ་མེད་ན།།

བརྒལ་བ་ལས་འོས་མེད།།

 

ཆུ་ཆེན་པོ་རྒལ་དུས་ངོ་ཚ་མེད།།

གཏམ་ཆེན་པོ་ཤོད་དུས་ངོ་ཚ་མེད།།

 

ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བརྒལ་ན།།

ཧ་ཕྱེད་ཙམ་གོ་ཡོང་།།

 

ཆུའི་ཚུར་རོལ་ལ་ར་བརླག།

ཆུའི་ཕ་རོལ་ལ་སྟག་སྐད་སྒྲོག།

 

ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་ན་ཡང་།།

གྲུ་བཟང་པོས་ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་རེད།།

 

ཆུ་མོའི་བབ་དང་བསྟུན་ནས།།

ཀོ་རྐྱལ་རྒྱག་ལུགས་བྱེད་དགོས།།

ཆུ་ཆེན་གྱི་ཞེང་ལ་མ་བལྟས་ན།།

ཕོ་གསར་གྱི་རྐྱལ་དེ་སྨྱོ་རྐྱལ་རེད།།

 

ཆུ་ཁར་མཉན་པས་གང་བཤད་དང་།།

ལ་ཁར་ཇག་པས་གང་བཤད།།

 

ཆུ་ཡག་ཉེས་མཚམས་ལ་གཟབ་དགོས།།

རྟ་འདོ་ལོའི་སྟེང་དུ་སྒྲིམ་དགོས།།

 

ཆུང་དུས་འོ་མའི་གསོ་སྐྱོང་མེད་པར།།

འཆི་ཁར་ཐུག་པའི་སྐྱེལ་མ།།

 

ཆུང་ཆུང་འོ་མས་གསོས་པའི་དུང་ཕྲུག་དེ།།

དགྲ་ཆུ་སྲིན་ཁ་ལ་རྒྱག་བྱེད་ཡིན།།

 

ཆུང་ཆུང་བློས་ཀྱིས་མི་གཏོང་།།

ཆེན་པོ་གར་སོང་མ་ཤེས།།

 

ཆུང་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་མ་བསླབས་ན།།

རྩེ་བློ་རིག་བཀྲ་བ་ག་ནས་ཡོང་།།

 

ཆུང་དུས་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱངས་ན།།

ཆེ་དུས་ངུས་དང་མ་ངུས་མེད།།

 

ཆུས་ཁྱེར་ཀྱང་རྐྱལ་གྱི་ཚུལ་དང་།།

མ་འགྲིགས་ཀྱང་འགྲིགས་པའི་ཚུལ།།

 

ཆུས་མི་ཐེག་པའི་སླེའུ།།

མིས་མི་ཐེག་གཏམ།།

 

ཆེ་བ་འདོད་ན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་དཀའ།།

དེ་ཡི་ཐབས་ལ་ཆེ་འདོད་བཞག་ན་མཛེས།།

 

ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དབང་ཆེ་ཡང་།།

སྡིག་པར་གུ་ཡང་མི་གནང་།།

 

ཆོག་ཤེས་མེད་པའི་བོང་བུས།།

རང་གི་བདག་པོར་རྡོག་རྒྱག་གཞུས།།

 

ཆོག་ཤེས་ལྡན་ན།།

ནོར་ལ་མང་ཉུང་མེད།།

 

ཆོག་ཤེས་བློ་དང་ལྡན་ན།།

ཕྱུག་པོའི་མཐར་ཐུག་ཡིན།།

ཆོས་པ་རི་ལ་སྒོམ་ན།།

ཟན་གོང་གྱེན་འགྲིལ།།

 

ཆོས་མི་ལ་ཤོད་ཤོད།།

བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་གནང་དང་།།

 

ཆོས་བདག་མེད་ལ་སྙིང་རུས་སུ་ཆེ་དང་།།

ལྷ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གང་བཏབ་ཡིན།།

 

ཆོས་ཀྱིས་སངས་མ་རྒྱས་པར།།

དྲིལ་བུས་སྙིང་རླུང་བླངས།།

 

ཆོས་བྱེད་པར་ཡར་འདྲེན་ཆེ་ཆུང་དང་།།

གཏམ་བརྗོད་པར་བདེན་པ་ཆེ་ཆུང་།།

 

ཆོས་ཤོབ་ཤོབ་ཀྱིས་མི་ཚེ་རླུང་ལ་བསྐུར།།

 

ཆོས་སྐྱོང་རང་མགོ་མ་ཐོན་པར།།

མགོ་ནག་མི་ལ་སྐྱོབ་རོགས།།

 

ཆོས་རར་ཆོས་དང་།།

གཞས་རར་གཞས།།

 

ཆོས་མེད་ཀྱང་བླ་མས་སྐྲ་བཅད།།

ནོར་མེད་ཀྱང་ཕ་མའི་གཅེས་ཕྲུག།

 

ཆོས་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ།།

སྤུ་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ།

 

ཆོས་མི་ལ་ཤོད་པར།།

རང་ཉིད་སྡོམ་པ་གཙང་དགོས།།

 

མཆེ་ཅན་སྤྱང་ཀིར་སྙིང་རྗེ་ན།།

ཞི་བའི་ལུགས་ལ་ལྟས་ངན་ཡིན།།

 

མཆོད་རྟེན་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀྱང་།།

བམ་རིམ་སྐེད་པར་གནས།།

 

འཆམ་འགོ་བསུ་བའི་ཐང་ཐང་འཁར་རྔ།།

མགྲོན་བརྡ་ཞུ་བའི་མགྲོན་ཤོག་དམར་པོ།།

 

འཆང་བའི་ལུང་དང་།།

ཞོག་པའི་ཞབས་ར་དགོས།།

 

འཆར་ཅན་གྱི་ལོ་གསར་ལ།།

དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་ཐོ་མི་དགོས།།

 

འཆི་ཁར་ངུ་འབོད་བྱེད་པ་ལས།།

སྡོད་རིང་དུ་ཁ་གཤིས་འཇམ་ན་དགའ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༦

2009-10-06 བོད་མི་དམངས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

ཆུ་མོ་ཡུར་ནང་དུ་རྒྱུག་པ་ལ།།

ཀླུ་མོ་ཕྲག་དོག་བྱེད་དོན་མེད།།

 

ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཆུང་ཡང་།།

བྲག་ལ་ཨི་ཁུང་བརྟོལ།།

 

ཆུ་སྐྱོན་འགོག་པའི་ཆུ་རགས་དང་།།

སྤྱང་ཀི་འགོག་པའི་ལུག་ཚང་།།

 

ཆུ་རྐ་མགོར་ཡོད་ན།།

རྐ་མཇུག་ལའང་ཡོད།།

 

ཆུ་སྔོན་པོ་ཉིན་འགྲོ་མཚན་འགྲོ།།

དམན་བུ་མོའི་འགྲོ་རོགས་མི་ཕན།།

 

ཆུ་ཕརཐོན་ཟམ་པ་བརྗེད་མི་ཉན།།

བུ་ཕ་མཉམ་ཕ་མ་བརྗེད་མི་ཉན།།

 

ཆུ་བརྒལ་དུས་ཁ་ཞེང་ལ་ལྟོས།།

ལ་བརྒལ་དུས་གཡང་སར་ལྟོས།།

 

ཆུ་ཆེན་ཡུར་བུར་མ་ཤོང་།།

ས་ཆེན་ཁྲུ་སློག་མི་ཐུབ།།

 

ཆུ་ཆེན་འབྲི་ཆུ་ཆེ་ནའང་།།

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད།།

 

ཆུ་ཐོན་སོང་ཟམ་པ་ག་ལེར་བཞུགས།།

ལ་ཐོན་སོང་ཁ་བ་ག་ལེར་བཞུགས།།

 

ཆུ་ཆེན་འབྲི་ཆུ་རྫ་ཆུ་ཆེ།།

དྲིན་ཆེ་བ་རི་སྐེད་རྫིང་བུ་ཡིན།།

 

ཆུ་ནང་ནས་ཟླ་བ་འཛིན་པ།།

 

ཆུ་ཆེན་དལ་ཡང་འགྲོ་མི་སྲིད།།

དར་ལྕོག་བྲེལ་ཡང་སྡོད་མི་རེད།།

 

ཆུ་སུམ་མདོའི་དགེ་སློང་བྱེད་པ་ལས།།

རྒྱ་གྲོང་གི་མག་པ་བྱས་ན་དགའ།།

 

ཆུ་བརྒྱ་ཟམ་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་དང་།།

མི་བརྒྱ་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་མེད།།

 

ཆུ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དགའ།།

མི་ལ་གཡོ་རྫུན་མེད་པ་དགའ།།

 

ཆུ་གཙང་པོ་དཀྲུག་ནས་མར་མི་ཐོན།།

རྡོ་གཡམ་མ་བཙིར་ནས་སྣུམ་མི་ལོན།།

 

ཆུ་ལ་ཆུ་འགོ་དང་།།

ཤིང་ལ་རྩ་བ།།

 

ཆུ་ལ་ཆར་པས་སྐྱོ་རོགས།།

བྲག་ལ་འུག་པས་སྡོད་རོགས།།

 

ཆུ་ཆུང་ཐབས་དང་།།

ཟམ་པ་དམའ་ཐབས།།

 

ཆུ་དང་ཉ་མོ་མཐུན་ན།།

གཉིས་ཀ་བདེ་བར་གནས།།

 

ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན།།

མཐིལ་བརྡོལ་ཀོ་བས་སྒྲོལ་ཡོང་།།

 

ཆུ་མེད་པའི་ལུང་སྟོང་འདབ་རྫབ་ལ།།

ཉ་གསེར་མིག་སྡོད་པ་སྣང་བ་འཁྲུལ།།

 

ཆུ་དྭངས་ཉ་མོ་གསལ།།

ཆུ་དལ་ཉོ་མོ་སྐྱིད།།

 

ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན།།

ཀོ་གྲུ་མཐིལ་རྡོལ་གཏོང་།།

 

ཆུ་རང་ཡུལ་དུ་མ་བཏང་ན།།

རགས་གཞན་ཡུལ་དུ་རྒྱོབས།།

 

ཆུ་ཆུང་དུས་ཆུ་རགས་མ་བརྒྱབ་ན།།

ལུང་པ་ཆུ་ཡིས་འཁྱེར་ཉེན་ཡོད།།

 

ཆུ་འགོ་ཁྲི་སྟོང་ཡོད་ཀྱང་།།

འདུ་ས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རེད།།

 

ཆུ་གཏིང་ནས་རྙོག་མཁན་ཀླུ་བདུད་དང་།།

སྦྲུལ་ཤིང་རྩེར་ཁྱེར་མཁན་མཁའ་ལྡིང་རེད།།

 

ཆུ་ལ་ཨེར་ཀོག་གཞུས་ཀྱང་།།

ཉ་ལ་ན་ཚ་མི་གཏོང་།།

 

ཆུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཁྱིལ་ལམ་དུ།།

རྫིང་ཆུང་ཆུང་འདམ་ཆུས་གཡས་སྐོར་བྱེད།།

 

ཆུ་མིག་སྒམ་ཚིག་ཙམ་ནས།།

ཉ་ཆེན་འདོམ་པ་བཅོ་བརྒྱད།།

 

ཆུ་འགྲོ་མུས་དང་།།

གདུང་མ་འདྲུས་མུས་ཡིན།།

 

ཆུ་ངན་ལམ་ཞུགས་དང་།།

མི་ངན་ལང་ཤོར།།

 

ཆུ་དྭངས་ན་ཉ་གསལ།།

སྤྲིན་པ་དྭངས་ན་ཉི་མ་གསལ།།

 

ཆུ་ངོས་ཞི་འཇམ་ཡང་།།

གཏིང་ན་ཆུ་སྲིན་ཡོད།།

 

ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཏིང་ཟབ་པ།།

ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་འདུས་ལས་བྱུང་།།

 

ཆུ་ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།།

 

ཆུ་གད་པ་གཉིས་ལ་དམའ་རེས་མཐོ་རེས།།

ནམ་ཉི་མ་གཉིས་ལ་རིང་རེས་ཐུང་རེས།།

 

ཆུ་ཆར་པའི་སྐྱོ་རོགས་མ་བྱུང་ཡང་།།

སད་སེར་བའི་སྣ་འདྲེན་བྱེད་མི་རུང་།།

 

ཆུ་ཆར་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་བབས།།

ཐོག་སེར་བ་ང་ཡི་མགོ་ལ་སྡང་།།

 

ཆུ་དང་མེ་འཕྲད།།

དགྲ་དང་གྲོགས་འཕྲད།།

 

ཆུ་མོ་དྭངས་ཤིང་དྭངས་ཤིང་།།

གྲམ་པ་གསལ་དུ་གསལ་དུ།།

 

ཆུ་རང་འཁོལ།།

སྐྱོན་རང་ལེན།།

 

ཆུ་ལ་སྡེར་མོ་མེད་ཀྱང་།།

ས་གཞི་གྲོག་རོང་འདྲུ།།

 

ཆུ་ཆེན་པོའི་དབུ་འཕང་ཆར་གྱིས་བསྟོད།།

ཆར་མེད་ན་ཆུ་ཕྲན་འདྲ་འདྲ་རེད།།

 

ཆུ་མོ་ལང་ལོང་རྒྱུག་ཀྱང་།།

འདུ་ས་ཟམ་པའི་འོག་རེད།།

 

ཆུ་མོའི་གཏིང་ལ་མ་ཞུགས་ན།།

གསེར་ཉ་ཆེན་པོ་ལག་མི་ཐོབ།

 

ཆུ་མོའི་གཏིང་ཚད་ལོན་ནས་ཉ་ལ་སྤར་འཛིན།།

 

ཆུ་རྙོག་ན།།

ཉ་འཛིན་མི་ཐུབ།།

 

ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུ་ལ་རྐྱལ་དང་།།

དུང་དཀར་ལ་དཀར་རྩི།།

 

ཆུ་མ་སྐམ་ན།།

ཉའི་སྒལ་པ་ཕྱི་ལ་ཐོན་དོན་མེད།།

 

ཆུ་འཐུང་ཡུན་རིང་ན་ཆུ་དྲི་དང་།།

རྩྭ་་ཟ་རྒྱུན་རིང་ན་རྩྭ་དྲི་ཁ།།

 

ཆུ་བོ་ཆུང་ཆུང་འུར་སྒྲ་ཆེ།།

ཡོན་ཏན་ཆུང་ཆུང་ང་རྒྱལ་ཆེ།།

 

ཆུ་ཐོན་ཟམ་པ་བརྗེད།།

རྨ་གསོས་ན་ཚ་བརྗེད།།

 

ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག།

ལག་རྩ་དཔུང་ཐུག།

 

ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱིས་ཤ་མ་འཚོས།།

 

ཆུ་འཚོགས་པའི་སྣོད་ཡོད་ཀྱང་།།

གཏམ་འཚོགས་པའི་སྣོད་མེད།།

 

ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུར་རྐྱལ་དང་།།

གླ་བའི་ཕྲུ་གུར་རྩལ་བསླབ་དོན་མེད།།

 

ཆུ་རང་ཡུལ་ནས་བཏུང་།།

གཅིན་པ་གཞན་ཡུལ་དུ་བཏང་།།

 

ཆུ་རྐ་ནང་དུ་མི་འདུས་པ་དང་།།

མི་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པ།།

 

ཆུ་དང་ཉེ་བའི་བ་གམ་ཐོག།

ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སྔོན་ལ་ཕོག།

 

ཆུ་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ཡང་།།

གྲུ་ཤན་རྟ་མགོའི་འོག།

 

ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་བཞིན།།

ལྷད་མེད་སེམས་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན།།

 

ཆུ་རྒྱུག་སའི་གཞུང་དང་།།

མི་འགྲོ་སའི་ལམ།།

 

ཆུ་བརྒྱུགས་ཤུལ་དང་།།

གདུང་མ་འདྲུད་ཤུལ།།

 

ཆུ་ཆག་ན་གྲམ་པ་གསལ།།

མཐའ་ཟད་ན་མཐིལ་མཐོང་།།

 

ཆུ་ཕྱིན་ཡང་གྲམ་པ་སྡོད་ཀྱི་རེད།།

 

ཆུ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ཀྱང་།།

ཉ་ལ་ཡང་ལྕི་མེད།།

 

ཆུ་མ་བདེ་ན་ཉ་མ་བདེ།།

 

ཆུ་ལ་ཟམ་པ་མེད་ན།།

བརྒལ་བ་ལས་འོས་མེད།།

 

ཆུ་ཆེན་པོ་རྒལ་དུས་ངོ་ཚ་མེད།།

གཏམ་ཆེན་པོ་ཤོད་དུས་ངོ་ཚ་མེད།།

 

ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བརྒལ་ན།།

ཧ་ཕྱེད་ཙམ་གོ་ཡོང་།།

 

ཆུའི་ཚུར་རོལ་ལ་ར་བརླག།

ཆུའི་ཕ་རོལ་ལ་སྟག་སྐད་སྒྲོག།

 

ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་ན་ཡང་།།

གྲུ་བཟང་པོས་ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་རེད།།

 

ཆུ་མོའི་བབ་དང་བསྟུན་ནས།།

ཀོ་རྐྱལ་རྒྱག་ལུགས་བྱེད་དགོས།།

ཆུ་ཆེན་གྱི་ཞེང་ལ་མ་བལྟས་ན།།

ཕོ་གསར་གྱི་རྐྱལ་དེ་སྨྱོ་རྐྱལ་རེད།།

 

ཆུ་ཁར་མཉན་པས་གང་བཤད་དང་།།

ལ་ཁར་ཇག་པས་གང་བཤད།།

 

ཆུ་ཡག་ཉེས་མཚམས་ལ་གཟབ་དགོས།།

རྟ་འདོ་ལོའི་སྟེང་དུ་སྒྲིམ་དགོས།།

 

ཆུང་དུས་འོ་མའི་གསོ་སྐྱོང་མེད་པར།།

འཆི་ཁར་ཐུག་པའི་སྐྱེལ་མ།།

 

ཆུང་ཆུང་འོ་མས་གསོས་པའི་དུང་ཕྲུག་དེ།།

དགྲ་ཆུ་སྲིན་ཁ་ལ་རྒྱག་བྱེད་ཡིན།།

 

ཆུང་ཆུང་བློས་ཀྱིས་མི་གཏོང་།།

ཆེན་པོ་གར་སོང་མ་ཤེས།།

 

ཆུང་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་མ་བསླབས་ན།།

རྩེ་བློ་རིག་བཀྲ་བ་ག་ནས་ཡོང་།།

 

ཆུང་དུས་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱངས་ན།།

ཆེ་དུས་ངུས་དང་མ་ངུས་མེད།།

 

ཆུས་ཁྱེར་ཀྱང་རྐྱལ་གྱི་ཚུལ་དང་།།

མ་འགྲིགས་ཀྱང་འགྲིགས་པའི་ཚུལ།།

 

ཆུས་མི་ཐེག་པའི་སླེའུ།།

མིས་མི་ཐེག་གཏམ།།

 

ཆེ་བ་འདོད་ན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་དཀའ།།

དེ་ཡི་ཐབས་ལ་ཆེ་འདོད་བཞག་ན་མཛེས།།

 

ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དབང་ཆེ་ཡང་།།

སྡིག་པར་གུ་ཡང་མི་གནང་།།

 

ཆོག་ཤེས་མེད་པའི་བོང་བུས།།

རང་གི་བདག་པོར་རྡོག་རྒྱག་གཞུས།།

 

ཆོག་ཤེས་ལྡན་ན།།

ནོར་ལ་མང་ཉུང་མེད།།

 

ཆོག་ཤེས་བློ་དང་ལྡན་ན།།

ཕྱུག་པོའི་མཐར་ཐུག་ཡིན།།

ཆོས་པ་རི་ལ་སྒོམ་ན།།

ཟན་གོང་གྱེན་འགྲིལ།།

 

ཆོས་མི་ལ་ཤོད་ཤོད།།

བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་གནང་དང་།།

 

ཆོས་བདག་མེད་ལ་སྙིང་རུས་སུ་ཆེ་དང་།།

ལྷ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གང་བཏབ་ཡིན།།

 

ཆོས་ཀྱིས་སངས་མ་རྒྱས་པར།།

དྲིལ་བུས་སྙིང་རླུང་བླངས།།

 

ཆོས་བྱེད་པར་ཡར་འདྲེན་ཆེ་ཆུང་དང་།།

གཏམ་བརྗོད་པར་བདེན་པ་ཆེ་ཆུང་།།

 

ཆོས་ཤོབ་ཤོབ་ཀྱིས་མི་ཚེ་རླུང་ལ་བསྐུར།།

 

ཆོས་སྐྱོང་རང་མགོ་མ་ཐོན་པར།།

མགོ་ནག་མི་ལ་སྐྱོབ་རོགས།།

 

ཆོས་རར་ཆོས་དང་།།

གཞས་རར་གཞས།།

 

ཆོས་མེད་ཀྱང་བླ་མས་སྐྲ་བཅད།།

ནོར་མེད་ཀྱང་ཕ་མའི་གཅེས་ཕྲུག།

 

ཆོས་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ།།

སྤུ་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ།

 

ཆོས་མི་ལ་ཤོད་པར།།

རང་ཉིད་སྡོམ་པ་གཙང་དགོས།།

 

མཆེ་ཅན་སྤྱང་ཀིར་སྙིང་རྗེ་ན།།

ཞི་བའི་ལུགས་ལ་ལྟས་ངན་ཡིན།།

 

མཆོད་རྟེན་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀྱང་།།

བམ་རིམ་སྐེད་པར་གནས།།

 

འཆམ་འགོ་བསུ་བའི་ཐང་ཐང་འཁར་རྔ།།

མགྲོན་བརྡ་ཞུ་བའི་མགྲོན་ཤོག་དམར་པོ།།

 

འཆང་བའི་ལུང་དང་།།

ཞོག་པའི་ཞབས་ར་དགོས།།

 

འཆར་ཅན་གྱི་ལོ་གསར་ལ།།

དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་ཐོ་མི་དགོས།།

 

འཆི་ཁར་ངུ་འབོད་བྱེད་པ་ལས།།

སྡོད་རིང་དུ་ཁ་གཤིས་འཇམ་ན་དགའ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།