བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༥

ཆ།

ཆ་ལུགས་ཡ་མ་ཟུང་ལ།།

ལྟ་སྣང་མཐོང་མི་གཅིག།

 

ཆག་སྒོ་བྱུང་ན་མགོ་དང་།།

མུ་གེ་བྱུང་ན་མཐའ།།

 

ཆག་སྒོ་ནག་པོས་འདེད་པའི་མི།།

བློ་དང་བྱ་ལག་གཞན་ལས་མང་།།

 

ཆག་མ་མྱོང་གཤིན་རྗེའི་རྒྱ་མ་ཆག།

ཤི་མ་མྱོང་ཨ་ཁ་གླང་མགོ་ཤི།།

 

ཆག་སྒོ་བསླངས་སོང་ཆག་ཆག།

སྡིག་པ་བསགས་སོང་སྡིག་སྡིག།

 

ཆག་རྟ་ཕོས་བཟས།།

ཡ་ལ་བོང་བུར་བཀལ།།

 

ཆག་སྒོ་མེད་ན་ཆེ་ན་དགའ།།

 

ཆགས་ན་ཞོ་དང་།།

མ་ཆགས་ན་དར་ར།།

 

ཆང་གཞས་མེད་ན།།

བོང་བུ་ཆུ་འཐུང་རེད།།

 

ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ།།

བཟང་ལན་ངན་འཇལ།།

 

ཆང་ནད་ཆང་གིས་བསངས།།

 

ཆང་ཚོད་མེད་ལ་ཁ་མཆུ་བར་མི་ཆད།།

 

ཆང་རང་གིས་བཏུངས་ན་མགོ་ན།།

ཆང་མིས་བཏུངས་ན་སྙིང་ན།།

 

ཆང་གིས་བཟི་ན་དྭངས་མཐའ་ཡོད།།

ནོར་གྱིས་བཟི་ན་དྭངས་མཐའ་མེད།།

 

ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཡོན་ཏན་ལ།།

ཁྱི་དང་བྱེའུ་ངོ་མི་ཤེས།།

 

ཆང་ཁས་བཏུངས་ཀྱང་།།

རྩིས་རིག་པས་ཟིན།།

 

ཆང་འཐུང་ཤེས་ན་སྨན་དང་།།

འཐུང་མི་ཤེས་དུག་རེད།།

 

ཆང་གཅོད་འདོད་ན།།

ར་བཟིའི་སྐྱོན་ལ་ལྟོས།།

 

ཆང་བཟི་ཁ་དང་།།

གཉིད་ཤོར་རྐུབ།།

 

ཆད་པ་ཡོད་ན་སྣེ་འཛིན་དགོས།།

 

ཆབ་ཏོག་ཉི་མར་བསྲོས་ན།།

ཁ་ལས་ཞབས་ར་མཐོ་བ།།

 

ཆབ་ཏིག་ཉི་མར་བསྲོས་ན།།

ཡོང་རྒྱུར་དྲི་མ་ངན་པོ།།

 

ཆབ་སྔོན་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ནའང་།།

གྲུ་བཟང་པོས་ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་རེད།།

 

ཆམ་པར་ཕན་ཡང་།།

ཡ་མར་གནོད།།

 

ཆར་པ་བཏང་ན་རི་ཀླུང་སྣུམ།།

སྡིག་པ་བཤགས་ན་བར་དོ་ཡང་།།

 

ཆར་པ་རྒྱ་གྲོང་ལ་བབ་ན།།

ཞིང་ཆུ་མ་བཏང་གང་ཡག།

 

ཆར་དྲག་ཆར་ཉིན་མཚན་དགུ་བབ་ཀྱང་།།

བྱིའུ་འཇོལ་མོ་རང་མགོ་རང་གིས་ཐོན།།

 

ཆར་འདོད་བྱིའུ་ཁ་སྐོམ་ཡང་།།

ས་ལ་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་མི་འཐུང་།།

 

ཆར་སྣེ་ཆུ་འཁྲིད།།

ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག།

 

ཆར་སྣེ་རླུང་འཁྲིད།།

ངན་པ་སྣེ་འཁྲིད།།

 

ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས།།

ཉི་མ་མེ་གྲོགས།།

 

ཆར་པ་བྱུང་ན་གནམ་ལ་དགོས།།

གནམ་གྱི་མཐའ་རྣམས་སྐམ་པོ་རེད།།

 

ཆར་པས་རློན་པ་ཆགས་ན།།

ཟིལ་པས་ག་ལ་གནོད།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༡༥

2009-10-05 བོད་མི་དམངས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

ཆ།

ཆ་ལུགས་ཡ་མ་ཟུང་ལ།།

ལྟ་སྣང་མཐོང་མི་གཅིག།

 

ཆག་སྒོ་བྱུང་ན་མགོ་དང་།།

མུ་གེ་བྱུང་ན་མཐའ།།

 

ཆག་སྒོ་ནག་པོས་འདེད་པའི་མི།།

བློ་དང་བྱ་ལག་གཞན་ལས་མང་།།

 

ཆག་མ་མྱོང་གཤིན་རྗེའི་རྒྱ་མ་ཆག།

ཤི་མ་མྱོང་ཨ་ཁ་གླང་མགོ་ཤི།།

 

ཆག་སྒོ་བསླངས་སོང་ཆག་ཆག།

སྡིག་པ་བསགས་སོང་སྡིག་སྡིག།

 

ཆག་རྟ་ཕོས་བཟས།།

ཡ་ལ་བོང་བུར་བཀལ།།

 

ཆག་སྒོ་མེད་ན་ཆེ་ན་དགའ།།

 

ཆགས་ན་ཞོ་དང་།།

མ་ཆགས་ན་དར་ར།།

 

ཆང་གཞས་མེད་ན།།

བོང་བུ་ཆུ་འཐུང་རེད།།

 

ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ།།

བཟང་ལན་ངན་འཇལ།།

 

ཆང་ནད་ཆང་གིས་བསངས།།

 

ཆང་ཚོད་མེད་ལ་ཁ་མཆུ་བར་མི་ཆད།།

 

ཆང་རང་གིས་བཏུངས་ན་མགོ་ན།།

ཆང་མིས་བཏུངས་ན་སྙིང་ན།།

 

ཆང་གིས་བཟི་ན་དྭངས་མཐའ་ཡོད།།

ནོར་གྱིས་བཟི་ན་དྭངས་མཐའ་མེད།།

 

ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཡོན་ཏན་ལ།།

ཁྱི་དང་བྱེའུ་ངོ་མི་ཤེས།།

 

ཆང་ཁས་བཏུངས་ཀྱང་།།

རྩིས་རིག་པས་ཟིན།།

 

ཆང་འཐུང་ཤེས་ན་སྨན་དང་།།

འཐུང་མི་ཤེས་དུག་རེད།།

 

ཆང་གཅོད་འདོད་ན།།

ར་བཟིའི་སྐྱོན་ལ་ལྟོས།།

 

ཆང་བཟི་ཁ་དང་།།

གཉིད་ཤོར་རྐུབ།།

 

ཆད་པ་ཡོད་ན་སྣེ་འཛིན་དགོས།།

 

ཆབ་ཏོག་ཉི་མར་བསྲོས་ན།།

ཁ་ལས་ཞབས་ར་མཐོ་བ།།

 

ཆབ་ཏིག་ཉི་མར་བསྲོས་ན།།

ཡོང་རྒྱུར་དྲི་མ་ངན་པོ།།

 

ཆབ་སྔོན་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ནའང་།།

གྲུ་བཟང་པོས་ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་རེད།།

 

ཆམ་པར་ཕན་ཡང་།།

ཡ་མར་གནོད།།

 

ཆར་པ་བཏང་ན་རི་ཀླུང་སྣུམ།།

སྡིག་པ་བཤགས་ན་བར་དོ་ཡང་།།

 

ཆར་པ་རྒྱ་གྲོང་ལ་བབ་ན།།

ཞིང་ཆུ་མ་བཏང་གང་ཡག།

 

ཆར་དྲག་ཆར་ཉིན་མཚན་དགུ་བབ་ཀྱང་།།

བྱིའུ་འཇོལ་མོ་རང་མགོ་རང་གིས་ཐོན།།

 

ཆར་འདོད་བྱིའུ་ཁ་སྐོམ་ཡང་།།

ས་ལ་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་མི་འཐུང་།།

 

ཆར་སྣེ་ཆུ་འཁྲིད།།

ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག།

 

ཆར་སྣེ་རླུང་འཁྲིད།།

ངན་པ་སྣེ་འཁྲིད།།

 

ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས།།

ཉི་མ་མེ་གྲོགས།།

 

ཆར་པ་བྱུང་ན་གནམ་ལ་དགོས།།

གནམ་གྱི་མཐའ་རྣམས་སྐམ་པོ་རེད།།

 

ཆར་པས་རློན་པ་ཆགས་ན།།

ཟིལ་པས་ག་ལ་གནོད།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།