བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༨

གྱངའགྱེལ་བ་ཡོག་ཤིག་གིས་མི་ཐེག།

 

གྱང་འགྱེལ་སར་ཐལ་འཚུབ་ལསངས།།

གཡག་གསོད་སར་ཁྲག་ཐིག་རྒྱག།

 

གྱང་ན་ནིང་ལོག།

ཐལ་བ་ད་ལོ་ལངས།།

 

གྱེན་རེ་འཛེགས་ན་ཐུར་རེ་ཡོད།།

གྱེན་ཐུར་མེད་པའི་ལམ་ཞིག་མེད།།

 

གྱོན་ཁ་མཆུ་གཏམ་གྱིས་འདུམ།།

གོས་རལ་བ་སྐུད་པས་འཙེམ།།

 

གྱོད་མེད་ལ་གྱོད་བཟོས།།

གཞི་མེད་ལ་གཞི་བཟོས།།

 

གྱོད་ཡ་སྟག་གཟིག་ཁ་སྤྲོད་ལ།།

འགྲིག་རྒྱུའི་རེ་བ་རྦད་ཟད།།

 

གྱོང་པོ་ཞག་ཚིས་མི་ཐུལ།།

མར་གོག་སྣུམ་གྱིས་མི་ཐུལ།།

 

གྱོད་ཀྱི་སྡོང་པོ།།

རྣག་གི་འཐུམ་བུ།།

 

གྱོད་མགོ་རི་ལས་བརླིང་བ་དང་།།

གྱོད་མཇུག་ཆུ་ལས་རིང་བ།།

 

གྲྭ་པ་བྲོས་ཀྱང་དགོན་པ་བྲོས་མི་ཐར།།

 

གྲྭ་པས་དཀོར་འཇུ།།

རྨ་བྱས་དུག་འཇུ།།

 

གྲྭ་གོག་ཆོས་ཀྱིས་མ་འདུལ།།

མར་ཀོག་སྣུམ་གྱིས་མ་འདུལ།།

 

གྲྭ་པ་ཉུང་ན་མང་ཇ་ལེགས།།

 

གྲྭ་པ་ཉིན་གཅིག་བྱས་ན།།

དྲིལ་བ་ཉིན་གཅིག་དཀྲོལ་བ།།

 

གྲགས་ཅན་གནས་རི་ཡིན་ཙ་ན།།

མཐོན་པོ་མིན་ཀྱང་ལྷག་པར་གྲགས།།

 

གྲལ་མགོ་ནས་སྟོད་ཧྲེང་ཕུད་ན།།

གྲལ་གཞུག་ནས་དམར་ཧྲེང་འབུད།།

 

གྲལ་འགོར་བཞག་ན་འཇོན་ཐང་མེད་།།

གྲལ་མཇུག་བཞག་ན་ནུས་པ་མེད།།

 

གྲམ་པའི་རྡོ་བསྔོགས་ན་མང་།།

གཏམ་དང་མདུད་པ་གསེས་ན་མང་།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ཀྱི་ཁག་འཁྲི་དེ།།

ཤ་མ་འཚོས་པའི་མགོ་ལ་བསྐྱལ།།

 

གྲི་རིང་མིན་ཐུང་མིན་བང་བཀང་།།

དགྲ་ཁང་འོག་སླེབས་དུས་སྐྱོགས་གཡུག།

 

གྲི་ངོ་འཕྱར་རྒྱུ་བཞག་ནས།།

གྲི་ཡུ་ལག་པས་མི་འཆང་།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ལག་ལ་གཟན།།

གཏམ་དོན་མེད་རྣ་བར་གཟན།།

 

གྲི་རྡོ་མེད་ཀྱིས་རྒྱུད་པ་མི་ཆོད།།

མི་ཐ་ཤལ་གྱིས་དོན་ཆེན་མི་འགྲུབ།།

 

གྲི་འགྲམ་ནས་གཡུགས་ན་དཔའ་བོ་ཡིན།།

མདའ་རྒྱང་ནས་འཕངས་ན་སྡར་མ་ཡིན།།

 

གྲི་མ་བརྡར་ན་བཙའ་རྒྱག།

མི་མ་གཅུན་ན་ཁྲམ་པ་ཆགས།།

 

གྲི་བརྒྱབས་པས་མ་ཚད་ཡུ་བ་སྒུལ་སྒུལ།།

འབྲོང་བསད་པས་མ་ཚད་རྔ་མ་འཕྱར་འཕྱར།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ལ་རྣོ་དང་།།

མི་ནུས་མེད་ལ་ནུས་པ།།

 

གྲི་དང་ཕོར་པ་གང་འགྲོར་འཁྱེར།།

དགྲ་དང་གྲོགས་ལ་གང་ཡོང་མེད།།

 

གྲི་དཔའ་དམ་ལ།།

མི་དཔའ་རྒོད་དགོས།།

 

གྲིབ་ཆར་སྔོན་པོ་རྟ་ལས་མགྱོགས།།

སེ་རའི་གྲྭ་པ་ར་ལས་འཚུབ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད། ༨

2009-09-28 བོད་མི་དམངས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

གྱངའགྱེལ་བ་ཡོག་ཤིག་གིས་མི་ཐེག།

 

གྱང་འགྱེལ་སར་ཐལ་འཚུབ་ལསངས།།

གཡག་གསོད་སར་ཁྲག་ཐིག་རྒྱག།

 

གྱང་ན་ནིང་ལོག།

ཐལ་བ་ད་ལོ་ལངས།།

 

གྱེན་རེ་འཛེགས་ན་ཐུར་རེ་ཡོད།།

གྱེན་ཐུར་མེད་པའི་ལམ་ཞིག་མེད།།

 

གྱོན་ཁ་མཆུ་གཏམ་གྱིས་འདུམ།།

གོས་རལ་བ་སྐུད་པས་འཙེམ།།

 

གྱོད་མེད་ལ་གྱོད་བཟོས།།

གཞི་མེད་ལ་གཞི་བཟོས།།

 

གྱོད་ཡ་སྟག་གཟིག་ཁ་སྤྲོད་ལ།།

འགྲིག་རྒྱུའི་རེ་བ་རྦད་ཟད།།

 

གྱོང་པོ་ཞག་ཚིས་མི་ཐུལ།།

མར་གོག་སྣུམ་གྱིས་མི་ཐུལ།།

 

གྱོད་ཀྱི་སྡོང་པོ།།

རྣག་གི་འཐུམ་བུ།།

 

གྱོད་མགོ་རི་ལས་བརླིང་བ་དང་།།

གྱོད་མཇུག་ཆུ་ལས་རིང་བ།།

 

གྲྭ་པ་བྲོས་ཀྱང་དགོན་པ་བྲོས་མི་ཐར།།

 

གྲྭ་པས་དཀོར་འཇུ།།

རྨ་བྱས་དུག་འཇུ།།

 

གྲྭ་གོག་ཆོས་ཀྱིས་མ་འདུལ།།

མར་ཀོག་སྣུམ་གྱིས་མ་འདུལ།།

 

གྲྭ་པ་ཉུང་ན་མང་ཇ་ལེགས།།

 

གྲྭ་པ་ཉིན་གཅིག་བྱས་ན།།

དྲིལ་བ་ཉིན་གཅིག་དཀྲོལ་བ།།

 

གྲགས་ཅན་གནས་རི་ཡིན་ཙ་ན།།

མཐོན་པོ་མིན་ཀྱང་ལྷག་པར་གྲགས།།

 

གྲལ་མགོ་ནས་སྟོད་ཧྲེང་ཕུད་ན།།

གྲལ་གཞུག་ནས་དམར་ཧྲེང་འབུད།།

 

གྲལ་འགོར་བཞག་ན་འཇོན་ཐང་མེད་།།

གྲལ་མཇུག་བཞག་ན་ནུས་པ་མེད།།

 

གྲམ་པའི་རྡོ་བསྔོགས་ན་མང་།།

གཏམ་དང་མདུད་པ་གསེས་ན་མང་།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ཀྱི་ཁག་འཁྲི་དེ།།

ཤ་མ་འཚོས་པའི་མགོ་ལ་བསྐྱལ།།

 

གྲི་རིང་མིན་ཐུང་མིན་བང་བཀང་།།

དགྲ་ཁང་འོག་སླེབས་དུས་སྐྱོགས་གཡུག།

 

གྲི་ངོ་འཕྱར་རྒྱུ་བཞག་ནས།།

གྲི་ཡུ་ལག་པས་མི་འཆང་།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ལག་ལ་གཟན།།

གཏམ་དོན་མེད་རྣ་བར་གཟན།།

 

གྲི་རྡོ་མེད་ཀྱིས་རྒྱུད་པ་མི་ཆོད།།

མི་ཐ་ཤལ་གྱིས་དོན་ཆེན་མི་འགྲུབ།།

 

གྲི་འགྲམ་ནས་གཡུགས་ན་དཔའ་བོ་ཡིན།།

མདའ་རྒྱང་ནས་འཕངས་ན་སྡར་མ་ཡིན།།

 

གྲི་མ་བརྡར་ན་བཙའ་རྒྱག།

མི་མ་གཅུན་ན་ཁྲམ་པ་ཆགས།།

 

གྲི་བརྒྱབས་པས་མ་ཚད་ཡུ་བ་སྒུལ་སྒུལ།།

འབྲོང་བསད་པས་མ་ཚད་རྔ་མ་འཕྱར་འཕྱར།།

 

གྲི་རྣོ་མེད་ལ་རྣོ་དང་།།

མི་ནུས་མེད་ལ་ནུས་པ།།

 

གྲི་དང་ཕོར་པ་གང་འགྲོར་འཁྱེར།།

དགྲ་དང་གྲོགས་ལ་གང་ཡོང་མེད།།

 

གྲི་དཔའ་དམ་ལ།།

མི་དཔའ་རྒོད་དགོས།།

 

གྲིབ་ཆར་སྔོན་པོ་རྟ་ལས་མགྱོགས།།

སེ་རའི་གྲྭ་པ་ར་ལས་འཚུབ།།

 

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།