༼ཞིང་སྡེའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འདེམ་ཉོ་རྒྱུན་ཤེས༽ཞེས་པའི་དེབ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

 
  ཉེ་ཆར།དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་དེབ༼ཞིང་སྡེའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འདེམ་ཉོ་རྒྱུན་ཤེས༽ཞེས་པ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་་ལ་ལོ་གསར་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་འདུགརྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན་དེབ་དེ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་སྡེའི་དཔེ་མཛོད་དེབ་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་གནམ་ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད།དཔེ་ཆ་རྒྱ་བོད་སྤྲགས་མའི་ལམ་ནས་སྔ་དུམ་བོད་ཡིག་དང་ཕྱི་དུམ་རྒྱ་ཡིག་གིས་གྲུབ་འདུག་ལ་དཔེ་ཆའི་ནང་གི་མིང་བརྡ་གསར་བ་རྣམས་ཚིག་མཛོད་གསར་ཤོས་རྣམས་དང་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱས་པའི་ཁར་མིང་བརྡ་མེད་རིགས་རྣམས་ལ་རང་གིས་གསར་དུ་མིང་གསར་རེ་བཏགས་ཡོད་ཅིང་།ཅི་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕལ་སྐད་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཁུལ་བྱས་ཡོད་པས་ཚོང་རྭའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་འབྱུང་བ་དང་ཅ་དངོས་གསར་བའི་མིང་བརྡ་རྟོགས་པ་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་ངེས་པས་རྣམ་པ་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་པར་འཚལ་ལོ། །

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

༼ཞིང་སྡེའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འདེམ་ཉོ་རྒྱུན་ཤེས༽ཞེས་པའི་དེབ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།

 
  ཉེ་ཆར།དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་དེབ༼ཞིང་སྡེའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འདེམ་ཉོ་རྒྱུན་ཤེས༽ཞེས་པ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་་ལ་ལོ་གསར་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་འདུགརྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན་དེབ་དེ་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་སྡེའི་དཔེ་མཛོད་དེབ་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་གནམ་ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད།དཔེ་ཆ་རྒྱ་བོད་སྤྲགས་མའི་ལམ་ནས་སྔ་དུམ་བོད་ཡིག་དང་ཕྱི་དུམ་རྒྱ་ཡིག་གིས་གྲུབ་འདུག་ལ་དཔེ་ཆའི་ནང་གི་མིང་བརྡ་གསར་བ་རྣམས་ཚིག་མཛོད་གསར་ཤོས་རྣམས་དང་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱས་པའི་ཁར་མིང་བརྡ་མེད་རིགས་རྣམས་ལ་རང་གིས་གསར་དུ་མིང་གསར་རེ་བཏགས་ཡོད་ཅིང་།ཅི་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕལ་སྐད་དང་ཉེ་བར་བཅར་ཁུལ་བྱས་ཡོད་པས་ཚོང་རྭའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་འབྱུང་བ་དང་ཅ་དངོས་གསར་བའི་མིང་བརྡ་རྟོགས་པ་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་ངེས་པས་རྣམ་པ་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་པར་འཚལ་ལོ། །

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།