《ཉི་མའི་སུན་སྣང》ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་གསར་བ་ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་པ།


  མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ལམ།  ཕ་ཡུལ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་སྒྱེས་ཚང་ཞང་སྒོ་ཡག་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་ལ།ད་ལྟ་སྒྱེས་ཚང་ཞང་ལྟེ་བའི་སློབ་ཆུང་ན་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་ན་གཞོན་སྙན་ངག་པ་སྒོ་ཡག་བནྡེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་སྙན་དེབ་ཐོག་མ<<ཉི་མའི་སུན་སྣང>>ཞེས་པ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་ཏུ་བསྐྲུན་ཅིང་། ས་གནས་ཁག་གི་དཔེ་ཁང་དག་ཏུ་ཉོ་ཆོག ཞལ་པར་༼༡༨༨༠༩༤༡༩༡༨༥༽གྱི་ལམ་ནས་མངག་ཉོ་གནང་ཡང་ཆོག་པས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་མཁན་རྣམ་ནས་ཡིད་འཇགས་ཡོད་པར་འཚལ།

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

《ཉི་མའི་སུན་སྣང》ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་གསར་བ་ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན་ཡོད་པ།


  མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ལམ།  ཕ་ཡུལ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་སྒྱེས་ཚང་ཞང་སྒོ་ཡག་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་ལ།ད་ལྟ་སྒྱེས་ཚང་ཞང་ལྟེ་བའི་སློབ་ཆུང་ན་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་ན་གཞོན་སྙན་ངག་པ་སྒོ་ཡག་བནྡེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་སྙན་དེབ་ཐོག་མ<<ཉི་མའི་སུན་སྣང>>ཞེས་པ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་ཏུ་བསྐྲུན་ཅིང་། ས་གནས་ཁག་གི་དཔེ་ཁང་དག་ཏུ་ཉོ་ཆོག ཞལ་པར་༼༡༨༨༠༩༤༡༩༡༨༥༽གྱི་ལམ་ནས་མངག་ཉོ་གནང་ཡང་ཆོག་པས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་མཁན་རྣམ་ནས་ཡིད་འཇགས་ཡོད་པར་འཚལ།

       (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།