སློབ་དཔོན་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད། ཟླ་བ་གཞོན་ མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2014-02-20


༄༅།།རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  མེགྷདཱུཏནཱམ།
བོད་སྐད་དུ་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ།

ཡག་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།


རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གིས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུརད་ཅིང་།།
གནོད་སྦྱིན་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་རང་ཉིད་བག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤང་ལ་ལོ་ཡི་བར།།
ཡིད་འོང་སྐྱེད་བྱེད་བུ་མོས་ཁྲུས་བྱས་བསོད་ནམས་ཆུ་བོ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་རབ་མཛེས་པའི།།
རབ་བཟང་ལྗོན་ཤིང་གྲིབ་མ་དང་ལྡན་རཱ་མའི་རི་བོར་སོང་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པར་གྱིས།།

འདོད་ལྡན་དེ་ནི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡི་རི་བོ་དེར་ནི་ཕྱིན་བྱས་པས།།
ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་དག་ནི་དཔུང་བའི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད།།
ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་ཉིན་ལ་སྤྲིན་རྣམས་རི་ཤོད་རི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུརད་པ་ནི།།
མཆོག་ཏུ་རོལད་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུརད་པའི་གླང་ཆེན་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྟོག་ཅིང་མཐོང་བར་གྱུར།།

གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་བོའི་རྗེས་འབྲངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་སྟོབས་ཀྱིས།།
ནང་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཡུན་རིང་དག་ཏུ་ཅི་ཡང་བྱུང་གྱུར་ཏེ།།
མགྲིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རིང་ན་གནས་པར་གྱུརད་པའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ལ་ནི།།
ཆུ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་འོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཡི་ཆེད་དུ་སྲོག་འཆང་བ།།
དེ་ལ་ཆར་སྤྲིན་དག་གིས་རང་ཉིད་བདེའམ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཁྱེར་ནས་འཇུག་པ་བཞིན།།
ཀུན་དའི་ཟླ་ཡི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་མཆོད་པའི་ཆེད་དུ་དགའ་བྱེད་བཞིན།།
མཛའ་བ་མངོན་དུ་གྱུརད་པའི་ཚིག་ནི་དེ་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བཞིན་བརྗོད་པ་བཞིན།།

གང་དུ་དུ་བ་གཟི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་ནི་ཆར་སྤྲིན་ཏེ།།
གང་དུ་མཁས་པའི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྲོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད།།
ཅེས་པ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་གསང་བ་བ་ནི་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་གང་གིས་ནི།།
འདོད་པའི་དོན་དུ་མཁས་དང་མི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད།།

ཁྱོད་ནི་རིགས་མཆོག་དང་ལྡན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བའི་བློན་པོ་མཆོག་སྟེ་འདོད་འཇོའི་ངོ་བོ་ཉིད།།
ས་གསུམ་མཐའ་དག་རིག་ཅིང་བསྐལ་བར་འཇུག་པའི་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་ཤེས།།
དེས་ན་ཁྱོད་ནི་དོན་གཉེར་ཉིད་ལ་སྐལ་བའི་དབང་གིས་དམན་མིན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་ཉིད།།
མཆོད་སྦྱིན་འབྲས་མེད་བདག་གི་རིང་གནས་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

ཀྭ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སྐྱབས་ཉིད་དེ་ཕྱིེར་བདག་གི་དགའ་མ་ལ།།
གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཆེས་ཆེར་ཁྲོས་པས་འཁྱམས་ཤིང་བྲལ་བ་དག་གི་འཕྲིན་ནི་མཛད་དུ་གསོལ།།
ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་ཚལ་མཆོག་གནས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱས་ཁང་བཟངས་ཅན།།
གསང་བའི་བདག་པོའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

ཁྱོད་ནི་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་བགྲོད་མཛེས་མ་རྣམས།།
བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལན་བུའི་རྩེ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་ལྟ་ཞིང་གུས་པར་བྱེད།།
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་བྲལ་བས་མཆོག་ཏུ་ཉེནད་ཅིང་གཡོག་བཞིན་གཞན་དབང་གྱུརད་པ་བདག་འདྲ་དང་།།
གང་ཞིག་གཞན་ཡང་མི་ཡི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གུས་ཤིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མི་འགྱུར།།

དལ་བུ་དལ་བུས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཞོན་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་རྗེས་མཐུན་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་བཞིན།།
མྱོས་པའི་ཙཱ་ཏ་ཀ་འང་ཁྱོད་ལ་སྙན་པའི་བསྟོད་པའི་ངག་ནི་གཡོན་ནས་སྒྲོགས་པ་དང་།།
ཆུ་སྐྱར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་མིག་གིས་མཁའ་ལ་ཁྱོད་མཐོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བསྟེན།།
ངེས་པར་མངལ་ནི་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་བ་བརྗོད་པར་ནུས།།
༡༠
བདག་གི་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉིན་ཞག་གྲངས་བཞིན་བདག་པོ་གཅིག་པུ་ཡིད་ལ་འབྲི་བར་ནི།།
གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུར་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནི་མ་ཤི་བ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ལྷ་མོའི་སྙིང་གི་དགའ་བ་བྲལ་ལས་ལྷུང་བ་འཕྲལ་ལ་འགོག་ཅིང་མཛའ་བས་འཆིང་བར་བྱེད།།
༡༡
གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དེ་ནི་སྐལ་བཟང་རྣ་བས་ཐོས་བྱས་ནས།།
མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་དག་གིས་ས་གཞིའི་ཆེད་དུ་གདུགས་དག་བྱས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་དག་ལ་གཤེགས་ཚེ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་དང་གངས་ཅན་བར་ལ་ནི།།
པད་མའི་རྩ་བ་ལོ་མའི་ལམ་རྒྱགས་ལྡན་པའི་ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་ཀྱང་གྲོགས་སུ་འགྱུར།།
༡༢
ར་གྷུའི་བདག་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་མཚན་པའི་རི་ངོས་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱེད་པའི།།
ཆེ་བའི་རི་བོ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བའི་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ལངས་འཁྱུད་པ་སྔོན་འགྲོ་བའི།།
མཛའ་བ་གསལ་བྱས་ཡུན་རིང་འབྲལ་ལས་བྱུང་བའི་མཆི་མའི་དྲོ་བའང་འབྱུང་བ་ཡོངས་མཐོང་ལ།།
ཁྱོད་དང་གང་དེ་དུས་དུས་དག་ཏུ་ཡང་དག་མཇལ་འགྱུར་ཞེས་ནི་བྱས་ནས་ཁམས་བདེ་མཛོད།།
༡༣
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་རེ་ཞིག་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་བགྲོད་པའི་ཐབས་ཀྱི་གཏམ་ནི་མཉན་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བདག་གི་འཕྲིན་ནི་རྣ་བའི་བདེ་སྐྱེད་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣ་བས་གཟུང་བར་མཛོད།།
ཤིན་ཏུ་ངལ་ཞིང་རབ་ཏུ་ངལ་ཚེ་རི་བོའི་རྩེ་ལ་རྐང་བཀོད་ངལ་བ་བསལ་ནས་གཤེགས།།
གང་དུ་སྐོམ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྐོམ་ན་ཉུང་ངུའི་ཆུ་དང་ཆེ་བའི་མཚོ་ལའང་བཏུང་བར་བྱ།།
༡༤
ནི་ཙུ་ལ་ནི་གསར་བས་གནས་འདི་ལས་ནི་ཁྱོད་ལངས་མཁའ་ལ་བྱང་དུ་གདོང་ཕྱོགས་མཛོད།།
ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་བོ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཆེ་བས་བཅིངས་པའི་ལམ་ནི་ཡོངས་སུ་དོར་བར་གྱིས།།
རི་ཡི་རྩེ་མོ་འཕྲོགས་ནས་དྲི་བཞོན་འགྲོ་བའམ་ཆུ་འཛིན་ལངས་ནས་འགྲོ་བའི་ཅི་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ།།
གྱུར་ནས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གྱེན་ཕྱོགས་བལྟས་ཏེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་རྨོངས་པར་འགྱུར།།
༡༥
རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རབ་མཛེས་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བའི་གཞུ་ཡི་དུམ་བུ་ནི།།
ཆེ་བའི་གྲོག་མཁར་རྩེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་མདུན་དུ་ཡང་དག་མཐོང་བར་འགྱུར།།
ཁྱབ་འཇུག་གླང་རྫིའི་ཚུལ་བཟུང་རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒྲོའི་འོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་སྐུ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་མཐིང་ནག་གང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༡༦
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྨིན་མ་ཡི།།
རྣམ་འགྱུར་མངོན་པར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བལྟ་ཞིང་འབྲུ་རྣམས་ཀུན་ནས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར།།
ཁྱེད་ནི་ཅུང་ཟད་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་ཅིང་གནས་བྱ་འཕྲལ་ལ་རྨོས་ཀྱི་རོལ་གྱིས་དགའ་བ་ཡི།།
གནམ་ཆུ་སྒུག་པའི་ཞིང་ལ་གྲུ་ཆར་རྒྱས་བྱ་སླར་ཡང་བྱང་དུ་མྱུར་བར་དལ་གྱིས་གཤེགས།།
༡༧
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་ངལ་ཚེ་སྣ་ཚོགས་བརྩེགས་པ་ཞེས་པའི་རི་བོ་ནི།།
ངོས་ལྡན་རྩེ་མོ་ཡོངས་ལ་བསྡད་ནས་ཕན་ཚུན་སྔོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་བསྙུན་ནི་བྱེད་བཞིན་པས།།
ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ཡི་སོ་ཀའི་མ་ནི་བདུད་རྩིས་ཞི་བྱེད་དེ་ཡང་ཕན་པའི་དངོས་པོའི་རྟེན་དུ་འགྱུར།།
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་དུ་འཕྲལ་ལ་འབྲས་བུ་དམ་པས་བརླན་པ་ཉིད།།
༡༨
ལམ་དུ་ཡོངས་སུ་ངལ་བའི་ཚེ་ན་ངོས་ལྡན་ཨ་མྲ་བརྩེགས་པའི་རི་རྩེར་གནས་བྱ་སྟེ།།
ཁྱོད་ཀྱིས་ནགས་ནང་ཤིང་སྐམ་རྣམས་ནི་ཆར་གྱིས་བརླན་པར་བྱས་བཞིན་ལེགས་པར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་དང་བོར་ལེགས་བྱས་རྒྱུ་མཚན་ཐོབ་པའི་གྲོགས་བཟང་ལ།།
དེ་ལྟའི་བྱ་བའི་གནས་ཆེད་ཅི་ཡང་གྱུར་ལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ངན་པའི་སྐྱེ་བོའང་འགྱུར་མ་ཡིན།།
༡༩
ཁྱོད་ནི་གཡོ་མེད་རྩེ་མོར་གནས་ཚེ་ཨ་མྲའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་སྨིན་པ་ནི།།
ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བཀྲམ་པ་དགའ་མའི་རྣམ་མཛེས་ལན་བུ་དག་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར།།
ས་གཞིའི་མཛེས་མའི་ནུ་རྒྱས་ལྷག་མ་དཀར་ཞིང་ཐེག་ལེ་སྔོན་པོས་མཛེས་པ་བཞིན།།
འཆི་མེད་ཁྱོ་ཤུག་དག་ནི་ཡ་མཚན་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་མིག་གིས་རབ་ཏུ་ལྟ་བར་བྱེད།།
༢༠
དེ་ནས་རི་དྭགས་བདག་པོའི་ཆུང་མའི་ནགས་ཀྱི་ཁང་བ་དེ་ལ་ཡུད་ཙམ་གནས་བྱས་ནས།།
དེ་ཡི་ཕ་རོལ་ཆུ་ལས་ཐོན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྱུར་བས་ལམ་གཞན་དག་ཏུ་གཤེགས་ཤིང་བགྲོད་པ་ན།།
དྲང་སྲོང་བུ་མོའི་ཆུ་བོ་འབིགས་བྱེད་རི་ཡི་ཞབས་ནི་རྩུབ་པའི་རྡོ་ལ་འོག་ཏུ་འབབ་ལྡན་མ།།
སོ་གཉིས་ཡན་ལག་མཆོག་ལ་དཀར་མོ་ཚོན་གྱིས་ལེགས་བྲིས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར།།
༢༡
ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཆར་བ་སྐྱུག་བྱ་དེ་ཡི་ཆུ་ནི་འཐུངས་ནས་བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ནི།།
ནགས་ཀྱི་གླང་བོ་མྱོས་པའི་ཏིག་ཏའི་རོ་དང་འཛམ་བུའི་ཤིང་གིས་ཆུ་དེའང་མྱུར་དུ་འགེངས།།
ཀྭ་ཡེ་སྤྲིན་སྟུག་ཁྱོད་ནི་ནང་གི་སྙིང་བོ་ལྡན་ན་དྲི་བཞོན་དག་གིས་གཡོ་མི་ནུས།།
གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་བར་འགྱུར་ཞིང་ཡོངས་སུ་གང་ན་ཀུནད་ཀྱང་ལྕི་བ་ཉིད།།
༢༢
དང་བོར་ཀནྡལི་ཡི་མེ་ཏོག་ཁ་འབུས་རྣམས་ནི་ཤུན་པས་བསྒྲིབས་པ་བྱུང་བ་དང་།།
འདབ་མ་ལྗང་ཞིང་གེ་སར་དཀར་སེར་ཕྱེད་ལྡན་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་མཐོང་ནས་ཀྱང་།།
འབྲོག་དགོན་རྣམས་སུ་མེས་བསྲེགས་ས་གཞིར་དྲི་འཛིན་མནམ་བྱ་དྲི་བཟངས་མང་བོ་བྱུང་བ་ན།།
ཆུ་འཛིན་དལ་བུས་ཆར་བསྐྲུན་ཁྱོད་ལ་སཱ་རིགས་རྣམས་ནི་སྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༢༣
ཁྱོད་ནི་ལེགས་པར་འོངས་ཚེ་སྙན་པའི་སྒྲ་བསྒྲགས་དུས་ན་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བྱེད་ཅིང་།།
ཙཱ་ཏ་ཀ་རྣམས་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བཟུང་ནས་དགའ་བས་འཐུང་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་བཞིན་དང་།།
ཆུ་སྒྲོགས་རྣམས་ནི་ཕྲེང་བར་བསྒྲིགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྒྲེང་ཞིང་ཅི་ཞེས་ངེས་པར་ལྟ་བཞིན་དང་།།
མཆོག་ཏུ་འདར་བྱས་དགའ་བས་དགའ་མ་ལ་ནི་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཡིན།།
༢༤
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་དགའ་མའི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་འགྲོ་སྙམ་ཡོད་ན་ཡང་།།
ཀ་ཀུ་བྷ་ཡི་དྲི་ལྡན་རི་བོ་རི་བོ་རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་ཐོགས་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་འདྲེན་བྱེད་ཆུ་དང་བཅས་པར་ལེགས་པར་འོངས་སམ་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་གནས་པར་འདོད།།
དེ་སླད་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
༢༥
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་ངང་བ་རྣམས་ནི་དེ་ཉིད་ཅུང་ཟད་གནས་ནས་འགྲོ་ཞིང་འབྲས་བུ་ནི།།
ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལྗང་སྔོན་དང་ལྡན་འཛམ་བུའི་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་དབུས་དཀར་བོའི་འོད་ལྡན་ཆེ་བ་ཡི།།
ནགས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ཀེ་ཏའི་ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་གསལ་བར་རྒྱས་ཤིང་གྲོང་དང་མཆོད་རྟེན་གྱིས།།
བསྐོར་བའི་ཁང་བར་གཏོར་ལེན་ཚང་སྐྱེད་རྩོམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏམ་ཤ་ཞེས་པས་མཆོད་པར་འགྱུར།།
༢༦
དེ་ཚེ་བྱང་ཕྱོགས་གཞི་ལ་བི་དི་ཤ་ཞེས་མཚོན་ཆ་རྒྱལ་བོའི་ཁབ་ཏུ་མྱུར་སོང་ནས།།
དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་འབྲས་བུ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་འཕྲལ་ལ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་།།
ཆེ་བའི་ཁ་ཞིང་དག་ལྡན་མཐའ་ནས་ལྷུང་ལྷུང་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་ཤིང་དྭངས་ལ་བསིལ་ལྡན་པ།།
གཡོ་བའི་རླབས་ཕྲེང་གདོང་ལ་སྨིན་མ་གཡོ་བཞིན་པ་འདྲའི་མཚོ་དེའང་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་འཐུང་འགྱུར།།
༢༧
གང་ཞིག་ནི་ཙ་ཞེས་གྲགས་རི་བོར་ཁྱོད་འོངས་ཐོབ་ལས་དེར་ནི་ངལ་གསོའི་ཆེད་དུ་གནས།།
ཀ་དམ་པ་ཡི་མེ་ཏོག་དགའ་བས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་ཤིང་གེ་སར་འཛུམ་པར་བྱེད་པ་བཞིན།།
གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ནི་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་དྲི་བཟངས་དག་གིས་གང་བ་རྣམས།།
རྡོ་ཡི་བྲག་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་སྨྲ་རུ་འཇུག་པ་བཞིན།།
༢༨
ངལ་སོས་གྱུར་ན་བགྲོད་བྱ་གསར་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་སེར་བོའི་དྲ་བ་མཛེས་པ་རྣམས།།
ཆུ་བོའི་ཆུ་ངོགས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཐིགས་རྣམས་ཀྱི་བྲན་པ་འཕྲལ་དུ་འོངས་འགྱུར་ཞིང་།།
ཆུ་སྐྱེས་ཐོག་མའི་གདོང་གི་འགྲམ་པའི་རྔུལ་ཐིགས་སེལ་ལ་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ངལ་བ་དང་།།
རྙིངས་གྱུར་ལ་ནི་ཉིད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་བདེ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ཡོངས་སུ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ།།
༢༩
ཡང་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་ཅིང་གང་ཞིག་ཁྱེད་ནི་འཁྱོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ།།
གྲོང་ཁྱེར་ཨུཛྫ་ཡ་ནའི་རྒྱལ་བོའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཕྱིར་ཕྱོགས་མིན་པར་གནས་པར་མཛོད།།
དེ་ན་གྲོང་གི་དགའ་མ་རྣམས་ནི་རོལ་སྒེག་ཟུར་མིག་གློག་གི་ཐག་པ་གཡོ་བ་ནི།།
སྐྱོང་བྱེད་མིག་གིས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མ་མཐོང་འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བསླུས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༣༠
རླབས་ཕྲེང་གཡོ་ལྡན་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་འདབ་ཆགས་ཕྲེང་བའི་སྐེད་རྒྱན་སྐ་རགས་སིལ་སིལ་ཅན།།
དལ་གྱིས་དལ་གྱིས་འགྲོ་ཞིང་ལང་ལིང་མཛེས་པའི་སྐལ་བཟང་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་དང་ལྡན་པ།།
རོ་མཆོག་དང་ལྡན་ཆུ་བོའི་ན་ཆུང་ནིར་བིན་དྷ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་ལ་མངོན་ཞུགས་ནས།།
དགའ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་རོལ་སྒེག་ཐོག་མར་སྟོན་ཅིང་སྐེད་རྒྱན་འགྲོལ་འདྲ་མཐོང་།།
༣༡
དེ་རྒལ་སིན་དྷུའི་ཆུ་ནི་ལན་བུ་བཞིན་དུ་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུརད་པ་ཅན།།
ངོགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ནི་རྙིངས་པའི་འདབ་མ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བསྒྲིབས་ལས་དཀར།།
ཀྭ་ཡེ་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་དང་བྲལ་བར་གནས་པས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་གྱུར།།
གང་གི་ཆུང་མ་སྤངས་ནས་ཆེ་བའི་གནས་སྐབས་མཛད་དམ་ཁྱོད་མཁྱེན་དེ་ནི་རྗོད་པར་བྱེད།།
༣༢
ཨ་ཝནྟིའི་ཡུལ་ཐོག་ནས་ཨུ་ད་ཡ་ནའི་གཏམ་ནི་གྲོང་གི་རྒན་མོས་ཤེས་པ་ཡོད།།
དེ་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་སྔར་བསྟན་ཁང་བཟངས་ཡངས་ཤིང་དཔལ་དང་ཕུན་ཚོགས་ཆེ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན།།
འཛམ་གླིང་ས་གཞིར་མཐོ་རིས་མཛེས་ལྡན་དུམ་བུ་བསོད་ནམས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་གསུམ་པའི།།
ལེགས་བཤད་འབྲས་བུར་གྱུརད་པ་ཉུང་ཤས་འགའ་ཞིག་དག་ནི་འཕྲོགས་ནས་འོངས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
༣༣
གང་དུ་བཞད་རྣམས་མྱོས་པའི་གདངས་སྙན་ཆེ་བར་སྒྲོགས་ཤིང་ཡིད་འོང་སྒྲ་ནི་གསལ་བར་བྱེད།།
ཉི་གཞོན་གྱིས་རྒྱས་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་དགའ་བསྐྱེད་བསྐ་བའི་རོ་ལྡན་ཡིད་དུ་འོང་གྱུརད་ཅིང་།།
ཆུ་ཐིགས་ཀྱིས་བྲན་དྲི་བཞོན་བུད་མེད་ཆགས་གཟིར་གདུང་བ་འཕྲོག་བྱེད་ལུས་ཀྱི་རྗེས་མཐུན་པ།།
བདག་པོ་མཆོག་ནི་འདོད་དོན་གཉེར་བར་བྱེད་ལ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞིན།།
༣༤
དེ་ཡི་ནོར་ལྡན་ཁང་བ་རྣམས་ན་ལན་བུ་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་པའི་དྲི་བཟངས་དྲ་བ་ནས།།
ཐོན་པས་ཁྱོད་ལུས་ཆེར་འགྱུར་ཁྱིམ་གྱི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནི་དགའ་བའི་གཉེན་མཐོང་གར་གྱིས་ནི།།
མཆོད་འབུལ་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་ལྡན་པ་བུད་མེད་རོལ་སྒེག་ལྡན་པའི་རྐང་བའི་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས།།
མཚན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ལམ་གྱིས་དུབ་པར་གྱུརད་པའི་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་བྱ།།
༣༥
ཡང་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དཔལ་མགྲིན་གནས་སུ་བསོད་ནམས་ལྡན་ཁྱོད་བགྲོད་པར་བྱ།།
འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་མགྲིན་འོད་མཚུངས་བཞིན་ཞེས་ནི་གུས་དང་བཅས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
ཡིད་འོང་དྲི་ལྡན་ཆུ་ལ་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་རོལ་སྒེག་ཁྲུས་ནི་བྱེད་པའི་དྲི་ལྡན་ཞིང་།།
ཨུཏྤལ་གེ་སར་ལྡན་པའི་དྲི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོས་རླུང་གིས་སྐྱེད་ཚལ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ཡོད།།
༣༦
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་བགྲོད་ནས་ཉིན་ཞག་གཞན་པའི་དུས་ལ་ཡང་།།
ཉིན་མོར་བྱེད་པ་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་འོངས་པར་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད།།
རྩེ་གསུམ་ཅན་ལ་ཐུན་མཚམས་ལ་ནི་གཏོར་མ་རྔ་ཆེན་བསྒྲགས་ཤིང་བསྟོད་དབྱངས་བྱེད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་དབྱངས་བསྒྲགས་ཚེ་མ་ཚང་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཀུན་གྱི་དོན་ཡང་བྱེད།།
༣༧
དེ་ནས་རྐང་བ་བཀོད་པར་གྱུར་ཚེ་འོག་པག་དག་ལས་སིལ་སིལ་སྙན་པའི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོས་ལུས་མཛེས་རྔ་ཡབ་འཛིན་པའི་ངལ་བའི་ལག་པ་ཅན།།
ཚོགས་ཀྱི་མཛེས་མ་སེན་རྗེས་གསར་བས་གདུངས་ལ་ཁྱོད་ལས་ཆར་ཐིགས་ཐོབ་ན་ཚིམ་བྱེད་པ།།
ཁྱོད་ལ་སྦྲང་རྩི་བྱེད་པའི་ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་གཡོ་བའི་ཟུར་མིག་རིང་བ་དག་གིས་བལྟ་བར་འགྱུར།།
༣༨
ཕྱུགས་བདག་གླང་ཆེན་ལྤགས་རློན་འདོད་བཞིན་གྱོན་ནས་གར་ནི་རྩོམ་པ་འཕྲོགས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་འོངས་སྔ་དྲོའི་ཐུན་མཚམས་ཉི་གཞོན་དམར་བའི་འོད་ཀྱིས་དམར་བའི་ཆུ་སྐྱེས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
རྒྱབ་ནས་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཟླུམ་པོའི་ནགས་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་དག་གིས་བརྒྱངས་ནས་འཛིནད་ཅིང་གནས།།
ཞི་བའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་ཚེ་རི་ཡི་སྲས་མོས་གཡོ་མེད་མིག་གིས་གུས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
༣༩
དེ་ན་བདག་པོའི་གནས་སུ་མཆོག་གི་བཙུན་མོ་རྣམས་ནི་རབ་དགའ་སྙེག་པར་བྱེད་པ་ན།།
མཚན་མོའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཡི་བདག་པོའི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་འགོག་བྱེད་པས།།
ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འོད་གསེར་མདོག་འོད་ཀྱིས་སྣང་བས་ས་གཞིའི་ལམ་ནི་ཀུན་ནས་བསྟན་པར་མཛོད།།
ཆུ་ཆར་འབྲུག་དབྱངས་སྒྲ་ཆེན་མང་བོ་མ་བྱེད་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་འཆི་བར་འགྱུར།།
༤༠
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁང་བཟངས་ཕུག་རོན་ཉལ་ས་སྟེང་གི་རྒྱ་ཕིབས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་ནི།།
ཡུན་རིང་འོངས་ལས་དུབ་པའི་རང་གི་དགའ་མ་གློག་མའི་དོན་དུ་མཚན་མོ་གནས་བྱས་ནས།།
ཉི་མ་མཐོང་ཚེ་ཁྱོད་ནི་སླར་ཡང་ལྷག་མའི་ལམ་དག་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པས་བགྲོད་པར་བྱ།།
གང་ཕྱིར་སྙིང་གྲོགས་དག་གི་དོན་དུ་འབད་པ་བྱས་པ་ངེས་པར་བྱ་བ་བྱས་པ་ཉིད།།
༤༡
དེ་ཡི་དུས་སུ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ལམ་ནི་དོར་ནས་དེ་ནས་མྱུར་དུ་འགྲོ་བར་བྱ།།
འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་བསྒྲིབས་ན་ཁྲོ་བ་ཆུང་བ་མིན་པ་ཁྱོད་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
མཚན་མོ་བདག་པོ་སོང་བའི་བུད་མེད་མིག་གི་མཆི་མ་སེལ་ལ་བདག་པོ་འོང་བ་བཞིན།།
པདྨོའི་ཡུམ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གདོང་གི་མིག་ཆུ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་སེལ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༢
རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ནི་རང་བཞིན་སྐལ་བ་བཟང་བོ་བདག་ཉིད་འཆར་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
དེ་སླད་དེ་ཡི་ཀུ་མུ་ཏ་ནི་དཀར་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་བཀུར་སྟི་བསྙེན་བཀུར་བྱེད།།
བརྟགས་པས་དོན་ཡོད་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་གཡོ་ལྡན་ཉ་རྣམས་གྱེན་དུ་འཕར་ཞིང་ལྟ་བར་བྱེད།།
༤༣
དེ་ཡི་ཆུ་གོས་སྔོན་པོས་ཆུ་ཡི་ངོགས་ཀྱི་ཚིང་ར་འཕྲོགས་པར་བྱས་ནས་སྤངས་པ་ན།།
མ་འཕྲོག་ཅེས་ནི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་གའི་ལག་པ་དག་གིས་དབུས་སུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་བཞིན།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཆུ་འཐུང་ལྟོ་འཕྱང་ལྗི་ན་འགྲོ་བར་ནུས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
མཛེས་མའི་མདུན་སྒྲོམ་མཛེས་པའི་བྲོ་བ་ཤེས་ན་ཇི་ལྟར་འདོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡིན།།
༤༤
ཁྱོད་ནི་དེ་བའི་རི་ལས་ཉེ་བར་འགྲོ་ཚེ་དལ་བུ་དལ་བུའི་རླུང་ནི་ལྡང་འགྱུར་ཞིང་།།
བསིལ་བའི་རླུང་གིིས་བསྒོས་པའི་ཨུ་དུམ་བ་རའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཆང་ཞིང་རོལ་རྩེད་བྱེད།།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཆར་ཆེན་ཕབ་པས་ནོར་འཛིན་མ་ཡི་དྲི་དང་རླངས་པ་གཙང་མ་ཚོགས་པ་ནི།།
སོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཡིས་རྔུབ་ཅིང་བུ་གའི་ནང་དུ་སྐལ་བཟང་གླུ་དབྱངས་སྒྲོག་པར་བྱེད།།
༤༥
དེར་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་ལྡན་སྲེག་ཟ་ལས་སྐྱེས་སོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཅན།།
གཙུག་ན་ཟླ་བའི་རིན་ཆེན་མང་གི་དམག་ཚོགས་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་བསྐོས་པ་དེ་ནི་གནས།།
ཁྱོད་ཀྱིས་མཁའ་ཡི་གངྒཱའི་ཆུ་ལས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་གཤེར་བ་མང་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
མེ་ཏོག་གྲུ་ཆར་བདག་ཉིད་ཕབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞིག་དེ་ནི་ཁྲུས་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༦
གཙུག་ཕུད་ལྡན་དེ་ཆུ་འཐུངས་དགའ་བས་ཕྱིན་ནས་རི་གཟུང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་གར་དག་བྱེད།།
མིག་ཟུར་དཀར་བའི་ཟེར་གྱིས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་ཟེར་ནི་སྐྱེངས་བྱེད་ཅིང་།།
གང་གི་ཆེ་བའི་མཇུག་སྒྲོ་མདོངས་འོད་ཚོན་རྩིས་བྲིས་བཞིན་མཛེས་པ་ལྷུང་བ་འོངས་གྱུརད་པ།།
ཨུ་མས་སྲས་ནི་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་བཞིན་དུ་རྣ་བར་བྱེད་པ་ཡོད།།
༤༧
སྨྱིག་མའི་ཚལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དེ་ཡང་དག་མཆོད་ནས་སླར་ཡང་ལམ་ནི་བརྒལ་བར་མཛོད།།
གྲུབ་པའི་ཁྱོ་ཤུག་དག་གི་ལག་པའི་པི་ཝང་ཆུ་ཐིགས་བརླན་ལ་འཇིགས་པས་ལམ་ནི་སྟེར།།
ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་ས་བདག་དགའ་བའི་ལྷ་ཡི་སྲས་པོ་ཆུ་གཏེར་གཟུགས་འཛིན་ནི།།
ས་ཡི་གཞི་ལ་བྱུང་ཞིང་ལྟུང་བ་འདོད་འཇོའི་བུ་མོས་འོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༨
ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཡི་རླབས་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་འཐུང་འོངས་པའི་ཚེ་ན་ཐག་རིང་མཐུ་ལས་ནི།།
ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཕྲ་མོ་དང་ནི་སྦྲང་རྩིའི་བུ་ཡི་ཁ་དོག་བསྐུས་པར་གྱུརད་པ་དང་།།
ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལ་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་དག་ནི་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞིན།།
མཁའ་ལ་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་རྣམས་དག་གིས་འོག་ཏུ་བལྟ་ཞིང་ངེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར།།
༤༩
དེ་རྣམས་བརྒལ་ནས་བགྲོད་ཚེ་སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་གཞོན་ནུ་རོལད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཅན།།
དཀར་ནག་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྫི་མ་སྟེང་དུ་བསྐྱོད་པར་གྱུརད་པའི་མཛེས་པ་དག།
ཀུན་དའི་མེ་ཏོག་གཡོ་བའི་རྗེས་འགྲོ་སྦྲང་རྩི་བྱེད་པའི་དཔལ་གྱིས་མཛེས་པ་བཞིན་དུ་ནི།།
མཛེས་ལྡན་ད་ཤ་ཞེས་བྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་མིག་གིས་བལྟ་འདོད་ལ་ནི་རང་ལུས་བསྟན་པར་མཛོད།།
༥༠
དང་བོར་ཚངས་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའི་ལྗོངས་ལ་ཁྱོད་ནི་བགྲོད་བྱ་འོག་ཏུ་གྲིབ་བསིལ་བྱ།།
དེ་ནས་རྒྱལ་རིགས་བཅོམ་པའི་དུར་ལྡན་ཀུ་རུ་བ་ཡི་ཞིང་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟེན་པར་བྱ།།
གང་དུ་སྲིད་སྒྲུབ་མདའ་རྣོན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་རྒྱལ་རིགས་མང་བོའི་མགོ་བོ་བཅད་པ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུ་ཆར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་བོ་ཕབ་པས་པདྨ་རྣམས་ནི་ཆད་པ་བཞིན།།
༥༡
མྱོས་པར་བྱེད་པའི་རོ་ལྡན་དགའ་མ་སྣར་མའི་མིག་གིས་མཚན་པའི་ཆང་ནི་སྤངས་བྱས་ནས།།
རང་གི་གཉེན་ལ་དགའ་བར་གྱུརད་པས་གཡུལ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྟོབས་བཟང་གང་དེ་བལྟ་བར་བྱ།།
ཀྭ་ཡེ་ཞི་ལྡན་སཱ་ར་སྭ་ཏིའི་ཆུ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཐུངས་བྱས་ནས།།
ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་དག་ནི་ནག་པོར་འགྱུར་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པ་ཡང་ནི་དཀར་བ་ཉིད།།
༥༢
དེ་ནས་བགྲོད་པའི་ཕྱི་ནས་ཀན་ཁ་ལ་ཡི་གྲོང་ཡོད་ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ་རི་རྒྱལ་གྱི།།
ངོས་ལ་བགྲོད་པ་དུག་ཅན་རྒྱལ་བོའི་བུ་ནི་མཐོ་རིས་དེ་ཡི་ཐེམ་སྐས་བགྲོད་པ་བཞིན།།
གང་གི་དབུ་བའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཽ་རཱིའི་ཞལ་གྱི་ཁྲོ་གཉེར་རྣམས་ལ་རྒོད་པ་བཞིན།།
བདེ་འབྱུང་སྐྲ་ནས་རླབས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་བཟུང་ནས་ཟླ་ཕྱེད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་བཞིན།།
༥༣
ཁྱོད་ནི་གལ་ཏེ་ཆུ་འཐུངས་བསམས་ན་ལུས་ཕྱེད་ཕྱི་མ་མཁའ་ལས་འཕྱང་བ་ནི།།
ལྷ་ཡི་གླང་བོ་བཞིན་ཏེ་ཆུ་དེའི་ཞིང་ནི་དྲི་མེད་དཀར་བའི་ཤེལ་བཞིན་སྣང་བ་ཉིད།།
ཆུ་བོ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་མ་བབས་པས་འཕྲལ་ལ་ཡང་དག་འབྱུང་འགྱུར་མཛེས་པ་ནི།།
ཡ་མུ་ན་ཡི་ཆུ་དང་གངྒཱ་འགྲོགས་པའི་མཛེས་པ་ལས་འོངས་གྱུར་ལ་གནས་མ་ཡིན།།
༥༤
རྡོ་ལེབ་སྟེང་དུ་རི་དྭགས་གནས་པའི་རི་དྭགས་ལྟེ་བའི་དྲི་བཟང་འཛིན་པའི་རྡོ་ལྡན་ཞིང་།།
གངྒཱ་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་གྱུར་ཁ་བས་དཀར་བའི་གཡོ་མེད་གངས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཐོབ་བྱས་ནས།།
ལམ་གྱི་ངལ་བ་རྣམ་པར་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ཡི་རྩེ་ལ་སླེབས་ནས་འདུག་པ་ཡི།།
མཛེས་པ་མིག་གསུམ་པ་ཡི་བཞོན་པ་དཀར་བའི་ཁྱུ་མཆོག་རྭ་ཡིས་འདམ་ནི་བླངས་པ་བཞིན།།
༥༥
དེ་ལ་གལ་ཏེ་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་ཐང་ཤིང་ལག་པ་ཀུན་ཏུ་འཐབས་པ་ལས་བྱུང་བའི།།
མེ་ཡི་དུགས་དང་མེ་སྟག་དག་གིས་འབྲོང་གི་དགའ་མའི་སྤུ་ཚོགས་མང་བོ་སྲེག་བྱེད་ན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་མང་བོའི་ཆར་ནི་བྱ་བར་འོས།།
གང་ཕྱིར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་འབྲས་བུ་མང་བོའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཉིད།།
༥༦
དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་ལ་མ་བཟོད་ཆེ་བའི་དྲེགས་པ་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པའི་རྐང་བརྒྱད་པ།།
ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཆོང་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས་མཆོངས་པས་རང་གི་ཡན་ལག་ཀུན་ཏུ་རྨས།།
དེ་རྣམས་དག་ལ་རབ་ཏུ་བཞད་ལྡན་ཐོག་སེར་ཆར་བ་དྲག་ཕབ་མང་བོས་གཞོམ་པར་མཛོད།།
རང་བཞིན་ངན་པར་གནས་པ་དག་གི་འབྲས་མེད་རྩོམ་པའི་འབད་པ་རྣམས་ནི་ཅི་ཡང་མེད།།
༥༧
དེར་ནི་ཆེ་ཞིང་གསལ་བའི་རྡོ་ལ་གཙུག་ན་ཟླ་ཕྱེད་འཛིན་པའི་རྐང་བཀོད་རྗེས་ལ་ནི།།
རྟག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མ་མཆོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གུས་པའི་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་མཛོད།།
གང་ཞིག་མཐོང་ན་བྱེད་པས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་བོར་འདོར་བྱེད་ཅིང་།།
གུས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་པ་ཐོབ་བྱེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༥༨
དྲི་ཞིམ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་གྱུརད་པའི་ཁང་བ་ནང་ནས་སྙན་པའི་ཡིད་འོང་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་།།
མི་འམ་ཅི་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་རྒྱལ་འགྱུར་ལས་ཡང་དག་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས།།
རྔ་ཟླུམ་སྙན་པའི་སྒྲ་བཞིན་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་སྒྲ་སྙན་ནི།།
བསྒྲགས་པར་གྱུར་ན་ངེས་པར་ཕྱུག་བདག་དྲུང་དུ་གསུམ་འདུས་དབྱངས་སྙན་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་འབྱུང་།།
༥༩
གངས་ཀྱི་རི་ལ་ཉེ་བའི་ཐང་ལ་རྐང་བ་བསྐྱོད་ཚེ་དེ་དང་དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ལ།།
ཀྲོོ་ཉྩའི་རི་ཡི་ལམ་ལ་རབ་གྲགས་བྷྲྀ་གུའི་བདག་པོའི་མདའ་ཕུག་ངང་བའི་སྒོ་ཅན་ཡོད།།
དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་ཕྱོགས་སུ་ཁྱོད་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཚེ་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་བའི་མཛེས་པ་ནི།།
སྟོབས་ལྡན་སླུ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་འཇུག་ས་འཇལ་རྐང་བ་སྔོ་བསངས་ཡང་དག་བཀོད་པ་བཞིན།།
༦༠
མགྲིན་བཅུའི་ལག་པས་བསྐྱོད་བྱ་རི་ངོས་སྤུངས་པ་དང་ལྡན་ཤེལ་གྱི་ཀེེ་ལཱ་ས་ཡི་རི།།
སྐབས་གསུམ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་མེ་ལོང་བསྟན་བྱའི་སྟེང་དུའང་སོང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གནས་པར་བྱ།།
གང་གི་རྩེ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པར་གནས་པ་ནི།།
མིག་གསུམ་པ་ཡི་རབ་ཏུ་བགད་པ་ཕྱོགས་བཅུ་དག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
༦༡
དེ་ཡི་རི་ངོས་དག་ལ་ཁྱོད་ནི་འགྲོ་ཚེ་སྣུམ་པའི་མིག་སྨན་དག་དང་མཚུངས་པ་དང་།།
དེ་ནི་གཉིས་འཐུངས་སོ་ནི་འཕྲལ་ལ་བཅད་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་སྟེ།།
མཛེས་པའི་རི་བོ་ལ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བྱ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།།
སྟོབས་ལྡན་དཀར་བའི་དཔུང་བ་དག་ལ་གོས་སྔོན་བཀོད་པར་གྱུར་བཞིན་འབྱུང་བ་བདག་གིས་ཤེས།།
༦༢
དེར་ནི་བདེ་འབྱུང་སྤྲུལ་གྱི་གདུ་བུ་དོར་ནས་གོོ་རཱིའི་ལག་པ་དག་ལ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
གལ་ཏེ་ཡང་ནི་རོལ་རྩེད་ཆེད་དུ་ཞབས་ཀྱིས་འགྲོ་བས་རི་ལ་དེ་དག་དལ་འགྲོ་ན།།
ཁྱོད་བགྲོད་ལུས་ནི་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་ཞིང་ནང་ན་གནས་པའི་ཆུ་ཆེན་དག་ནི་སྤང་བྱ་ཞིང་།།
སྐམས་པར་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་རྐང་བའི་བདེ་བ་རེག་པར་བྱ་བ་མཛོད།།
༦༣
རིགས་གནས་དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་རྣམས་སྐྱུགས་པར་བྱས་པས་ངེས་པར་ནང་ན་མེད་པ་ན།།
ལྷ་ཡི་ན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ནི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཟུང་ཁང་བཟངས་ནང་དུ་འཁྱེར་བར་བྱེད།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་རྣམས་ཆེད་དུ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མི་གཏོང་ན།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་རྣ་བར་རྩུབ་པའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་པས་འཇིགས་པར་བྱ།།
༦༤
ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བྲན་པ་དང་ལྡན་དྲི་བཞོན་གྱིས་བསྐྱོད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་གཡོ་བཞིན་དུ།།
ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་འོད་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའི་གོས་ཀྱིས་རི་དབང་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གཡོགས་བྱ་ཞིང་།།
ཡིད་འོང་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་ནི་གསར་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གསར་བ་ལྟར་དེའང་འཐུང་བ་དང་།།
ས་སྲུང་བུ་ཡི་གདོང་བའི་གོས་ནི་ཅི་འདོད་སྤྱད་ཅིང་དགའ་བའང་སྐད་ཅིག་བྱ་བར་མཛོད།།
༦༥
ཀྭ་ཡེ་འདོད་བཞིན་རྒྱུ་བྱེད་ཁྱོད་ནི་དེ་ལས་རྒལ་ཚེ་ལྕང་ལོ་ལྡན་མ་ཤེས་པར་འགྱུར།།
སླར་ཡང་རི་དེ་གཡོ་ལྡན་གངྒཱའི་ཆུ་གོས་ལྡན་མའི་བདག་པོ་བཞིན་དུ་མི་མཐོང་མིན།།
མཐོ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་སྟེང་ཆར་སྤྲིན་ཆེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་བྱས་སྐྱུགས་བྱས་དུས་སུ་ནི།།
གང་ཞིག་འདོད་ལྡན་མ་ནི་ལན་བུ་མུ་ཏིག་དྲ་བས་བསྒྲིགས་པའི་ཕྲེང་བ་ལྡན་པ་བཞིན།།
༦༦
ཁྱོད་ལ་གློག་འོད་ལྡན་བཞིན་སྒེག་པའི་མཛེས་མ་དང་ལྡན་དབང་བོའི་གཞུ་བཞིན་བཀྲ་བར་ལྡན།།
སྙན་པའི་དབྱངས་ནི་ཟབ་པ་བཞིན་དུ་གླུ་དབྱངས་དག་དང་རོལ་མོའི་དབྱངས་སྙན་རྣམས་དང་ལྡན།།
ཆུ་ཡི་སྙིང་བོ་ཅན་བཞིན་ས་གཞི་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་མཐོ་བཞིན་རྩེ་མོ་མཁའ་ལ་རེག།
གང་དུ་ཁྱད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྱོད་དང་ཁང་བཟངས་མཚུངས་པའི་ཆེད་དུ་ནུས་པར་ལྡན།།
༦༧
གང་དུ་ན་ཆུང་རྣམས་ནི་ལག་པད་མཛེས་ཤིང་ལན་བུའི་ཀུན་ད་གཞོན་ནུའི་སྐྲ་ནི་འཆིང་།།
གདོང་གི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་ཞིང་དཀར་བའི་གེ་སར་དཔལ་ནི་གསར་བ་དག་གིས་མཛེས་བྱས་ཤིང་།།
གཙུག་ཕུད་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་མཛེས་ཤིང་རྣ་བར་ཨུཏྤལ་ཅན།།
སྐྲ་མཚམས་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་དག་དང་ལྡན་པའང་ཁྱོད་ནི་ཉེ་བར་འོངས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན།།
༦༨
གང་གི་དཀར་བོའི་ནོར་བུ་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཆུ་སྐྱེས་ལྟར་མཛེས་པའི།།
ཡང་ཐོག་གཞི་ལ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ནི་མཆོག་གི་དགའ་མ་དང་བཅས་ཡང་དག་གནས་བྱས་ནས།།
དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་མའི་རོ་ལྡན་ཆང་ནི་ཀུན་ཏུ་འཐུང་བྱེད་ཅིང་།།
དལ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་རྣམས་ལ་ནི་བརྡུངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཟབ་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞིན།།
༦༩
གང་དུ་རབ་བགྲོད་ཆེས་ཆེར་འདར་བས་ལན་བུ་ལྷུང་ཞིང་མནྡཱ་ར་བའི་མེ་ཏོག་ནི།།
མཚན་པར་གྱུརད་ཅིང་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་རབ་མཛེས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ལྷུང་བར་གྱུརད་པ་དང་།།
ནུ་རྒྱས་མུ་ཏིག་དྲ་བས་མཚར་བར་གྱུརད་ཅིང་དོ་ཤལ་སྲད་བུ་ཆད་པར་གྱུརད་པ་ཡིས།།
འདོད་ལྡན་མ་རྣམས་མཚན་མོ་ལམ་དུ་འགྲོ་ལ་བྱུང་བ་འོད་ལྡན་ཤར་ཚེ་གསལ་བར་བྱེད།།
༧༠
གང་དུ་ཆགས་པས་གནོད་སྦྱིན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་འོག་པག་བཅིངས་པ་འགྲོལ་ཞིང་གོས་དག་ནི།།
བསལ་ལ་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་མས་འདར་བར་གྱུརད་ཅིང་གཡོ་བའི་ལག་པ་འཕེན་པ་ན།།
མཆོག་ཏུ་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་མར་མེ་མངོན་དུ་གནས་པ་མཐོང་བྱས་ནས།།
ངོ་ཚས་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་ཕྱེ་མ་གཏོར་བར་གྱུརད་པ་འབྲས་མེད་འགྱུར།།
༧༡
གང་དུ་ཆུ་འཛིན་ས་སྟེང་གནས་རྣམས་འདྲེན་བྱེད་རྟག་འགྲོས་གཞལ་མེད་ཁང་ནང་དེད་པ་ན།།
གང་ཞིག་རང་གི་ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བཀྲ་བའི་རི་མོ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྐྱོན་བྱུང་ནས།།
ངོ་ཚ་རེག་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་འདྲ་དུམ་བུ་དུམ་བུ་དག་ཏུ་འཐོན་པར་བྱེད་པ་ནི།།
དྲ་མིག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དུ་བ་ཞུགས་པ་འཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་བཞིན།།
༧༢
གང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་མཆོག་གིས་ཀུན་ནས་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བཏང་བ་ན།།
ལུས་ནི་ཀུན་ནས་གདུང་བར་བྱེད་ལ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་སྲད་བུས་དྲ་བ་འཕྱང་བ་ཅན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པ་མེད་ཅིང་དཀར་བའི་ཟླ་བའི་འོད་རྣམས་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཆུ་ཐིགས་འབབ་པ་ཀུན་ནས་བྱུགས་པས་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་ཉིད།།
༧༣
གང་དུ་གནོད་སྦྱིན་བདག་པོའི་གྲོགས་བཟང་ལྷ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཤེས་བྱས་ནས།།
འཇིགས་པ་མང་ལས་ཡིད་སྲུབས་གཞུ་ནི་རྐུང་དྲུག་པ་ཡི་གཞུ་རྒྱུད་ཅན་དེ་དོར་བས་ཆོག།
བདག་པོའི་འབེན་ལ་མཛེས་མའི་སྨིན་མ་འཁྱོག་པའི་གཞུ་ལ་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་དག་གི་མདའ།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བ་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ཉིད།།
༧༤
དེ་ན་ནོར་གྱི་བདག་པོའི་ཁང་བཟངས་ལས་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་ན་བདག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནི།།
མཐོ་རིས་བདག་པོའི་གཞུ་དང་འདྲ་བའི་རྟ་བབས་མཛེས་པས་རིང་ནས་མཚན་པར་བྱས་པ་སྟེ།།
གང་གི་སྐྱེད་ཚལ་མནྡཱ་ར་དང་ལྗོན་ཤིང་གཞོན་ནུ་བདག་གི་མཛེས་མའི་བུ་ལྟར་ནི།།
བསྐྱངས་པའི་མཐུ་ལས་འཕེལ་བའི་མེ་ཏོག་ཆུན་འཕྱང་ཐུར་དུ་འཕྱང་བ་ལག་པས་ཐོབ་བྱ་ཡོད།།
༧༥
བཀོད་མ་བཟང་བོའི་ཆུ་ནི་མ་ར་ཀ་ཏའི་རྡོ་ཡི་ཕྲེང་བ་བསྒྲིགས་པའི་ལམ་སྐས་ཅན།།
འདི་ནི་མཛེས་པའི་གསེར་གྱི་པདྨ་རྒྱས་པའི་རིན་ཆེན་རྩ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་སྟེ།།
གདུང་བ་དང་བྲལ་ངང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དག་ནི་གངྒཱའི་ཆུ་ལ་གནས་པར་བྱས་པའི་ཚེ།།
ཁྱོད་ཉིད་ཡང་དག་མཐོང་བར་གྱུརད་ཀྱང་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཡིད་འོང་མཚོ་ལས་འགྲོ་མི་འགྱུར།།
༧༦
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ནི་གློག་གི་དགའ་མ་གཡོ་བཞིན་ཉེ་བར་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
མཚོ་དེའི་ངོགས་ན་མཛེས་པའི་རི་བོ་ཡིད་འོང་མཆོག་གི་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
རྩེ་མོ་མཛེས་པར་བྱས་པར་གསེར་གྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བྱ་བ།།
བདག་གི་དགའ་མ་དགའ་བྱེད་དང་བཅས་དེ་ཉིད་སེམས་གདུངས་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་དྲན་པར་གྱུར།།
༧༧
དེ་ལ་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་ཤིང་གིས་བསྐོར་བའི་ཡལ་གའི་ཁང་བཟངས་དང་ལྡན་ཉེ་བ་ན།།
མྱ་ངན་མེད་ཤིང་དམར་དང་ཀེ་ས་ར་ཡི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་མཛེས་པ་ཡོད།།
གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུརད་པའི་དགའ་མ་བདག་དང་བཅས་པའི་གཡོན་པས་བསྣུན་འདོད་ཅིང་།།
གཞན་ལ་གདོང་གི་ཆང་འཐུངས་མེ་ཏོག་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་དགའ་མ་དེ་ནི་བདག་འདོད་གྱུར།།
༧༨
དེ་ཡི་དབུས་ན་རབ་དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞི་ལ་གསེར་གྱི་སྡོང་བོ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བར་གནས།།
རྩ་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཆེ་བ་མིན་པ་འོད་འཕྲོ་བ།།
གང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་བཟང་མགྲིན་སྔོན་གནས་ནས་ཉིན་ཕྱེད་སོང་ཚེ་རོལ་སྒེག་གར་བྱེད་ཅིང་།།
བདག་གི་མཛེས་མ་རིན་ཆེན་གདུ་བུ་འཐབ་པའི་དབྱངས་སྙན་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡོད།།
༧༩
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་པར་མཚན་པ་ཀྭ་ཡེ་ལེགས་པའི་ཐུགས་འཛིན་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་བྱ།།
སྒོ་ཡི་མཐའ་དང་ཉེ་བ་དག་ན་དུང་དང་པདྨའི་གཟུགས་བྲིས་མཐོང་བར་བྱས་པ་ན།།
ད་ལྟ་བདག་དང་བྲལ་བར་གྱུརད་པར་ངེས་པར་མཛེས་པ་དམན་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་ངེས།།
ཉི་མ་ནུབ་པར་གྱུརད་པས་ངེས་པར་པདྨ་ངང་གིས་མཛེས་པ་ཉམས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
༨༠
མཛེས་མ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ཆེད་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་གླང་ཕྲུག་ལུས་བཞིན་ཆུང་བ་ཡིས།།
མཛེས་པའི་རི་བོ་དེ་ཡི་ངོས་ལ་གནས་ནས་དང་བོར་ལེགས་བཤད་སྙན་པའི་གསུང་གླེང་མཛོད།།
བདག་གི་ཁང་ནང་འཇུག་ཚེ་མེ་ཁྱེར་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཆུང་ཞིང་ཆུང་བ་ནི།།
མཛེས་ཤིང་རོལ་བའི་སྨིན་མ་གཡོ་བའི་གློག་གི་མིག་ནི་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་འོས།།
༨༡
དེ་ན་བདག་གི་དགའ་མ་ལུས་ཕྲ་མདོག་མཛེས་གཉིས་སྐྱེས་བཀྲ་བའི་ཕྲ་ལམ་མཆུ་དག་ནི།།
བིམྤ་སྨིན་པ་སྐེད་པ་ཕྲ་ཞིང་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་བའི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལྟེ་བ་དམའ།།
རོ་སྨད་སྦོམ་ཞིང་དལ་གྱིས་འགྲོ་མཁས་འོ་མ་འཛིན་པ་དག་གི་བར་དག་མཆོག་ཏུ་མཛེས།།
ན་ཆུང་དག་གི་ཡུལ་ལ་བྱེད་པོ་ཚངས་པས་དང་བོ ཉིད་དུ་སྤྲོས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།།
༨༢
གཞོན་མ་དེ་ནི་བདག་གི་སྲོག་ནི་གཉིས་པར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག་དལ་གྱིས་སྨྲ་བར་བྱ།།
བདག་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་གྱུར་ཏེ་ངང་མོ་གཅིག་པུར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
འདི་ལ་ཉིན་ཞག་མང་བོ་འོང་བ་རྣམས་སུ་ཡིད་ལ་བཅགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།།
དགུན་སྨད་པདྨ་ཅན་ནི་ཁ་བས་ཉམས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཞན་ཐོབ་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
༨༣
དགའ་མ་དེ་ནི་ངེས་པར་མཆི་མ་མང་བོ་བབས་ལས་མིག་འབུར་ཆེ་བ་ཏག་ཏུ་གྱུར།།
སྟེང་འོག་མཆུ་ཡི་པགས་པ་དག་ནི་ཤུགས་རིང་ཤིན་ཏུ་དྲོ་བའི་དབུགས་ནི་དུ་མ་བྱས།།
གདོང་ནི་ལེགས་པར་བཀོད་ལ་ལན་བུ་འཕྱང་བས་བསྒྲིབས་པར་མཐའ་དག་གསལ་བ་མིན་པ་ནི།།
ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཁྱོད་ནི་འོངས་པར་བསྒྲིབས་ལས་སྣང་མིན་མུན་པ་འཛིན་པ་བཞིན།།
༨༤
གཏོར་མ་བྱེད་པའམ་བྲལ་བས་བཏུད་པར་གྱུརད་པ་བདག་འདྲ་ཡིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་འབྲི་བའམ།།
སྙན་པའི་ཚིག་གིས་སྨྲ་བའི་སཱ་རི་ཀ་ནི་གུར་གྱི་ནང་ན་གནས་ཤིང་གནས་པ་ལ།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་མོ་རྗེ་བོ་དེ་ཡི་དགའ་བ་དྲན་ནམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་བྱེད་ཀྱང་ནི།།
ཁྱོད་ནི་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན་ནི་ང་ནི་མདུན་དུ་འོངས་ཤིང་དགའ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༨༥
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དྲི་མའི་གོས་དང་བཅས་པའི་རང་གི་ཕང་བར་པི་ཝང་བཞག་བྱས་ནས།།
བདག་གི་མིང་ནས་འབོད་པས་མཚནད་ཅིང་འདོད་པའི་དབྱངས་སྙན་ཆེར་སྒྲོགས་སྙན་པར་གྱུརད་པའི་ཚེ།།
རང་གིས་བྱས་པར་གྱུརད་ཀྱང་དབྱངས་སྙན་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་སེམས་ཤིང་ཡང་ཡང་ནི།།
མིག་ཆུས་བརླན་པའི་རྒྱུད་མངས་ཅུང་ཟད་ཕྱི་བར་བྱས་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ནི་འོང་བར་འགྱུར།།
༨༦
བདག་ནི་འོངས་པའི་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཉིན་ཞག་དང་ནི་ཟླ་བ་སོང་བའི་ལྷག་མ་རྣམས།།
ས་ལ་རྣམ་པར་འགོད་ཅིང་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་གངས་ཀྱི་མེ་ཏོག༌རྣམས་ནི་སྐྱུར་བར་བྱེད།།
བདག་ཅག་ནམ་ནི་ཕྲད་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པ་སྙིང་ལ་སེམས་པའི་རྩོམ་པ་མང་བོ་བྱེད།།
ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་རྣམས་ནི་བདག་པོ་བྲལ་བས་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་གདུང་བ་མང་བོ་བྱེད།།
༨༧
ཉིན་མོའི་བར་ལ་བྱ་བ་དང་ལྡན་བདག་དང་བྲལ་ལས་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གདུང་མིན་ཡང་།།
མཚན་མོ་ཤིན་ཏུ་རིང་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བྱ་མེད་གདུང་བ་ཆེ་བར་བདག་གིས་ཤེས།།
ལེགས་མ་མཚན་རིང་རྣམས་ལ་གཉིད་བྲལ་སྟན་མེད་ས་ལ་ཉལ་ཚེ་དྲ་མིག་ཉེ་བར་ནི།།
གནས་ནས་བལྟ་བྱ་བདག་གི་འཕྲིན་རྣམས་བཟླས་པ་རྣམས་ནི་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་ཉིད།།
༨༨
བྲལ་ལས་ལྷག་པར་གདུངས་པས་ས་ཡི་གཞི་ལ་གཞོགས་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་ཉལ་བར་གྱུརད་པ་ནི།།
ཚེས་གཅིག་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཆ་གཅིག་ལྷག་མ་རྩ་བར་གནས་པའི་ལུས་བཞིན་དུ་ནི་གྱུར།།
བདག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཚེ་འདོད་པའི་དགའ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མོ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་སོང་།།
གང་དེ་ད་ལྟར་བྲལ་བ་ལས་སྐྱེས་མཆི་མ་དྲོན་མོ་རྣམས་བཅས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཉིད།།
༨༩
ཁྲུས་ཀྱིས་དག་ཅིང་ཡེངས་ཤིང་རྩུབ་པའི་སྐྲ་ཡི་ལན་བུ་འགྲམ་པ་དག་ལས་འཕྱང་བ་རྣམས།།
དབུགས་ཀྱི་རླུང་གིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་མཆུ་ཡི་འདབ་མ་དག་ནི་ངལ་བར་ངེས།།
གཉིད་ནི་འདོད་པ་མེད་ཅིང་བདག་དང་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་གཉིད་ནི་ཅུང་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་ཞེས།།
དགའ་མ་དེ་ནི་འདྲེན་བྱེད་མཆི་མ་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པས་མཐོང་བ་འགོག་པར་བྱེད།།
༩༠
བདག་གིས་བཅིངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལན་བུ་བྲལ་བའི་ཉི་མ་དང་བོ་ཉིད་ལ་དོར་བྱས་ནས།།
ལན་བུ་རྣམས་ནི་གཅིག་གྱུར་རེག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་འགྲམ་པ་དག་ལ་གནས་པ་ལས།།
སེན་མོ་རིང་བའི་ལག་པས་རེག་པའི་ཉོན་མོངས་ལྡན་པས་ལན་ཅིག་མིན་པར་སྐྱུར་བྱེད་མ།།
རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་ཚེ་གདུང་བྲལ་གྱུརད་པ་བདག་གིས་གང་དེ་དགྲོལ་བར་བྱ།།
༩༡
མིག་ནི་མཆི་མ་མང་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུངས་ལས་རྫི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་པར་བྱས་ནས་ནི།།
ཟླ་བའི་རྐང་བའི་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་བསིལ་མ་རྣམས་ནི་དྲ་མིག་ནང་ནས་ཞུགས་པ་ན།།
བཀབ་པ་བསལ་ཏེ་མངོན་དུ་འོངས་ནས་དང་བོར་དགའ་འགྱུར་ལྡོག་པ་ན་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད།།
སྤྲིན་དང་བཅས་པའི་ཉིན་མོ་ས་ལ་གནས་པའི་པདྨ་རྒྱས་མིན་ཟུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན།།
༩༢
དགའ་མ་དེ་ནི་ཉིན་པར་མཛའ་བའི་གྲོགས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ནི་གཏོང་མིན་བཞིན།།
ལུས་ཕྲ་མ་ལ་གཅིག་ནི་བལྟ་ཚེ་ཀུན་གྱིས་རྨད་བྱུང་བལྟ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད།།
མཚན་མོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ཉལ་བར་གྱུར་ལ་མཛེས་མ་གཉིད་བྲལ་ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྱོད།།
དྲ་མིག་དང་ནི་ཉེ་བར་གནས་ནས་ཉལ་སར་ཉེ་བར་འོངས་ཏེ་དེ་ནི་དགའ་བར་མཛོད།།
༩༣
ལན་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་རེག་པ་འགྲམ་པ་ལ་གནས་སེན་མོ་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཡིས།།
ཡང་དང་ཡང་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ས་ཡི་གཞི་ཡི་མལ་གྱི་སྟེང་དུ་གཞོགས་གཅིག་ནི།།
ལྟུང་བར་གྱུརད་ཅིང་དེ་ཡི་མཐའ་ན་མཆི་མ་རྣམས་ནི་འབབ་པ་དོ་ཤལ་ཆད་པ་དག།
གཡོ་ཞིང་ལྟུང་བར་གྱུརད་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་མཐོང་ཉིད་ཀྱིས་དལ་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱ།།
༩༥
མཛེས་མ་དེ་ནི་རྒྱན་རྣམས་ཡང་དག་བཞག་ཅིང་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
གདུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་མལ་སྟན་སྟེང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འགྲེ་ལྡོག་བྱེད་པ་ན།།
ཁྱོད་ཀྱང་འཕྲལ་ལ་ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་མཆི་མ་འཛག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ།།
ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ནང་གི་བདག་ཉིད་བརླན་པས་སྙིང་རྗེ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད།།
༩༥
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བདག་ལ་མཛའ་བ་མང་དུ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ཤེས།།
དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུརད་པ་རྣམས་ནི་དང་བོར་བྲལ་བ་དེ་ནི་བདག་ལ་སེམས་པར་བྱེད།།
སྐལ་བཟང་ནང་གི་བསམ་པ་དག་གིས་བརྗོད་པ་ངེས་པར་རྫུན་མིན་བདེན་པར་ཤེས་པ་ནི།།
བདག་གིས་གང་གང་བརྗོད་པ་མ་ལུས་ཡུན་རིང་མིན་པར་ཁྱོད་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༩༦
ལན་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་ཟུང་གཉིས་པོ་གཡོ་བ་འགོག་ཅིང་མིག་སྨན་བྱུགས་པས་གཏོར་བ་དང་།།
ཉེས་པར་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ལས་སྨིན་མའི་རྣམ་འགྱུར་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་།།
ཁྱོད་ནི་ཡོང་ལ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་འདྲེན་བྱེད་སྟེང་ནི་གཡོ་བར་བྱེད་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
གང་ཞིག་ཉ་ཡིས་བསྐྱོད་ལས་ཆུ་སྐྱེས་གཡོ་བའི་དཔལ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དང་མཚུངས།།
༩༧
དེ་ཡི་བདག་གི་ལག་པའི་སེན་མོའི་རྗེས་ནི་མེད་ཅིང་མུ་ཏིག་རྣམས་ཀྱི་དྲ་བ་ནི།།
ཡུན་རིང་ཉིད་ནས་འདོར་བར་བྱས་པར་གྱུརད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ནི།།
བདག་གིས་ལག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་མེད་ཅིང་ཁྱོད་འོངས་སྐལ་བཟང་དབང་གིས་ནི།།
དེ་ཡི་ཆུ་ཤིང་གསར་བའི་སྡོང་བོ་བརླ་ཡང་གཡོན་པ་གཡོ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༩༨
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་དེ་ལ་དེ་ཡི་དུས་སུ་གལ་ཏེ་བདེ་བའི་གཉིད་ནི་ཐོབ་གྱུར་ན།།
དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ནི་ཐུན་ཚོད་བར་དུ་སྒྲ་སྒྲོགས་མིན་པར་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་གནས་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་བདག་པོར་གྱུརད་པ་བདག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོས་ཐོབ་པར་གྱུརད་པའི་རྨི་ལམ་ནི།།
མགྲིན་པར་ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་དག་གིས་ཆེ་བར་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་འཕྲལ་ལ་གཏོང་བར་བྱེད།།
༩༩
རང་གི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསིལ་བས་བསྒོས་པའི་རླུང་གི་མཱ་ལ་ཏ་ཡ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་མེ་ཏོག་བཅས་པ་དེ་ནི་སླར་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ཡི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད།།
ཁྱོད་ནི་གློག་གི་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་ཞིང་གཡོ་བ་ཁྱོད་མདོག་དང་མཚུངས་གནས་སུ་གནས་བྱས་ནས།།
ཁེངས་ལྡན་མ་ལ་འབྲུག་དབྱངས་ཚིག་ནི་སྙན་པའི་བརྗོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་རྩོམ་པར་མཛོད།།
༡༠༠
ཀྭ་ཡེ་ཁྱོད་ལྡན་ཆུ་གཞོན་མིང་ཅན་བདག་ནི་རྗེ་ཡི་གྲོགས་བཟང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་འཕྲིན་སྙན་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
བདག་གི་སྒྲ་ནི་བསྒྲགས་ཚེ་ལམ་བགྲོད་དུབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་འབྲོས་པར་བྱེད།།
སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལན་བུ་འགྲོལ་ཞིང་འདོད་པས་གཟིར་བར་མཚན་པར་བྱེད།།
༡༠༡
ཅེས་པ་དེ་སྐད་བཤད་ཚེ་དྲི་བཞོན་བུ་ནི་མི་ཐི་ལ་ཡི་བུ་མོས་མཐོང་བ་བཞིན།།
དེ་ནི་དགའ་བདེའི་སྙིང་གིས་ཁྱོད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་བལྟ་ཞིང་བདེན་པ་ཉིད་དུའང་ངེས་པ་ཉིད།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དེ་ནས་ལེགས་པར་གནས་ལ་གཞན་ཡང་ཉན་འདོད་སྒྲ་ལྡན་མ་རྣམས་ནི།།
བདག་པོའི་ཚིག་ནི་སྙིང་གྲོགས་དག་གིས་ཁྱེར་འོངས་གྱུར་ལས་ཕྲད་ལྟར་ལྷག་མར་ལུས་པ་ཉིད།།
༡༠༢
ཀྭ་ཡེ་ཚེ་ལྡན་བདག་གི་ཚིག་དང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་བོ་རཱ་མའི་རི་ཡི་གནས་ན་གནས་ཤིང་འཚོ་བ་ཉིད།།
ཁྱོད་ནི་སྤངས་པར་གྱུར་ལ་ཀྭ་ཡེ་མཛེས་མ་དགེ་འམ་འདྲི་ཞེས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཉམས་ལ་དང་བོར་དེ་འདྲའི་དབུགས་དབྱུང་བྱེད་པ་ཉིད།།
༡༠༣
ལུས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་ཕྲ་གྱུར་དང་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པས་གདུངས་གྱུར་དང་།།
མཆི་མ་འཛག་པས་མཆི་མ་འཛག་གྱུར་ཆེ་བར་ཕྲད་འདོད་ཉིད་ཀྱིས་ཕྲད་འདོད་མཆོག་ཏུ་གྱུར།།
དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་ལྷགས་པར་དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་མཆོག་ཏུ་ལྷགས་གྱུར་རིང་ནས་འཇུག་པ་ཅན།།
བསོད་ནམས་ཆོམ་རྐུན་དག་གིས་ལམ་བཀག་གྱུརད་ཅིང་དེ་རྣམས་ཡིད་ལ་སིམ་ཞིང་འཇུག་པ་ཡིན།།
༡༠༤
གྲོགས་མོའི་མདུན་དུ་དེ་ཡི་རྣ་བ་ལ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནི་རེག་པར་ཐོབ་གྱུར་པས།།
ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཡང་གུས་པའི་གཏམ་གྱི་ཆེད་དུ་གྱུརད་པའི་ཆེ་བའི་སྒྲ་འདི་བརྗོད་པར་འོས།།
གང་དེ་རྣ་བའི་ཡུལ་ལས་གང་ཡང་ཤིན་ཏུ་འདས་ཤིང་མིག་དག་གིས་ནི་མཐོང་བྱ་མིན།།
ཁྱོད་དང་དགའ་བས་འཕྲད་འདོད་གྱུར་ཞེས་བདག་གི་ཁ་ལ་ཚིག་འདི་ཟེར་ཞེས་སྨྲ་བར་མཛོད།།
༡༠༥
འཁྲི་ཤིང་འགའ་ལ་ཡན་ལག་མཛེས་པ་འཇིགས་བཅས་རི་དྭགས་མོ་ལ་མིག་མཛེས་གཡོ་བ་མཐོང་།།
འགྲམ་པའི་མཛེས་འོད་རི་བོང་ཅན་ལ་སྐྲ་རྣམས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་མཇུག་སྒྲོའི་ཚོགས་ལ་མཐོང་།།
སྨིན་མའི་རོལ་སྒེག་མཛེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཕྲེང་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཐོང་།།
ཨེ་མ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་གཡོན་མིག་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།།
༡༠༦
ཆར་གྱིས་བརླན་ལས་དྲི་མེད་སྦྲང་རྩི་ཅན་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་འདི་མཛེས་སོ་ལུས་ཕྲ་མ།།
ཁྱོད་ནི་རིང་གྱུར་བདག་ནི་ཕྲ་བའི་ལུས་གྱུར་མདའ་ལྔ་བ་ཡི་གདུང་བ་ཡང་ཡང་བྱིན།།
སོ་ཀ་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ཕྱོགས་ཀུན་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོས་བསྒྲིབས་པས་ཉི་མ་ཡི།།
སྣང་བ་རྣམས་ནི་ཉམས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་ཆར་འོང་བདག་གིས་ཞག་གི་གྲངས་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན།།
༡༠༧
ཁྱོད་ནི་རྡོ་ལེབ་གཞི་ལ་ཁམས་ཀྱི་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དགའ་དང་ཁྲོ་བས་ལེགས་བྲིས་ཏེ།།
དེ་ཉིད་རྫོགས་ནས་འདོད་པ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལྷུང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཚིག་ལན་མ་བྱུང་བདག་ལ་མཆི་མ་མང་བོ་བྱུང་བས་བྲུགས་པས་མིག་ལ་ཁྲོ།།
དེར་ཡང་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་སྐལ་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུརད་པ་ཞིག།
༡༠༨
ཁྱོད་ནི་བདག་གི་རྨི་ལམ་དག་ཏུ་འོངས་ཤིང་ཐོབ་པ་ཅི་ཡང་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཁོ་བོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ལག་ཡུགས་བྱས་པ་ནི།།
ས་ལ་གནས་པའི་ནགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ངེས་པར་མ་མཐོང་མ་ཡིན་མང་བོ་རུ།།
མུ་ཏིག་བརྒྱུས་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་རྣམས་ལ་མཆི་མའི་དུམ་བུ་ལྷུང་བར་གྱུར།།
༡༠༩
དེ་ཝ་དཱ་རུའི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡལ་གའི་འདབ་མ་རྣམས་ནི་འཕྲལ་དུ་བཅད་བྱས་ནས།།
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འོ་མ་ཟགས་པའི་དྲི་བཟང་དང་ལྡན་ལྷོ་ནས་ཞུགས་པའི་དྲི་བཞོན་རྣམས།།
གང་ཞིག་བདག་གིས་དང་བོར་རབ་ཏུ་འཁྱུད་དོ་ཀྭ་ཡེ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་དེ་རྣམས་ནི།།
གངས་ཀྱི་རི་ལ་གལ་ཏེ་སོང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་རེག་པ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཅེའོ།།
༡༡༠
ཐུན་གསུམ་ཅན་མ་ཐུན་རིང་གྱུརད་པ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་བསྡུས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
ཉིན་པར་ཡང་ནི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཅུང་ཟད་གདུང་བའང་ཇི་ལྟར་གྱུརད་པ་ཡིན།།
ཀྭ་ཡེ་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་བ་དེ་ལྟར་གྱུརད་པས་བདག་སེམས་དོན་གཉེར་སྐལ་བ་དམན་པར་གྱུར།།
ཁྱོད་དང་བྲལ་བའི་གདུང་བ་རྣམས་དང་ཆེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་པ་མིན་པར་བྱས།།
༡༡༡
བདག་ནི་ཞག་གྲངས་མང་བོའི་བདག་ཉིད་བགྲང་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པས་མི་འཆི་བར་ནི་ཤེས།།
ཀྭ་ཡེ་དགེ་ལེགས་ལྡན་མ་ཁྱོད་ཀྱང་མྱ་ངན་མང་བོ་ཤིན་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།
བདེ་བ་མཐའ་གཅིག་ལྡན་པ་སུ་ཡིན་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་གཅིག་པ་ཡང་སུ་ཞིག་ཡིན།།
དེ་དག་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་ནི་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་སྟེང་དུའང་རིམ་གྱིས་འཁོར་བ་བཞིན།།
༡༡༢
ཁྱབ་འཇུག་ལག་འགྲོའི་གནས་ནས་གཉིད་ལས་ལངས་ཚེ་རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་ཉིད།།
དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞི་ཡོད་དེ་བར་མིག་ནི་ཟུམ་པར་བྱས་ནས་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད།།
ཕྱི་ནས་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ཡུན་རིང་བྲལ་བ་ལས་བྱུང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཐོབ་སྟེ།།
སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་མཚན་མོ་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་དག་ལྡན་པར་འགྱུར།།
༡༡༣
ཡང་ནི་བརྗོད་པ་སྔོན་ནི་བདག་དང་ཁྱོད་ནི་མལ་སྟན་གནས་ན་མགྲིན་འཁྱུད་གཉིད་སོང་བས།།
བདག་ནི་འཕྲལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་ནས་ཅི་ཡང་ངུ་བར་བྱས་པར་གྱུརད་པ་ནི།།
ནང་ནས་རྒོད་པ་དང་བཅས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་དྲི་བ་བརྗོད་པ་ནི།།
ཀྭ་ཡེ་གཡོ་མ་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་དགའ་བྱེད་རྨི་ལམ་དུ་མཐོང་ཞེས་བདག་གིས་ཁྱོད་ལའོ།།
༡༡༤
དེ་ལ་བདག་ནི་ཁྱོད་ལ་མཚན་མ་བཟང་བོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་རིག་བྱས་ནས།།
ཀྭ་ཡེ་འདྲེན་བྱེད་དཀར་མིན་སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚིག་ལས་བདག་ལ་མི་གུས་འོས་མ་ཡིན།།
གང་ཕྱིར་བྲལ་བས་གདུངས་པ་ལོངས་སྤྱོད་བྲལ་ལ་དེ་རྣམས་མཛའ་བོའི་རྗོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
དངོས་པོ་རྣམས་ནི་མཐོང་ཚེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རོ་ནི་མང་བོའི་ཕུང་བོ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༡༡༥
འདི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དང་བོར་བྲལ་བས་གདུངས་པར་གྱུརད་པའི་གྲོགས་མོ་དེ་ནི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད།།
མིག་གསུམ་པ་ཡི་ཁྱུ་མཆོག་ལྟ་བུར་དཀར་བའི་ཀེེ་ལཱ་ཤ་ཡི་རི་ལས་སླར་ལྡོག་བྱ།།
དེ་ལའང་རང་གི་དགེ་བའི་མཚན་མ་ཁྱེར་འོངས་དེ་དང་དེ་ནི་བདག་ལ་བཤད་པར་བྱ།།
ཁྱོད་ནི་ཀུན་དའི་གེ་སར་གཡོ་ལྡན་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བྱས་མྱུར་བར་འོང་བར་བྱ།།
༡༡༦
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་འདི་བྱས་ནས།།
སླར་ཡང་འཕྲིན་རྣམས་བརྟན་པ་ཁྱོད་ལས་ངེས་པར་བདག་ལ་འོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བདག་སེམས་སོ།།
ཙཱུ་ཏ་ཀ་རྣམས་སྒྲ་མེད་པར་ཡང་ཆུ་ནི་སྦྱིན་པར་མཛོད་ཅེས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་བར་སེམས།།
གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་པར་གྱུརད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བའི་དོན་ཉིད་ལན་གྱི་ཚིག།
༡༡༧
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་གདུང་ལྡན་བདག་གི་བརྗོད་པ་བདག་གི་སེམས་ལ་དོན་གཉེར་དགའ་བ་ཡི།།
ཚོགས་འདི་བྱམས་པར་གྱུརད་པའམ་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བརྩེ་བའི་བློས་ནི་འདི་རྣམས་ཀུན་བྱས་ནས།།
ཁྱོད་ཀྱང་འདོད་པའི་ཡུལ་ནི་ཐོབ་ཅིང་མཛེས་པའི་ཆར་སྤྲིན་ཚོགས་འཛིན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དང་།།
གློག་མ་དང་ཡང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་གྱུར་ཅིག་དེ་བཞིན་ཀུན་ཀྱང་དགེ་ཞིང་ཤིས་གྱུར་ཅིག།

སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པོ་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་རྫོགས་སོ།།
བློ་གྲོས་དང་སྙིང་རྗེ་དང་།  བརྟུལ་བ་དང་དེས་པ་དང་།  གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤྲས་པའི་དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བརྟན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས།  ཁ་ཆེའི་པཎྜིཏ་སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པོ་སུ་མ་ན་ཤྲཱི་དང་།  ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་དང་།  ལོ་ཙཱ་བར་གཏོགས་པ་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་བོས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུརད་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
གང་ཞིག་ཐུགས་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས།།
འདི་ལ་བསྐུལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས་པ་དང་།།
བདག་ཅག་འབད་ལས་བསོད་ནམས་གང་བསྒྲུབས་པས།།
འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་ཤོག།
བྱང་གི་བདག་པོའི་གསུང་བཟང་ལས།།
སྙན་དངགས་འདི་ནི་བོད་སྐད་དུ།།
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་ལྷན་ཅིག།
དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོས་བསྒྱུར།།
འདིས་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

༡   ལྷན་ཐབས་དང་བོ།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ནང་འཁོད་པའི་ས་དང་ཆུ།  མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་མིང་ཤན་སྦྱར།
ཀནྡ་ལཱི་ཡི་མེ་ཏོག 迦昙波花 कन्दली  Kandali
རཱ་མའི་རི་བོ། 罗摩山 रामगिरि Ramagiri
ཡིད་ཀྱི་མཚོ། 玛那莎湖 मानसो  Himalayan lake
བྱང་ཕྱོགས་ལྕང་ལོ་ཅན།(ཨ་ལ་ཀཱ) 阿罗迦城 अलका Alaka
རི་བོ་གངས་ཅན།  (ཀཻ་ལཱ་ས)冈底斯 कैलास Kailasa
རི་བོ་གྲོག་མཁར་རྩེ། 蚁垤峰 वल्मीकाग्रा ant-hill
མཱ་ལ་མཐོ་སྒང་།(འདི་བོད་འགྱུར་ལ་ཐོན་མེད།) 玛罗高原 माल Mala
ཨ་མྲ་བརྩེགས་པའི་རི། 芒果山 अम्रकूट Mango Peak
རི་བོ་འབིགས་བྱེད། 文底耶山 विन्ध्य Vindhya
དྲང་སྲོང་བུ་མོའི་ཆུ། 列瓦河 रेवा Reva river
བི་དི་ཤཱའམ་མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། 京城毗地沙 विदिशा
གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ཛྫ་ཡི་ནི། 大城优禅尼 उज्जययिनि Ujjain
ཆུ་བོ་ནིར་བིན་དྷྱཱ། 尼文底耶河 निर्विन्ध्या
སིན་དྷུའི་ཆུ། 信度河 सिन्धु Sindhu
ཡུལ་ཨ་ཝནྟཱི། अवन्ती 阿槃提 Avanti
དེ་བའི་རི། 提婆山 देवगिरि Holy Peak
གྲོང་ཁྱེར་ད་ཤ། 陀莎补罗城 दशपुर Dashpoor
ཚངས་པ་འཇུག་པའི་ལྗོངས། 梵住地方 ब्रह्मावर्तं
ཀུ་རུ་བ་ཡི་ཞིང་། 俱卢古战场 कुरुक्षेत्रं kuruxetra
སཱ་ར་སྭ་ཏའི་ཆུ། 莎罗室伐底河 सारस्वति river Sarasvati
ས་ཀ་ལ་ཡི་གྲོང་།(ཀན་ཁལ) 循山峰 कनखलं Kankhal
ཛ་ཧུའི་བུ་མོ། (ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ།) 查赫奴之女 जह्नोः कन्या Ganges
ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ན། 雅母那河 यमुना Jumna
ངང་བའི་སྒོ་ཅན། 山口天鹅门 हंसद्वारं Swan-gate
ར་གྷུའི་བདག་པོ། 罗摩 रघुपति Rama
ཀ་ཀུ་བྷ་ཡི་དྲི་ལྡན་རི་བོ། 有山花香气的山 कुभसुरभौ पर्वते
གྲོང་ཁྱེར་ཏམ་ཤ། 陀沙罗那 दशार्णा Dasharna land
ནཱི་ཙེེ། 低峰 नीचै Nichais’ mountain
ཀ་དམ་པ། 迦昙波花 कदम्ब madder-bushe
མི་འམ་ཅི་མོ། 紧那罗女 किन्नरी Kinnor
ཀྲོོ་ཉྩའི་རི། क्रोञ्चरन्ध्र krocarandhra
མནྡཱ་ར། 曼陀罗树 मन्दारवृक्षः coral-tree
མ་ར་ཀ་ཏའི་རྡོ། (མརྒད)青玉 मरकतशिला emerald

༢ ལྷན་ཐབས་གཉིས་པ།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཁ་སྐོང་།

དེ་ལྟར་བསྟན་པར་ལྷ་ཡི་བདག་པོའི་གྲོགས་བཟངས་རི་བོ་དང་ནི་ཆུ་བོ་གྲོང་རྣམས་སུ།།
གནས་ཤིང་གནས་ཤིང་ནོར་སྦྱིན་བདག་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནི་ཉིན་མ་འགའ་ཡིས་འབྱོར་བར་གྱུར།།
ལྷ་ཡི་ཁང་བཟངས་ས་ལེ་སྦྲམ་གྱིས་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་མཚན་མ་རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་པ།།
དེ་ཡི་ཕང་དུ་ས་ཡི་གཞི་ལ་ཞུམ་པར་གྱུརད་པའི་གནོད་སྦྱིན་མོ་ནི་མཐོང་བར་གྱུར།།

སྐྱེ་བོར་ཕན་ལ་རབ་ཏུ་མཉེས་པའི་ཆུ་འཛིན་མཆོག་གིས་གནོད་སྦྱིན་དགའ་མ་དེ་ཡི་ནི།།
ཚེ་ཡི་སྲོག་རྣམས་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་མཆོག་གི་ངག་གིས་འཕྲིན་པ་དེ་ནི་སྨྲས་པར་གྱུར།།
དེས་ཀྱང་བདག་གི་ཁྱོ་བོའི་བཀའ་མཆིད་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས་ཡིད་ནི་རབ་མྱོས་གནས་གྱུར་ཏེ།།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་དོན་དུ་གཉེར་ན་མངོན་འདོད་འབྲས་བུ་སུ་ཞིག་ལ་ནི་སྟེར་མ་གྱུར།།

དེ་ནས་འདོད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཆུ་འཛིན་གྱིས་ནི་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་རི་བོ་དེ་ནས་སུ།།
མྱུར་བ་མྱུར་དུ་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནོད་སྦྱིན་སྡུམ་པ་འོད་ནི་བྲལ་བ་རྟགས་རྣམས་མཐོང་རྟོགས་ནས།།
གསང་བ་བ་ཡིས་རབ་ཏུ་འབད་པས་ཡང་དག་བསྟན་པ་མཉེས་གཤིན་སྙན་པ་གང་ཞིག་ནི།།
དེ་ཡི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་དགའ་མ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མོ་ལ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པར་བྱས།།

ནོར་གྱི་ལྷ་ཡང་ཆུ་འཛིན་གྱིས་བཤད་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་སྙིང་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་ཏེ།།
ཁོང་ནས་ཁྲོ་བ་ནུབ་པར་གྱུར་བས་དམོད་པའི་མཐའ་ནི་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་རབ་བསྒྲུབས་ཤིང་།།
ཡང་དག་སྦྱར་བས་དགའ་བའི་སེམས་ལྡན་ཁྱོ་ཤུག་ཟུང་ནི་གདུང་བ་ཡོངས་སུ་བྲལ་གྱུརད་པས།།
འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་རྟག་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱས་པར་གྱུར།།

དེ་ལྟར་གྱུར་བ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཚིག་ནི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉར་མངོན་པར་བརྗོད་པ་སྟེ།།
དགའ་བའི་རོལ་རྩེད་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་རྣམ་པར་བྲལ་དུས་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་ཀྱི་རོལ་རྩེད་དང་།།
འདི་ལ་སྤྲིན་གྱི་མཆོག་ཏུ་མཁས་ཉིད་སྙན་དངགས་མཁན་གྱི་བློ་ཡི་འགྱུར་བག་མཆི་བ་སྟེ།།
འཕགས་མ་དེ་ཡི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་ཕྱག་དག་འཚལ་ནས་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་སྦྱར་བར་བྱས།།
           ༢༠༡༣།༣།༡ལ་བསྒྱུར།

  སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་རྩ་བ་འདི་སྡེ་དགེ་དང་སྣར་ཐང་། པེ་ཅིན་སོགས་དཔར་མ་མི་མཐུན་པའི་དོགས་གཞིའི་རིགས་དག་རྒྱ་གཞུང་དང་གཏུགས་པའི་ཟོལ་གྱིས་རང་སྣང་ལ་དག་པར་བཅོས་པའོ།།  ཡུལ་གསལ་ལྡན་གྱི་དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་མོའི་རིག་པ་དོན་གཉེར་བ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུས་སྦྱར་བ་ཀུན་ལ་རྔོ་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག

      (མཆོད་མེ་དྲ་བའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སློབ་དཔོན་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

2014-02-20 ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད། ཟླ་བ་གཞོན་ ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།


༄༅།།རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  མེགྷདཱུཏནཱམ།
བོད་སྐད་དུ་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ།

ཡག་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།


རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གིས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུརད་ཅིང་།།
གནོད་སྦྱིན་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་རང་ཉིད་བག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤང་ལ་ལོ་ཡི་བར།།
ཡིད་འོང་སྐྱེད་བྱེད་བུ་མོས་ཁྲུས་བྱས་བསོད་ནམས་ཆུ་བོ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་རབ་མཛེས་པའི།།
རབ་བཟང་ལྗོན་ཤིང་གྲིབ་མ་དང་ལྡན་རཱ་མའི་རི་བོར་སོང་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པར་གྱིས།།

འདོད་ལྡན་དེ་ནི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡི་རི་བོ་དེར་ནི་ཕྱིན་བྱས་པས།།
ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་དག་ནི་དཔུང་བའི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད།།
ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་ཉིན་ལ་སྤྲིན་རྣམས་རི་ཤོད་རི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུརད་པ་ནི།།
མཆོག་ཏུ་རོལད་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུརད་པའི་གླང་ཆེན་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྟོག་ཅིང་མཐོང་བར་གྱུར།།

གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་བོའི་རྗེས་འབྲངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་སྟོབས་ཀྱིས།།
ནང་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཡུན་རིང་དག་ཏུ་ཅི་ཡང་བྱུང་གྱུར་ཏེ།།
མགྲིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རིང་ན་གནས་པར་གྱུརད་པའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ལ་ནི།།
ཆུ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།

དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་འོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཡི་ཆེད་དུ་སྲོག་འཆང་བ།།
དེ་ལ་ཆར་སྤྲིན་དག་གིས་རང་ཉིད་བདེའམ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཁྱེར་ནས་འཇུག་པ་བཞིན།།
ཀུན་དའི་ཟླ་ཡི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་མཆོད་པའི་ཆེད་དུ་དགའ་བྱེད་བཞིན།།
མཛའ་བ་མངོན་དུ་གྱུརད་པའི་ཚིག་ནི་དེ་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བཞིན་བརྗོད་པ་བཞིན།།

གང་དུ་དུ་བ་གཟི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་ནི་ཆར་སྤྲིན་ཏེ།།
གང་དུ་མཁས་པའི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྲོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད།།
ཅེས་པ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་གསང་བ་བ་ནི་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་གང་གིས་ནི།།
འདོད་པའི་དོན་དུ་མཁས་དང་མི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད།།

ཁྱོད་ནི་རིགས་མཆོག་དང་ལྡན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བའི་བློན་པོ་མཆོག་སྟེ་འདོད་འཇོའི་ངོ་བོ་ཉིད།།
ས་གསུམ་མཐའ་དག་རིག་ཅིང་བསྐལ་བར་འཇུག་པའི་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་ཤེས།།
དེས་ན་ཁྱོད་ནི་དོན་གཉེར་ཉིད་ལ་སྐལ་བའི་དབང་གིས་དམན་མིན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་ཉིད།།
མཆོད་སྦྱིན་འབྲས་མེད་བདག་གི་རིང་གནས་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

ཀྭ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སྐྱབས་ཉིད་དེ་ཕྱིེར་བདག་གི་དགའ་མ་ལ།།
གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཆེས་ཆེར་ཁྲོས་པས་འཁྱམས་ཤིང་བྲལ་བ་དག་གི་འཕྲིན་ནི་མཛད་དུ་གསོལ།།
ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་ཚལ་མཆོག་གནས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱས་ཁང་བཟངས་ཅན།།
གསང་བའི་བདག་པོའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད།།

ཁྱོད་ནི་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་བགྲོད་མཛེས་མ་རྣམས།།
བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལན་བུའི་རྩེ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་ལྟ་ཞིང་གུས་པར་བྱེད།།
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་བྲལ་བས་མཆོག་ཏུ་ཉེནད་ཅིང་གཡོག་བཞིན་གཞན་དབང་གྱུརད་པ་བདག་འདྲ་དང་།།
གང་ཞིག་གཞན་ཡང་མི་ཡི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གུས་ཤིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མི་འགྱུར།།

དལ་བུ་དལ་བུས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཞོན་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་རྗེས་མཐུན་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་བཞིན།།
མྱོས་པའི་ཙཱ་ཏ་ཀ་འང་ཁྱོད་ལ་སྙན་པའི་བསྟོད་པའི་ངག་ནི་གཡོན་ནས་སྒྲོགས་པ་དང་།།
ཆུ་སྐྱར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་མིག་གིས་མཁའ་ལ་ཁྱོད་མཐོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བསྟེན།།
ངེས་པར་མངལ་ནི་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་བ་བརྗོད་པར་ནུས།།
༡༠
བདག་གི་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉིན་ཞག་གྲངས་བཞིན་བདག་པོ་གཅིག་པུ་ཡིད་ལ་འབྲི་བར་ནི།།
གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུར་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནི་མ་ཤི་བ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སྐྱེས་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ལྷ་མོའི་སྙིང་གི་དགའ་བ་བྲལ་ལས་ལྷུང་བ་འཕྲལ་ལ་འགོག་ཅིང་མཛའ་བས་འཆིང་བར་བྱེད།།
༡༡
གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དེ་ནི་སྐལ་བཟང་རྣ་བས་ཐོས་བྱས་ནས།།
མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་དག་གིས་ས་གཞིའི་ཆེད་དུ་གདུགས་དག་བྱས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་དག་ལ་གཤེགས་ཚེ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་དང་གངས་ཅན་བར་ལ་ནི།།
པད་མའི་རྩ་བ་ལོ་མའི་ལམ་རྒྱགས་ལྡན་པའི་ངང་བའི་རྒྱལ་བོ་རྣམས་ཀྱང་གྲོགས་སུ་འགྱུར།།
༡༢
ར་གྷུའི་བདག་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་མཚན་པའི་རི་ངོས་རྣམས་ལ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱེད་པའི།།
ཆེ་བའི་རི་བོ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བའི་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ལངས་འཁྱུད་པ་སྔོན་འགྲོ་བའི།།
མཛའ་བ་གསལ་བྱས་ཡུན་རིང་འབྲལ་ལས་བྱུང་བའི་མཆི་མའི་དྲོ་བའང་འབྱུང་བ་ཡོངས་མཐོང་ལ།།
ཁྱོད་དང་གང་དེ་དུས་དུས་དག་ཏུ་ཡང་དག་མཇལ་འགྱུར་ཞེས་ནི་བྱས་ནས་ཁམས་བདེ་མཛོད།།
༡༣
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་རེ་ཞིག་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་བགྲོད་པའི་ཐབས་ཀྱི་གཏམ་ནི་མཉན་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བདག་གི་འཕྲིན་ནི་རྣ་བའི་བདེ་སྐྱེད་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣ་བས་གཟུང་བར་མཛོད།།
ཤིན་ཏུ་ངལ་ཞིང་རབ་ཏུ་ངལ་ཚེ་རི་བོའི་རྩེ་ལ་རྐང་བཀོད་ངལ་བ་བསལ་ནས་གཤེགས།།
གང་དུ་སྐོམ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་སྐོམ་ན་ཉུང་ངུའི་ཆུ་དང་ཆེ་བའི་མཚོ་ལའང་བཏུང་བར་བྱ།།
༡༤
ནི་ཙུ་ལ་ནི་གསར་བས་གནས་འདི་ལས་ནི་ཁྱོད་ལངས་མཁའ་ལ་བྱང་དུ་གདོང་ཕྱོགས་མཛོད།།
ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་བོ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཆེ་བས་བཅིངས་པའི་ལམ་ནི་ཡོངས་སུ་དོར་བར་གྱིས།།
རི་ཡི་རྩེ་མོ་འཕྲོགས་ནས་དྲི་བཞོན་འགྲོ་བའམ་ཆུ་འཛིན་ལངས་ནས་འགྲོ་བའི་ཅི་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ།།
གྱུར་ནས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གྱེན་ཕྱོགས་བལྟས་ཏེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་རྨོངས་པར་འགྱུར།།
༡༥
རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རབ་མཛེས་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བའི་གཞུ་ཡི་དུམ་བུ་ནི།།
ཆེ་བའི་གྲོག་མཁར་རྩེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་མདུན་དུ་ཡང་དག་མཐོང་བར་འགྱུར།།
ཁྱབ་འཇུག་གླང་རྫིའི་ཚུལ་བཟུང་རྨ་བྱའི་མཇུག་སྒྲོའི་འོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་སྐུ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་མཐིང་ནག་གང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༡༦
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྨིན་མ་ཡི།།
རྣམ་འགྱུར་མངོན་པར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བལྟ་ཞིང་འབྲུ་རྣམས་ཀུན་ནས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར།།
ཁྱེད་ནི་ཅུང་ཟད་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་ཅིང་གནས་བྱ་འཕྲལ་ལ་རྨོས་ཀྱི་རོལ་གྱིས་དགའ་བ་ཡི།།
གནམ་ཆུ་སྒུག་པའི་ཞིང་ལ་གྲུ་ཆར་རྒྱས་བྱ་སླར་ཡང་བྱང་དུ་མྱུར་བར་དལ་གྱིས་གཤེགས།།
༡༧
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་ངལ་ཚེ་སྣ་ཚོགས་བརྩེགས་པ་ཞེས་པའི་རི་བོ་ནི།།
ངོས་ལྡན་རྩེ་མོ་ཡོངས་ལ་བསྡད་ནས་ཕན་ཚུན་སྔོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་བསྙུན་ནི་བྱེད་བཞིན་པས།།
ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ཡི་སོ་ཀའི་མ་ནི་བདུད་རྩིས་ཞི་བྱེད་དེ་ཡང་ཕན་པའི་དངོས་པོའི་རྟེན་དུ་འགྱུར།།
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་དུ་འཕྲལ་ལ་འབྲས་བུ་དམ་པས་བརླན་པ་ཉིད།།
༡༨
ལམ་དུ་ཡོངས་སུ་ངལ་བའི་ཚེ་ན་ངོས་ལྡན་ཨ་མྲ་བརྩེགས་པའི་རི་རྩེར་གནས་བྱ་སྟེ།།
ཁྱོད་ཀྱིས་ནགས་ནང་ཤིང་སྐམ་རྣམས་ནི་ཆར་གྱིས་བརླན་པར་བྱས་བཞིན་ལེགས་པར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་དང་བོར་ལེགས་བྱས་རྒྱུ་མཚན་ཐོབ་པའི་གྲོགས་བཟང་ལ།།
དེ་ལྟའི་བྱ་བའི་གནས་ཆེད་ཅི་ཡང་གྱུར་ལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ངན་པའི་སྐྱེ་བོའང་འགྱུར་མ་ཡིན།།
༡༩
ཁྱོད་ནི་གཡོ་མེད་རྩེ་མོར་གནས་ཚེ་ཨ་མྲའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་སྨིན་པ་ནི།།
ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བཀྲམ་པ་དགའ་མའི་རྣམ་མཛེས་ལན་བུ་དག་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར།།
ས་གཞིའི་མཛེས་མའི་ནུ་རྒྱས་ལྷག་མ་དཀར་ཞིང་ཐེག་ལེ་སྔོན་པོས་མཛེས་པ་བཞིན།།
འཆི་མེད་ཁྱོ་ཤུག་དག་ནི་ཡ་མཚན་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་མིག་གིས་རབ་ཏུ་ལྟ་བར་བྱེད།།
༢༠
དེ་ནས་རི་དྭགས་བདག་པོའི་ཆུང་མའི་ནགས་ཀྱི་ཁང་བ་དེ་ལ་ཡུད་ཙམ་གནས་བྱས་ནས།།
དེ་ཡི་ཕ་རོལ་ཆུ་ལས་ཐོན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྱུར་བས་ལམ་གཞན་དག་ཏུ་གཤེགས་ཤིང་བགྲོད་པ་ན།།
དྲང་སྲོང་བུ་མོའི་ཆུ་བོ་འབིགས་བྱེད་རི་ཡི་ཞབས་ནི་རྩུབ་པའི་རྡོ་ལ་འོག་ཏུ་འབབ་ལྡན་མ།།
སོ་གཉིས་ཡན་ལག་མཆོག་ལ་དཀར་མོ་ཚོན་གྱིས་ལེགས་བྲིས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར།།
༢༡
ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཆར་བ་སྐྱུག་བྱ་དེ་ཡི་ཆུ་ནི་འཐུངས་ནས་བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ནི།།
ནགས་ཀྱི་གླང་བོ་མྱོས་པའི་ཏིག་ཏའི་རོ་དང་འཛམ་བུའི་ཤིང་གིས་ཆུ་དེའང་མྱུར་དུ་འགེངས།།
ཀྭ་ཡེ་སྤྲིན་སྟུག་ཁྱོད་ནི་ནང་གི་སྙིང་བོ་ལྡན་ན་དྲི་བཞོན་དག་གིས་གཡོ་མི་ནུས།།
གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་བར་འགྱུར་ཞིང་ཡོངས་སུ་གང་ན་ཀུནད་ཀྱང་ལྕི་བ་ཉིད།།
༢༢
དང་བོར་ཀནྡལི་ཡི་མེ་ཏོག་ཁ་འབུས་རྣམས་ནི་ཤུན་པས་བསྒྲིབས་པ་བྱུང་བ་དང་།།
འདབ་མ་ལྗང་ཞིང་གེ་སར་དཀར་སེར་ཕྱེད་ལྡན་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་མཐོང་ནས་ཀྱང་།།
འབྲོག་དགོན་རྣམས་སུ་མེས་བསྲེགས་ས་གཞིར་དྲི་འཛིན་མནམ་བྱ་དྲི་བཟངས་མང་བོ་བྱུང་བ་ན།།
ཆུ་འཛིན་དལ་བུས་ཆར་བསྐྲུན་ཁྱོད་ལ་སཱ་རིགས་རྣམས་ནི་སྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༢༣
ཁྱོད་ནི་ལེགས་པར་འོངས་ཚེ་སྙན་པའི་སྒྲ་བསྒྲགས་དུས་ན་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བྱེད་ཅིང་།།
ཙཱ་ཏ་ཀ་རྣམས་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བཟུང་ནས་དགའ་བས་འཐུང་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་བཞིན་དང་།།
ཆུ་སྒྲོགས་རྣམས་ནི་ཕྲེང་བར་བསྒྲིགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྒྲེང་ཞིང་ཅི་ཞེས་ངེས་པར་ལྟ་བཞིན་དང་།།
མཆོག་ཏུ་འདར་བྱས་དགའ་བས་དགའ་མ་ལ་ནི་དམ་དུ་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཡིན།།
༢༤
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་དགའ་མའི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་འགྲོ་སྙམ་ཡོད་ན་ཡང་།།
ཀ་ཀུ་བྷ་ཡི་དྲི་ལྡན་རི་བོ་རི་བོ་རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་ཐོགས་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་འདྲེན་བྱེད་ཆུ་དང་བཅས་པར་ལེགས་པར་འོངས་སམ་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་གནས་པར་འདོད།།
དེ་སླད་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
༢༥
ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་ངང་བ་རྣམས་ནི་དེ་ཉིད་ཅུང་ཟད་གནས་ནས་འགྲོ་ཞིང་འབྲས་བུ་ནི།།
ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལྗང་སྔོན་དང་ལྡན་འཛམ་བུའི་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་དབུས་དཀར་བོའི་འོད་ལྡན་ཆེ་བ་ཡི།།
ནགས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ཀེ་ཏའི་ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་གསལ་བར་རྒྱས་ཤིང་གྲོང་དང་མཆོད་རྟེན་གྱིས།།
བསྐོར་བའི་ཁང་བར་གཏོར་ལེན་ཚང་སྐྱེད་རྩོམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏམ་ཤ་ཞེས་པས་མཆོད་པར་འགྱུར།།
༢༦
དེ་ཚེ་བྱང་ཕྱོགས་གཞི་ལ་བི་དི་ཤ་ཞེས་མཚོན་ཆ་རྒྱལ་བོའི་ཁབ་ཏུ་མྱུར་སོང་ནས།།
དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་འབྲས་བུ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་འཕྲལ་ལ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང་།།
ཆེ་བའི་ཁ་ཞིང་དག་ལྡན་མཐའ་ནས་ལྷུང་ལྷུང་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་ཤིང་དྭངས་ལ་བསིལ་ལྡན་པ།།
གཡོ་བའི་རླབས་ཕྲེང་གདོང་ལ་སྨིན་མ་གཡོ་བཞིན་པ་འདྲའི་མཚོ་དེའང་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་འཐུང་འགྱུར།།
༢༧
གང་ཞིག་ནི་ཙ་ཞེས་གྲགས་རི་བོར་ཁྱོད་འོངས་ཐོབ་ལས་དེར་ནི་ངལ་གསོའི་ཆེད་དུ་གནས།།
ཀ་དམ་པ་ཡི་མེ་ཏོག་དགའ་བས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་ཤིང་གེ་སར་འཛུམ་པར་བྱེད་པ་བཞིན།།
གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ནི་སྨད་འཚོང་མ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་དྲི་བཟངས་དག་གིས་གང་བ་རྣམས།།
རྡོ་ཡི་བྲག་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་སྨྲ་རུ་འཇུག་པ་བཞིན།།
༢༨
ངལ་སོས་གྱུར་ན་བགྲོད་བྱ་གསར་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་སེར་བོའི་དྲ་བ་མཛེས་པ་རྣམས།།
ཆུ་བོའི་ཆུ་ངོགས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཐིགས་རྣམས་ཀྱི་བྲན་པ་འཕྲལ་དུ་འོངས་འགྱུར་ཞིང་།།
ཆུ་སྐྱེས་ཐོག་མའི་གདོང་གི་འགྲམ་པའི་རྔུལ་ཐིགས་སེལ་ལ་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ངལ་བ་དང་།།
རྙིངས་གྱུར་ལ་ནི་ཉིད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་བདེ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ཡོངས་སུ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ།།
༢༩
ཡང་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་ཅིང་གང་ཞིག་ཁྱེད་ནི་འཁྱོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ།།
གྲོང་ཁྱེར་ཨུཛྫ་ཡ་ནའི་རྒྱལ་བོའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཕྱིར་ཕྱོགས་མིན་པར་གནས་པར་མཛོད།།
དེ་ན་གྲོང་གི་དགའ་མ་རྣམས་ནི་རོལ་སྒེག་ཟུར་མིག་གློག་གི་ཐག་པ་གཡོ་བ་ནི།།
སྐྱོང་བྱེད་མིག་གིས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མ་མཐོང་འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བསླུས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༣༠
རླབས་ཕྲེང་གཡོ་ལྡན་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་འདབ་ཆགས་ཕྲེང་བའི་སྐེད་རྒྱན་སྐ་རགས་སིལ་སིལ་ཅན།།
དལ་གྱིས་དལ་གྱིས་འགྲོ་ཞིང་ལང་ལིང་མཛེས་པའི་སྐལ་བཟང་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་དང་ལྡན་པ།།
རོ་མཆོག་དང་ལྡན་ཆུ་བོའི་ན་ཆུང་ནིར་བིན་དྷ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་ལ་མངོན་ཞུགས་ནས།།
དགའ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་རོལ་སྒེག་ཐོག་མར་སྟོན་ཅིང་སྐེད་རྒྱན་འགྲོལ་འདྲ་མཐོང་།།
༣༡
དེ་རྒལ་སིན་དྷུའི་ཆུ་ནི་ལན་བུ་བཞིན་དུ་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུརད་པ་ཅན།།
ངོགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ནི་རྙིངས་པའི་འདབ་མ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བསྒྲིབས་ལས་དཀར།།
ཀྭ་ཡེ་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་དང་བྲལ་བར་གནས་པས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་གྱུར།།
གང་གི་ཆུང་མ་སྤངས་ནས་ཆེ་བའི་གནས་སྐབས་མཛད་དམ་ཁྱོད་མཁྱེན་དེ་ནི་རྗོད་པར་བྱེད།།
༣༢
ཨ་ཝནྟིའི་ཡུལ་ཐོག་ནས་ཨུ་ད་ཡ་ནའི་གཏམ་ནི་གྲོང་གི་རྒན་མོས་ཤེས་པ་ཡོད།།
དེ་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་སྔར་བསྟན་ཁང་བཟངས་ཡངས་ཤིང་དཔལ་དང་ཕུན་ཚོགས་ཆེ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན།།
འཛམ་གླིང་ས་གཞིར་མཐོ་རིས་མཛེས་ལྡན་དུམ་བུ་བསོད་ནམས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་གསུམ་པའི།།
ལེགས་བཤད་འབྲས་བུར་གྱུརད་པ་ཉུང་ཤས་འགའ་ཞིག་དག་ནི་འཕྲོགས་ནས་འོངས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
༣༣
གང་དུ་བཞད་རྣམས་མྱོས་པའི་གདངས་སྙན་ཆེ་བར་སྒྲོགས་ཤིང་ཡིད་འོང་སྒྲ་ནི་གསལ་བར་བྱེད།།
ཉི་གཞོན་གྱིས་རྒྱས་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་དགའ་བསྐྱེད་བསྐ་བའི་རོ་ལྡན་ཡིད་དུ་འོང་གྱུརད་ཅིང་།།
ཆུ་ཐིགས་ཀྱིས་བྲན་དྲི་བཞོན་བུད་མེད་ཆགས་གཟིར་གདུང་བ་འཕྲོག་བྱེད་ལུས་ཀྱི་རྗེས་མཐུན་པ།།
བདག་པོ་མཆོག་ནི་འདོད་དོན་གཉེར་བར་བྱེད་ལ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞིན།།
༣༤
དེ་ཡི་ནོར་ལྡན་ཁང་བ་རྣམས་ན་ལན་བུ་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་པའི་དྲི་བཟངས་དྲ་བ་ནས།།
ཐོན་པས་ཁྱོད་ལུས་ཆེར་འགྱུར་ཁྱིམ་གྱི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ནི་དགའ་བའི་གཉེན་མཐོང་གར་གྱིས་ནི།།
མཆོད་འབུལ་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་ལྡན་པ་བུད་མེད་རོལ་སྒེག་ལྡན་པའི་རྐང་བའི་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས།།
མཚན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ལམ་གྱིས་དུབ་པར་གྱུརད་པའི་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་བྱ།།
༣༥
ཡང་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དཔལ་མགྲིན་གནས་སུ་བསོད་ནམས་ལྡན་ཁྱོད་བགྲོད་པར་བྱ།།
འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་མགྲིན་འོད་མཚུངས་བཞིན་ཞེས་ནི་གུས་དང་བཅས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
ཡིད་འོང་དྲི་ལྡན་ཆུ་ལ་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་རོལ་སྒེག་ཁྲུས་ནི་བྱེད་པའི་དྲི་ལྡན་ཞིང་།།
ཨུཏྤལ་གེ་སར་ལྡན་པའི་དྲི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོས་རླུང་གིས་སྐྱེད་ཚལ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ཡོད།།
༣༦
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་བགྲོད་ནས་ཉིན་ཞག་གཞན་པའི་དུས་ལ་ཡང་།།
ཉིན་མོར་བྱེད་པ་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་འོངས་པར་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད།།
རྩེ་གསུམ་ཅན་ལ་ཐུན་མཚམས་ལ་ནི་གཏོར་མ་རྔ་ཆེན་བསྒྲགས་ཤིང་བསྟོད་དབྱངས་བྱེད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་དབྱངས་བསྒྲགས་ཚེ་མ་ཚང་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཀུན་གྱི་དོན་ཡང་བྱེད།།
༣༧
དེ་ནས་རྐང་བ་བཀོད་པར་གྱུར་ཚེ་འོག་པག་དག་ལས་སིལ་སིལ་སྙན་པའི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོས་ལུས་མཛེས་རྔ་ཡབ་འཛིན་པའི་ངལ་བའི་ལག་པ་ཅན།།
ཚོགས་ཀྱི་མཛེས་མ་སེན་རྗེས་གསར་བས་གདུངས་ལ་ཁྱོད་ལས་ཆར་ཐིགས་ཐོབ་ན་ཚིམ་བྱེད་པ།།
ཁྱོད་ལ་སྦྲང་རྩི་བྱེད་པའི་ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་གཡོ་བའི་ཟུར་མིག་རིང་བ་དག་གིས་བལྟ་བར་འགྱུར།།
༣༨
ཕྱུགས་བདག་གླང་ཆེན་ལྤགས་རློན་འདོད་བཞིན་གྱོན་ནས་གར་ནི་རྩོམ་པ་འཕྲོགས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
ཁྱོད་འོངས་སྔ་དྲོའི་ཐུན་མཚམས་ཉི་གཞོན་དམར་བའི་འོད་ཀྱིས་དམར་བའི་ཆུ་སྐྱེས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
རྒྱབ་ནས་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཟླུམ་པོའི་ནགས་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་དག་གིས་བརྒྱངས་ནས་འཛིནད་ཅིང་གནས།།
ཞི་བའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་ཚེ་རི་ཡི་སྲས་མོས་གཡོ་མེད་མིག་གིས་གུས་པས་ལྟ་བར་བྱེད།།
༣༩
དེ་ན་བདག་པོའི་གནས་སུ་མཆོག་གི་བཙུན་མོ་རྣམས་ནི་རབ་དགའ་སྙེག་པར་བྱེད་པ་ན།།
མཚན་མོའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཡི་བདག་པོའི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་འགོག་བྱེད་པས།།
ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འོད་གསེར་མདོག་འོད་ཀྱིས་སྣང་བས་ས་གཞིའི་ལམ་ནི་ཀུན་ནས་བསྟན་པར་མཛོད།།
ཆུ་ཆར་འབྲུག་དབྱངས་སྒྲ་ཆེན་མང་བོ་མ་བྱེད་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་འཆི་བར་འགྱུར།།
༤༠
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁང་བཟངས་ཕུག་རོན་ཉལ་ས་སྟེང་གི་རྒྱ་ཕིབས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་ནི།།
ཡུན་རིང་འོངས་ལས་དུབ་པའི་རང་གི་དགའ་མ་གློག་མའི་དོན་དུ་མཚན་མོ་གནས་བྱས་ནས།།
ཉི་མ་མཐོང་ཚེ་ཁྱོད་ནི་སླར་ཡང་ལྷག་མའི་ལམ་དག་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པས་བགྲོད་པར་བྱ།།
གང་ཕྱིར་སྙིང་གྲོགས་དག་གི་དོན་དུ་འབད་པ་བྱས་པ་ངེས་པར་བྱ་བ་བྱས་པ་ཉིད།།
༤༡
དེ་ཡི་དུས་སུ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ལམ་ནི་དོར་ནས་དེ་ནས་མྱུར་དུ་འགྲོ་བར་བྱ།།
འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་བསྒྲིབས་ན་ཁྲོ་བ་ཆུང་བ་མིན་པ་ཁྱོད་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
མཚན་མོ་བདག་པོ་སོང་བའི་བུད་མེད་མིག་གི་མཆི་མ་སེལ་ལ་བདག་པོ་འོང་བ་བཞིན།།
པདྨོའི་ཡུམ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གདོང་གི་མིག་ཆུ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་སེལ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༢
རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ནི་རང་བཞིན་སྐལ་བ་བཟང་བོ་བདག་ཉིད་འཆར་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
དེ་སླད་དེ་ཡི་ཀུ་མུ་ཏ་ནི་དཀར་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་བཀུར་སྟི་བསྙེན་བཀུར་བྱེད།།
བརྟགས་པས་དོན་ཡོད་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་གཡོ་ལྡན་ཉ་རྣམས་གྱེན་དུ་འཕར་ཞིང་ལྟ་བར་བྱེད།།
༤༣
དེ་ཡི་ཆུ་གོས་སྔོན་པོས་ཆུ་ཡི་ངོགས་ཀྱི་ཚིང་ར་འཕྲོགས་པར་བྱས་ནས་སྤངས་པ་ན།།
མ་འཕྲོག་ཅེས་ནི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་གའི་ལག་པ་དག་གིས་དབུས་སུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་བཞིན།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཆུ་འཐུང་ལྟོ་འཕྱང་ལྗི་ན་འགྲོ་བར་ནུས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
མཛེས་མའི་མདུན་སྒྲོམ་མཛེས་པའི་བྲོ་བ་ཤེས་ན་ཇི་ལྟར་འདོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡིན།།
༤༤
ཁྱོད་ནི་དེ་བའི་རི་ལས་ཉེ་བར་འགྲོ་ཚེ་དལ་བུ་དལ་བུའི་རླུང་ནི་ལྡང་འགྱུར་ཞིང་།།
བསིལ་བའི་རླུང་གིིས་བསྒོས་པའི་ཨུ་དུམ་བ་རའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཆང་ཞིང་རོལ་རྩེད་བྱེད།།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཆར་ཆེན་ཕབ་པས་ནོར་འཛིན་མ་ཡི་དྲི་དང་རླངས་པ་གཙང་མ་ཚོགས་པ་ནི།།
སོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཡིས་རྔུབ་ཅིང་བུ་གའི་ནང་དུ་སྐལ་བཟང་གླུ་དབྱངས་སྒྲོག་པར་བྱེད།།
༤༥
དེར་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་ལྡན་སྲེག་ཟ་ལས་སྐྱེས་སོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཅན།།
གཙུག་ན་ཟླ་བའི་རིན་ཆེན་མང་གི་དམག་ཚོགས་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་བསྐོས་པ་དེ་ནི་གནས།།
ཁྱོད་ཀྱིས་མཁའ་ཡི་གངྒཱའི་ཆུ་ལས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་གཤེར་བ་མང་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
མེ་ཏོག་གྲུ་ཆར་བདག་ཉིད་ཕབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞིག་དེ་ནི་ཁྲུས་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༦
གཙུག་ཕུད་ལྡན་དེ་ཆུ་འཐུངས་དགའ་བས་ཕྱིན་ནས་རི་གཟུང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་གར་དག་བྱེད།།
མིག་ཟུར་དཀར་བའི་ཟེར་གྱིས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་ཟེར་ནི་སྐྱེངས་བྱེད་ཅིང་།།
གང་གི་ཆེ་བའི་མཇུག་སྒྲོ་མདོངས་འོད་ཚོན་རྩིས་བྲིས་བཞིན་མཛེས་པ་ལྷུང་བ་འོངས་གྱུརད་པ།།
ཨུ་མས་སྲས་ནི་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་བཞིན་དུ་རྣ་བར་བྱེད་པ་ཡོད།།
༤༧
སྨྱིག་མའི་ཚལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དེ་ཡང་དག་མཆོད་ནས་སླར་ཡང་ལམ་ནི་བརྒལ་བར་མཛོད།།
གྲུབ་པའི་ཁྱོ་ཤུག་དག་གི་ལག་པའི་པི་ཝང་ཆུ་ཐིགས་བརླན་ལ་འཇིགས་པས་ལམ་ནི་སྟེར།།
ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་ས་བདག་དགའ་བའི་ལྷ་ཡི་སྲས་པོ་ཆུ་གཏེར་གཟུགས་འཛིན་ནི།།
ས་ཡི་གཞི་ལ་བྱུང་ཞིང་ལྟུང་བ་འདོད་འཇོའི་བུ་མོས་འོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༤༨
ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཡི་རླབས་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་འཐུང་འོངས་པའི་ཚེ་ན་ཐག་རིང་མཐུ་ལས་ནི།།
ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཕྲ་མོ་དང་ནི་སྦྲང་རྩིའི་བུ་ཡི་ཁ་དོག་བསྐུས་པར་གྱུརད་པ་དང་།།
ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལ་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་དག་ནི་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞིན།།
མཁའ་ལ་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་རྣམས་དག་གིས་འོག་ཏུ་བལྟ་ཞིང་ངེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར།།
༤༩
དེ་རྣམས་བརྒལ་ནས་བགྲོད་ཚེ་སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་གཞོན་ནུ་རོལད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཅན།།
དཀར་ནག་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྫི་མ་སྟེང་དུ་བསྐྱོད་པར་གྱུརད་པའི་མཛེས་པ་དག།
ཀུན་དའི་མེ་ཏོག་གཡོ་བའི་རྗེས་འགྲོ་སྦྲང་རྩི་བྱེད་པའི་དཔལ་གྱིས་མཛེས་པ་བཞིན་དུ་ནི།།
མཛེས་ལྡན་ད་ཤ་ཞེས་བྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་མིག་གིས་བལྟ་འདོད་ལ་ནི་རང་ལུས་བསྟན་པར་མཛོད།།
༥༠
དང་བོར་ཚངས་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའི་ལྗོངས་ལ་ཁྱོད་ནི་བགྲོད་བྱ་འོག་ཏུ་གྲིབ་བསིལ་བྱ།།
དེ་ནས་རྒྱལ་རིགས་བཅོམ་པའི་དུར་ལྡན་ཀུ་རུ་བ་ཡི་ཞིང་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟེན་པར་བྱ།།
གང་དུ་སྲིད་སྒྲུབ་མདའ་རྣོན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་རྒྱལ་རིགས་མང་བོའི་མགོ་བོ་བཅད་པ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུ་ཆར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་བོ་ཕབ་པས་པདྨ་རྣམས་ནི་ཆད་པ་བཞིན།།
༥༡
མྱོས་པར་བྱེད་པའི་རོ་ལྡན་དགའ་མ་སྣར་མའི་མིག་གིས་མཚན་པའི་ཆང་ནི་སྤངས་བྱས་ནས།།
རང་གི་གཉེན་ལ་དགའ་བར་གྱུརད་པས་གཡུལ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྟོབས་བཟང་གང་དེ་བལྟ་བར་བྱ།།
ཀྭ་ཡེ་ཞི་ལྡན་སཱ་ར་སྭ་ཏིའི་ཆུ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཐུངས་བྱས་ནས།།
ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་དག་ནི་ནག་པོར་འགྱུར་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པ་ཡང་ནི་དཀར་བ་ཉིད།།
༥༢
དེ་ནས་བགྲོད་པའི་ཕྱི་ནས་ཀན་ཁ་ལ་ཡི་གྲོང་ཡོད་ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ་རི་རྒྱལ་གྱི།།
ངོས་ལ་བགྲོད་པ་དུག་ཅན་རྒྱལ་བོའི་བུ་ནི་མཐོ་རིས་དེ་ཡི་ཐེམ་སྐས་བགྲོད་པ་བཞིན།།
གང་གི་དབུ་བའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཽ་རཱིའི་ཞལ་གྱི་ཁྲོ་གཉེར་རྣམས་ལ་རྒོད་པ་བཞིན།།
བདེ་འབྱུང་སྐྲ་ནས་རླབས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་བཟུང་ནས་ཟླ་ཕྱེད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་བཞིན།།
༥༣
ཁྱོད་ནི་གལ་ཏེ་ཆུ་འཐུངས་བསམས་ན་ལུས་ཕྱེད་ཕྱི་མ་མཁའ་ལས་འཕྱང་བ་ནི།།
ལྷ་ཡི་གླང་བོ་བཞིན་ཏེ་ཆུ་དེའི་ཞིང་ནི་དྲི་མེད་དཀར་བའི་ཤེལ་བཞིན་སྣང་བ་ཉིད།།
ཆུ་བོ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་མ་བབས་པས་འཕྲལ་ལ་ཡང་དག་འབྱུང་འགྱུར་མཛེས་པ་ནི།།
ཡ་མུ་ན་ཡི་ཆུ་དང་གངྒཱ་འགྲོགས་པའི་མཛེས་པ་ལས་འོངས་གྱུར་ལ་གནས་མ་ཡིན།།
༥༤
རྡོ་ལེབ་སྟེང་དུ་རི་དྭགས་གནས་པའི་རི་དྭགས་ལྟེ་བའི་དྲི་བཟང་འཛིན་པའི་རྡོ་ལྡན་ཞིང་།།
གངྒཱ་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་གྱུར་ཁ་བས་དཀར་བའི་གཡོ་མེད་གངས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཐོབ་བྱས་ནས།།
ལམ་གྱི་ངལ་བ་རྣམ་པར་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ཡི་རྩེ་ལ་སླེབས་ནས་འདུག་པ་ཡི།།
མཛེས་པ་མིག་གསུམ་པ་ཡི་བཞོན་པ་དཀར་བའི་ཁྱུ་མཆོག་རྭ་ཡིས་འདམ་ནི་བླངས་པ་བཞིན།།
༥༥
དེ་ལ་གལ་ཏེ་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་ཐང་ཤིང་ལག་པ་ཀུན་ཏུ་འཐབས་པ་ལས་བྱུང་བའི།།
མེ་ཡི་དུགས་དང་མེ་སྟག་དག་གིས་འབྲོང་གི་དགའ་མའི་སྤུ་ཚོགས་མང་བོ་སྲེག་བྱེད་ན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་མང་བོའི་ཆར་ནི་བྱ་བར་འོས།།
གང་ཕྱིར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་འབྲས་བུ་མང་བོའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཉིད།།
༥༦
དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་ལ་མ་བཟོད་ཆེ་བའི་དྲེགས་པ་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པའི་རྐང་བརྒྱད་པ།།
ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཆོང་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས་མཆོངས་པས་རང་གི་ཡན་ལག་ཀུན་ཏུ་རྨས།།
དེ་རྣམས་དག་ལ་རབ་ཏུ་བཞད་ལྡན་ཐོག་སེར་ཆར་བ་དྲག་ཕབ་མང་བོས་གཞོམ་པར་མཛོད།།
རང་བཞིན་ངན་པར་གནས་པ་དག་གི་འབྲས་མེད་རྩོམ་པའི་འབད་པ་རྣམས་ནི་ཅི་ཡང་མེད།།
༥༧
དེར་ནི་ཆེ་ཞིང་གསལ་བའི་རྡོ་ལ་གཙུག་ན་ཟླ་ཕྱེད་འཛིན་པའི་རྐང་བཀོད་རྗེས་ལ་ནི།།
རྟག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མ་མཆོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གུས་པའི་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་མཛོད།།
གང་ཞིག་མཐོང་ན་བྱེད་པས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་བོར་འདོར་བྱེད་ཅིང་།།
གུས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་པ་ཐོབ་བྱེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༥༨
དྲི་ཞིམ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་གྱུརད་པའི་ཁང་བ་ནང་ནས་སྙན་པའི་ཡིད་འོང་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང་།།
མི་འམ་ཅི་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་རྒྱལ་འགྱུར་ལས་ཡང་དག་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས།།
རྔ་ཟླུམ་སྙན་པའི་སྒྲ་བཞིན་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་སྒྲ་སྙན་ནི།།
བསྒྲགས་པར་གྱུར་ན་ངེས་པར་ཕྱུག་བདག་དྲུང་དུ་གསུམ་འདུས་དབྱངས་སྙན་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་འབྱུང་།།
༥༩
གངས་ཀྱི་རི་ལ་ཉེ་བའི་ཐང་ལ་རྐང་བ་བསྐྱོད་ཚེ་དེ་དང་དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ལ།།
ཀྲོོ་ཉྩའི་རི་ཡི་ལམ་ལ་རབ་གྲགས་བྷྲྀ་གུའི་བདག་པོའི་མདའ་ཕུག་ངང་བའི་སྒོ་ཅན་ཡོད།།
དེ་ནས་གནོད་སྦྱིན་ཕྱོགས་སུ་ཁྱོད་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཚེ་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་བའི་མཛེས་པ་ནི།།
སྟོབས་ལྡན་སླུ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་འཇུག་ས་འཇལ་རྐང་བ་སྔོ་བསངས་ཡང་དག་བཀོད་པ་བཞིན།།
༦༠
མགྲིན་བཅུའི་ལག་པས་བསྐྱོད་བྱ་རི་ངོས་སྤུངས་པ་དང་ལྡན་ཤེལ་གྱི་ཀེེ་ལཱ་ས་ཡི་རི།།
སྐབས་གསུམ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་མེ་ལོང་བསྟན་བྱའི་སྟེང་དུའང་སོང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གནས་པར་བྱ།།
གང་གི་རྩེ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པར་གནས་པ་ནི།།
མིག་གསུམ་པ་ཡི་རབ་ཏུ་བགད་པ་ཕྱོགས་བཅུ་དག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
༦༡
དེ་ཡི་རི་ངོས་དག་ལ་ཁྱོད་ནི་འགྲོ་ཚེ་སྣུམ་པའི་མིག་སྨན་དག་དང་མཚུངས་པ་དང་།།
དེ་ནི་གཉིས་འཐུངས་སོ་ནི་འཕྲལ་ལ་བཅད་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་སྟེ།།
མཛེས་པའི་རི་བོ་ལ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བྱ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།།
སྟོབས་ལྡན་དཀར་བའི་དཔུང་བ་དག་ལ་གོས་སྔོན་བཀོད་པར་གྱུར་བཞིན་འབྱུང་བ་བདག་གིས་ཤེས།།
༦༢
དེར་ནི་བདེ་འབྱུང་སྤྲུལ་གྱི་གདུ་བུ་དོར་ནས་གོོ་རཱིའི་ལག་པ་དག་ལ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
གལ་ཏེ་ཡང་ནི་རོལ་རྩེད་ཆེད་དུ་ཞབས་ཀྱིས་འགྲོ་བས་རི་ལ་དེ་དག་དལ་འགྲོ་ན།།
ཁྱོད་བགྲོད་ལུས་ནི་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་ཞིང་ནང་ན་གནས་པའི་ཆུ་ཆེན་དག་ནི་སྤང་བྱ་ཞིང་།།
སྐམས་པར་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་རྐང་བའི་བདེ་བ་རེག་པར་བྱ་བ་མཛོད།།
༦༣
རིགས་གནས་དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་རྣམས་སྐྱུགས་པར་བྱས་པས་ངེས་པར་ནང་ན་མེད་པ་ན།།
ལྷ་ཡི་ན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ནི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཟུང་ཁང་བཟངས་ནང་དུ་འཁྱེར་བར་བྱེད།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་རྣམས་ཆེད་དུ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མི་གཏོང་ན།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་རྣ་བར་རྩུབ་པའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་པས་འཇིགས་པར་བྱ།།
༦༤
ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བྲན་པ་དང་ལྡན་དྲི་བཞོན་གྱིས་བསྐྱོད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་གཡོ་བཞིན་དུ།།
ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་འོད་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའི་གོས་ཀྱིས་རི་དབང་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གཡོགས་བྱ་ཞིང་།།
ཡིད་འོང་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་ནི་གསར་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གསར་བ་ལྟར་དེའང་འཐུང་བ་དང་།།
ས་སྲུང་བུ་ཡི་གདོང་བའི་གོས་ནི་ཅི་འདོད་སྤྱད་ཅིང་དགའ་བའང་སྐད་ཅིག་བྱ་བར་མཛོད།།
༦༥
ཀྭ་ཡེ་འདོད་བཞིན་རྒྱུ་བྱེད་ཁྱོད་ནི་དེ་ལས་རྒལ་ཚེ་ལྕང་ལོ་ལྡན་མ་ཤེས་པར་འགྱུར།།
སླར་ཡང་རི་དེ་གཡོ་ལྡན་གངྒཱའི་ཆུ་གོས་ལྡན་མའི་བདག་པོ་བཞིན་དུ་མི་མཐོང་མིན།།
མཐོ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་སྟེང་ཆར་སྤྲིན་ཆེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་བྱས་སྐྱུགས་བྱས་དུས་སུ་ནི།།
གང་ཞིག་འདོད་ལྡན་མ་ནི་ལན་བུ་མུ་ཏིག་དྲ་བས་བསྒྲིགས་པའི་ཕྲེང་བ་ལྡན་པ་བཞིན།།
༦༦
ཁྱོད་ལ་གློག་འོད་ལྡན་བཞིན་སྒེག་པའི་མཛེས་མ་དང་ལྡན་དབང་བོའི་གཞུ་བཞིན་བཀྲ་བར་ལྡན།།
སྙན་པའི་དབྱངས་ནི་ཟབ་པ་བཞིན་དུ་གླུ་དབྱངས་དག་དང་རོལ་མོའི་དབྱངས་སྙན་རྣམས་དང་ལྡན།།
ཆུ་ཡི་སྙིང་བོ་ཅན་བཞིན་ས་གཞི་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་མཐོ་བཞིན་རྩེ་མོ་མཁའ་ལ་རེག།
གང་དུ་ཁྱད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྱོད་དང་ཁང་བཟངས་མཚུངས་པའི་ཆེད་དུ་ནུས་པར་ལྡན།།
༦༧
གང་དུ་ན་ཆུང་རྣམས་ནི་ལག་པད་མཛེས་ཤིང་ལན་བུའི་ཀུན་ད་གཞོན་ནུའི་སྐྲ་ནི་འཆིང་།།
གདོང་གི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་ཞིང་དཀར་བའི་གེ་སར་དཔལ་ནི་གསར་བ་དག་གིས་མཛེས་བྱས་ཤིང་།།
གཙུག་ཕུད་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་མཛེས་ཤིང་རྣ་བར་ཨུཏྤལ་ཅན།།
སྐྲ་མཚམས་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་དག་དང་ལྡན་པའང་ཁྱོད་ནི་ཉེ་བར་འོངས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན།།
༦༨
གང་གི་དཀར་བོའི་ནོར་བུ་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཆུ་སྐྱེས་ལྟར་མཛེས་པའི།།
ཡང་ཐོག་གཞི་ལ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ནི་མཆོག་གི་དགའ་མ་དང་བཅས་ཡང་དག་གནས་བྱས་ནས།།
དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་རབ་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་མའི་རོ་ལྡན་ཆང་ནི་ཀུན་ཏུ་འཐུང་བྱེད་ཅིང་།།
དལ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་རྣམས་ལ་ནི་བརྡུངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཟབ་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞིན།།
༦༩
གང་དུ་རབ་བགྲོད་ཆེས་ཆེར་འདར་བས་ལན་བུ་ལྷུང་ཞིང་མནྡཱ་ར་བའི་མེ་ཏོག་ནི།།
མཚན་པར་གྱུརད་ཅིང་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་རབ་མཛེས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ལྷུང་བར་གྱུརད་པ་དང་།།
ནུ་རྒྱས་མུ་ཏིག་དྲ་བས་མཚར་བར་གྱུརད་ཅིང་དོ་ཤལ་སྲད་བུ་ཆད་པར་གྱུརད་པ་ཡིས།།
འདོད་ལྡན་མ་རྣམས་མཚན་མོ་ལམ་དུ་འགྲོ་ལ་བྱུང་བ་འོད་ལྡན་ཤར་ཚེ་གསལ་བར་བྱེད།།
༧༠
གང་དུ་ཆགས་པས་གནོད་སྦྱིན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་འོག་པག་བཅིངས་པ་འགྲོལ་ཞིང་གོས་དག་ནི།།
བསལ་ལ་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་མས་འདར་བར་གྱུརད་ཅིང་གཡོ་བའི་ལག་པ་འཕེན་པ་ན།།
མཆོག་ཏུ་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་མར་མེ་མངོན་དུ་གནས་པ་མཐོང་བྱས་ནས།།
ངོ་ཚས་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་ཕྱེ་མ་གཏོར་བར་གྱུརད་པ་འབྲས་མེད་འགྱུར།།
༧༡
གང་དུ་ཆུ་འཛིན་ས་སྟེང་གནས་རྣམས་འདྲེན་བྱེད་རྟག་འགྲོས་གཞལ་མེད་ཁང་ནང་དེད་པ་ན།།
གང་ཞིག་རང་གི་ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བཀྲ་བའི་རི་མོ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྐྱོན་བྱུང་ནས།།
ངོ་ཚ་རེག་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་འདྲ་དུམ་བུ་དུམ་བུ་དག་ཏུ་འཐོན་པར་བྱེད་པ་ནི།།
དྲ་མིག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དུ་བ་ཞུགས་པ་འཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་བཞིན།།
༧༢
གང་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་མཆོག་གིས་ཀུན་ནས་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བཏང་བ་ན།།
ལུས་ནི་ཀུན་ནས་གདུང་བར་བྱེད་ལ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་སྲད་བུས་དྲ་བ་འཕྱང་བ་ཅན།།
ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པ་མེད་ཅིང་དཀར་བའི་ཟླ་བའི་འོད་རྣམས་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཆུ་ཐིགས་འབབ་པ་ཀུན་ནས་བྱུགས་པས་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་ཉིད།།
༧༣
གང་དུ་གནོད་སྦྱིན་བདག་པོའི་གྲོགས་བཟང་ལྷ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཤེས་བྱས་ནས།།
འཇིགས་པ་མང་ལས་ཡིད་སྲུབས་གཞུ་ནི་རྐུང་དྲུག་པ་ཡི་གཞུ་རྒྱུད་ཅན་དེ་དོར་བས་ཆོག།
བདག་པོའི་འབེན་ལ་མཛེས་མའི་སྨིན་མ་འཁྱོག་པའི་གཞུ་ལ་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་དག་གི་མདའ།།
རོལ་སྒེག་གཡོ་བ་རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ཉིད།།
༧༤
དེ་ན་ནོར་གྱི་བདག་པོའི་ཁང་བཟངས་ལས་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་ན་བདག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནི།།
མཐོ་རིས་བདག་པོའི་གཞུ་དང་འདྲ་བའི་རྟ་བབས་མཛེས་པས་རིང་ནས་མཚན་པར་བྱས་པ་སྟེ།།
གང་གི་སྐྱེད་ཚལ་མནྡཱ་ར་དང་ལྗོན་ཤིང་གཞོན་ནུ་བདག་གི་མཛེས་མའི་བུ་ལྟར་ནི།།
བསྐྱངས་པའི་མཐུ་ལས་འཕེལ་བའི་མེ་ཏོག་ཆུན་འཕྱང་ཐུར་དུ་འཕྱང་བ་ལག་པས་ཐོབ་བྱ་ཡོད།།
༧༥
བཀོད་མ་བཟང་བོའི་ཆུ་ནི་མ་ར་ཀ་ཏའི་རྡོ་ཡི་ཕྲེང་བ་བསྒྲིགས་པའི་ལམ་སྐས་ཅན།།
འདི་ནི་མཛེས་པའི་གསེར་གྱི་པདྨ་རྒྱས་པའི་རིན་ཆེན་རྩ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་སྟེ།།
གདུང་བ་དང་བྲལ་ངང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དག་ནི་གངྒཱའི་ཆུ་ལ་གནས་པར་བྱས་པའི་ཚེ།།
ཁྱོད་ཉིད་ཡང་དག་མཐོང་བར་གྱུརད་ཀྱང་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཡིད་འོང་མཚོ་ལས་འགྲོ་མི་འགྱུར།།
༧༦
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ནི་གློག་གི་དགའ་མ་གཡོ་བཞིན་ཉེ་བར་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
མཚོ་དེའི་ངོགས་ན་མཛེས་པའི་རི་བོ་ཡིད་འོང་མཆོག་གི་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
རྩེ་མོ་མཛེས་པར་བྱས་པར་གསེར་གྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བྱ་བ།།
བདག་གི་དགའ་མ་དགའ་བྱེད་དང་བཅས་དེ་ཉིད་སེམས་གདུངས་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་དྲན་པར་གྱུར།།
༧༧
དེ་ལ་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་ཤིང་གིས་བསྐོར་བའི་ཡལ་གའི་ཁང་བཟངས་དང་ལྡན་ཉེ་བ་ན།།
མྱ་ངན་མེད་ཤིང་དམར་དང་ཀེ་ས་ར་ཡི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་མཛེས་པ་ཡོད།།
གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུརད་པའི་དགའ་མ་བདག་དང་བཅས་པའི་གཡོན་པས་བསྣུན་འདོད་ཅིང་།།
གཞན་ལ་གདོང་གི་ཆང་འཐུངས་མེ་ཏོག་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་དགའ་མ་དེ་ནི་བདག་འདོད་གྱུར།།
༧༨
དེ་ཡི་དབུས་ན་རབ་དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞི་ལ་གསེར་གྱི་སྡོང་བོ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བར་གནས།།
རྩ་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཆེ་བ་མིན་པ་འོད་འཕྲོ་བ།།
གང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་བཟང་མགྲིན་སྔོན་གནས་ནས་ཉིན་ཕྱེད་སོང་ཚེ་རོལ་སྒེག་གར་བྱེད་ཅིང་།།
བདག་གི་མཛེས་མ་རིན་ཆེན་གདུ་བུ་འཐབ་པའི་དབྱངས་སྙན་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡོད།།
༧༩
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་པར་མཚན་པ་ཀྭ་ཡེ་ལེགས་པའི་ཐུགས་འཛིན་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་བྱ།།
སྒོ་ཡི་མཐའ་དང་ཉེ་བ་དག་ན་དུང་དང་པདྨའི་གཟུགས་བྲིས་མཐོང་བར་བྱས་པ་ན།།
ད་ལྟ་བདག་དང་བྲལ་བར་གྱུརད་པར་ངེས་པར་མཛེས་པ་དམན་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་ངེས།།
ཉི་མ་ནུབ་པར་གྱུརད་པས་ངེས་པར་པདྨ་ངང་གིས་མཛེས་པ་ཉམས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
༨༠
མཛེས་མ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ཆེད་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་གླང་ཕྲུག་ལུས་བཞིན་ཆུང་བ་ཡིས།།
མཛེས་པའི་རི་བོ་དེ་ཡི་ངོས་ལ་གནས་ནས་དང་བོར་ལེགས་བཤད་སྙན་པའི་གསུང་གླེང་མཛོད།།
བདག་གི་ཁང་ནང་འཇུག་ཚེ་མེ་ཁྱེར་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཆུང་ཞིང་ཆུང་བ་ནི།།
མཛེས་ཤིང་རོལ་བའི་སྨིན་མ་གཡོ་བའི་གློག་གི་མིག་ནི་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་འོས།།
༨༡
དེ་ན་བདག་གི་དགའ་མ་ལུས་ཕྲ་མདོག་མཛེས་གཉིས་སྐྱེས་བཀྲ་བའི་ཕྲ་ལམ་མཆུ་དག་ནི།།
བིམྤ་སྨིན་པ་སྐེད་པ་ཕྲ་ཞིང་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་བའི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལྟེ་བ་དམའ།།
རོ་སྨད་སྦོམ་ཞིང་དལ་གྱིས་འགྲོ་མཁས་འོ་མ་འཛིན་པ་དག་གི་བར་དག་མཆོག་ཏུ་མཛེས།།
ན་ཆུང་དག་གི་ཡུལ་ལ་བྱེད་པོ་ཚངས་པས་དང་བོ ཉིད་དུ་སྤྲོས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།།
༨༢
གཞོན་མ་དེ་ནི་བདག་གི་སྲོག་ནི་གཉིས་པར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག་དལ་གྱིས་སྨྲ་བར་བྱ།།
བདག་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་གྱུར་ཏེ་ངང་མོ་གཅིག་པུར་གྱུརད་པ་བཞིན།།
འདི་ལ་ཉིན་ཞག་མང་བོ་འོང་བ་རྣམས་སུ་ཡིད་ལ་བཅགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།།
དགུན་སྨད་པདྨ་ཅན་ནི་ཁ་བས་ཉམས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཞན་ཐོབ་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
༨༣
དགའ་མ་དེ་ནི་ངེས་པར་མཆི་མ་མང་བོ་བབས་ལས་མིག་འབུར་ཆེ་བ་ཏག་ཏུ་གྱུར།།
སྟེང་འོག་མཆུ་ཡི་པགས་པ་དག་ནི་ཤུགས་རིང་ཤིན་ཏུ་དྲོ་བའི་དབུགས་ནི་དུ་མ་བྱས།།
གདོང་ནི་ལེགས་པར་བཀོད་ལ་ལན་བུ་འཕྱང་བས་བསྒྲིབས་པར་མཐའ་དག་གསལ་བ་མིན་པ་ནི།།
ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཁྱོད་ནི་འོངས་པར་བསྒྲིབས་ལས་སྣང་མིན་མུན་པ་འཛིན་པ་བཞིན།།
༨༤
གཏོར་མ་བྱེད་པའམ་བྲལ་བས་བཏུད་པར་གྱུརད་པ་བདག་འདྲ་ཡིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་འབྲི་བའམ།།
སྙན་པའི་ཚིག་གིས་སྨྲ་བའི་སཱ་རི་ཀ་ནི་གུར་གྱི་ནང་ན་གནས་ཤིང་གནས་པ་ལ།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་མོ་རྗེ་བོ་དེ་ཡི་དགའ་བ་དྲན་ནམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་བྱེད་ཀྱང་ནི།།
ཁྱོད་ནི་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན་ནི་ང་ནི་མདུན་དུ་འོངས་ཤིང་དགའ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར།།
༨༥
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དྲི་མའི་གོས་དང་བཅས་པའི་རང་གི་ཕང་བར་པི་ཝང་བཞག་བྱས་ནས།།
བདག་གི་མིང་ནས་འབོད་པས་མཚནད་ཅིང་འདོད་པའི་དབྱངས་སྙན་ཆེར་སྒྲོགས་སྙན་པར་གྱུརད་པའི་ཚེ།།
རང་གིས་བྱས་པར་གྱུརད་ཀྱང་དབྱངས་སྙན་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་སེམས་ཤིང་ཡང་ཡང་ནི།།
མིག་ཆུས་བརླན་པའི་རྒྱུད་མངས་ཅུང་ཟད་ཕྱི་བར་བྱས་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ནི་འོང་བར་འགྱུར།།
༨༦
བདག་ནི་འོངས་པའི་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཉིན་ཞག་དང་ནི་ཟླ་བ་སོང་བའི་ལྷག་མ་རྣམས།།
ས་ལ་རྣམ་པར་འགོད་ཅིང་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་གངས་ཀྱི་མེ་ཏོག༌རྣམས་ནི་སྐྱུར་བར་བྱེད།།
བདག་ཅག་ནམ་ནི་ཕྲད་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པ་སྙིང་ལ་སེམས་པའི་རྩོམ་པ་མང་བོ་བྱེད།།
ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་རྣམས་ནི་བདག་པོ་བྲལ་བས་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་གདུང་བ་མང་བོ་བྱེད།།
༨༧
ཉིན་མོའི་བར་ལ་བྱ་བ་དང་ལྡན་བདག་དང་བྲལ་ལས་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གདུང་མིན་ཡང་།།
མཚན་མོ་ཤིན་ཏུ་རིང་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བྱ་མེད་གདུང་བ་ཆེ་བར་བདག་གིས་ཤེས།།
ལེགས་མ་མཚན་རིང་རྣམས་ལ་གཉིད་བྲལ་སྟན་མེད་ས་ལ་ཉལ་ཚེ་དྲ་མིག་ཉེ་བར་ནི།།
གནས་ནས་བལྟ་བྱ་བདག་གི་འཕྲིན་རྣམས་བཟླས་པ་རྣམས་ནི་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་ཉིད།།
༨༨
བྲལ་ལས་ལྷག་པར་གདུངས་པས་ས་ཡི་གཞི་ལ་གཞོགས་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་ཉལ་བར་གྱུརད་པ་ནི།།
ཚེས་གཅིག་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཆ་གཅིག་ལྷག་མ་རྩ་བར་གནས་པའི་ལུས་བཞིན་དུ་ནི་གྱུར།།
བདག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཚེ་འདོད་པའི་དགའ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མོ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་སོང་།།
གང་དེ་ད་ལྟར་བྲལ་བ་ལས་སྐྱེས་མཆི་མ་དྲོན་མོ་རྣམས་བཅས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཉིད།།
༨༩
ཁྲུས་ཀྱིས་དག་ཅིང་ཡེངས་ཤིང་རྩུབ་པའི་སྐྲ་ཡི་ལན་བུ་འགྲམ་པ་དག་ལས་འཕྱང་བ་རྣམས།།
དབུགས་ཀྱི་རླུང་གིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་མཆུ་ཡི་འདབ་མ་དག་ནི་ངལ་བར་ངེས།།
གཉིད་ནི་འདོད་པ་མེད་ཅིང་བདག་དང་ཕྲད་པ་ལས་བྱུང་གཉིད་ནི་ཅུང་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་ཞེས།།
དགའ་མ་དེ་ནི་འདྲེན་བྱེད་མཆི་མ་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པས་མཐོང་བ་འགོག་པར་བྱེད།།
༩༠
བདག་གིས་བཅིངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལན་བུ་བྲལ་བའི་ཉི་མ་དང་བོ་ཉིད་ལ་དོར་བྱས་ནས།།
ལན་བུ་རྣམས་ནི་གཅིག་གྱུར་རེག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་འགྲམ་པ་དག་ལ་གནས་པ་ལས།།
སེན་མོ་རིང་བའི་ལག་པས་རེག་པའི་ཉོན་མོངས་ལྡན་པས་ལན་ཅིག་མིན་པར་སྐྱུར་བྱེད་མ།།
རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་ཚེ་གདུང་བྲལ་གྱུརད་པ་བདག་གིས་གང་དེ་དགྲོལ་བར་བྱ།།
༩༡
མིག་ནི་མཆི་མ་མང་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུངས་ལས་རྫི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་པར་བྱས་ནས་ནི།།
ཟླ་བའི་རྐང་བའི་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་བསིལ་མ་རྣམས་ནི་དྲ་མིག་ནང་ནས་ཞུགས་པ་ན།།
བཀབ་པ་བསལ་ཏེ་མངོན་དུ་འོངས་ནས་དང་བོར་དགའ་འགྱུར་ལྡོག་པ་ན་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད།།
སྤྲིན་དང་བཅས་པའི་ཉིན་མོ་ས་ལ་གནས་པའི་པདྨ་རྒྱས་མིན་ཟུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན།།
༩༢
དགའ་མ་དེ་ནི་ཉིན་པར་མཛའ་བའི་གྲོགས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ནི་གཏོང་མིན་བཞིན།།
ལུས་ཕྲ་མ་ལ་གཅིག་ནི་བལྟ་ཚེ་ཀུན་གྱིས་རྨད་བྱུང་བལྟ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད།།
མཚན་མོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ཉལ་བར་གྱུར་ལ་མཛེས་མ་གཉིད་བྲལ་ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྱོད།།
དྲ་མིག་དང་ནི་ཉེ་བར་གནས་ནས་ཉལ་སར་ཉེ་བར་འོངས་ཏེ་དེ་ནི་དགའ་བར་མཛོད།།
༩༣
ལན་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་རེག་པ་འགྲམ་པ་ལ་གནས་སེན་མོ་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཡིས།།
ཡང་དང་ཡང་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ས་ཡི་གཞི་ཡི་མལ་གྱི་སྟེང་དུ་གཞོགས་གཅིག་ནི།།
ལྟུང་བར་གྱུརད་ཅིང་དེ་ཡི་མཐའ་ན་མཆི་མ་རྣམས་ནི་འབབ་པ་དོ་ཤལ་ཆད་པ་དག།
གཡོ་ཞིང་ལྟུང་བར་གྱུརད་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་མཐོང་ཉིད་ཀྱིས་དལ་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱ།།
༩༥
མཛེས་མ་དེ་ནི་རྒྱན་རྣམས་ཡང་དག་བཞག་ཅིང་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།།
གདུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་མལ་སྟན་སྟེང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འགྲེ་ལྡོག་བྱེད་པ་ན།།
ཁྱོད་ཀྱང་འཕྲལ་ལ་ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་མཆི་མ་འཛག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ།།
ཕལ་ཆེར་ཐམས་ཅད་ནང་གི་བདག་ཉིད་བརླན་པས་སྙིང་རྗེ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད།།
༩༥
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བདག་ལ་མཛའ་བ་མང་དུ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ཤེས།།
དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུརད་པ་རྣམས་ནི་དང་བོར་བྲལ་བ་དེ་ནི་བདག་ལ་སེམས་པར་བྱེད།།
སྐལ་བཟང་ནང་གི་བསམ་པ་དག་གིས་བརྗོད་པ་ངེས་པར་རྫུན་མིན་བདེན་པར་ཤེས་པ་ནི།།
བདག་གིས་གང་གང་བརྗོད་པ་མ་ལུས་ཡུན་རིང་མིན་པར་ཁྱོད་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༩༦
ལན་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་ཟུང་གཉིས་པོ་གཡོ་བ་འགོག་ཅིང་མིག་སྨན་བྱུགས་པས་གཏོར་བ་དང་།།
ཉེས་པར་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ལས་སྨིན་མའི་རྣམ་འགྱུར་བརྗེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་།།
ཁྱོད་ནི་ཡོང་ལ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་འདྲེན་བྱེད་སྟེང་ནི་གཡོ་བར་བྱེད་པར་བདག་གིས་ཤེས།།
གང་ཞིག་ཉ་ཡིས་བསྐྱོད་ལས་ཆུ་སྐྱེས་གཡོ་བའི་དཔལ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དང་མཚུངས།།
༩༧
དེ་ཡི་བདག་གི་ལག་པའི་སེན་མོའི་རྗེས་ནི་མེད་ཅིང་མུ་ཏིག་རྣམས་ཀྱི་དྲ་བ་ནི།།
ཡུན་རིང་ཉིད་ནས་འདོར་བར་བྱས་པར་གྱུརད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ནི།།
བདག་གིས་ལག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་མེད་ཅིང་ཁྱོད་འོངས་སྐལ་བཟང་དབང་གིས་ནི།།
དེ་ཡི་ཆུ་ཤིང་གསར་བའི་སྡོང་བོ་བརླ་ཡང་གཡོན་པ་གཡོ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར།།
༩༨
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་དེ་ལ་དེ་ཡི་དུས་སུ་གལ་ཏེ་བདེ་བའི་གཉིད་ནི་ཐོབ་གྱུར་ན།།
དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ནི་ཐུན་ཚོད་བར་དུ་སྒྲ་སྒྲོགས་མིན་པར་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་གནས་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་བདག་པོར་གྱུརད་པ་བདག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོས་ཐོབ་པར་གྱུརད་པའི་རྨི་ལམ་ནི།།
མགྲིན་པར་ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་དག་གིས་ཆེ་བར་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་འཕྲལ་ལ་གཏོང་བར་བྱེད།།
༩༩
རང་གི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསིལ་བས་བསྒོས་པའི་རླུང་གི་མཱ་ལ་ཏ་ཡ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།།
ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་མེ་ཏོག་བཅས་པ་དེ་ནི་སླར་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ཡི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད།།
ཁྱོད་ནི་གློག་གི་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་ཞིང་གཡོ་བ་ཁྱོད་མདོག་དང་མཚུངས་གནས་སུ་གནས་བྱས་ནས།།
ཁེངས་ལྡན་མ་ལ་འབྲུག་དབྱངས་ཚིག་ནི་སྙན་པའི་བརྗོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་རྩོམ་པར་མཛོད།།
༡༠༠
ཀྭ་ཡེ་ཁྱོད་ལྡན་ཆུ་གཞོན་མིང་ཅན་བདག་ནི་རྗེ་ཡི་གྲོགས་བཟང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་མཛོད།།
དེ་ཡི་འཕྲིན་སྙན་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པར་གྱུརད་པ་ཉིད།།
བདག་གི་སྒྲ་ནི་བསྒྲགས་ཚེ་ལམ་བགྲོད་དུབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་འབྲོས་པར་བྱེད།།
སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལན་བུ་འགྲོལ་ཞིང་འདོད་པས་གཟིར་བར་མཚན་པར་བྱེད།།
༡༠༡
ཅེས་པ་དེ་སྐད་བཤད་ཚེ་དྲི་བཞོན་བུ་ནི་མི་ཐི་ལ་ཡི་བུ་མོས་མཐོང་བ་བཞིན།།
དེ་ནི་དགའ་བདེའི་སྙིང་གིས་ཁྱོད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་བལྟ་ཞིང་བདེན་པ་ཉིད་དུའང་ངེས་པ་ཉིད།།
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དེ་ནས་ལེགས་པར་གནས་ལ་གཞན་ཡང་ཉན་འདོད་སྒྲ་ལྡན་མ་རྣམས་ནི།།
བདག་པོའི་ཚིག་ནི་སྙིང་གྲོགས་དག་གིས་ཁྱེར་འོངས་གྱུར་ལས་ཕྲད་ལྟར་ལྷག་མར་ལུས་པ་ཉིད།།
༡༠༢
ཀྭ་ཡེ་ཚེ་ལྡན་བདག་གི་ཚིག་དང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ནི།།
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་བོ་རཱ་མའི་རི་ཡི་གནས་ན་གནས་ཤིང་འཚོ་བ་ཉིད།།
ཁྱོད་ནི་སྤངས་པར་གྱུར་ལ་ཀྭ་ཡེ་མཛེས་མ་དགེ་འམ་འདྲི་ཞེས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་མཛོད།།
གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཉམས་ལ་དང་བོར་དེ་འདྲའི་དབུགས་དབྱུང་བྱེད་པ་ཉིད།།
༡༠༣
ལུས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་ཕྲ་གྱུར་དང་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པས་གདུངས་གྱུར་དང་།།
མཆི་མ་འཛག་པས་མཆི་མ་འཛག་གྱུར་ཆེ་བར་ཕྲད་འདོད་ཉིད་ཀྱིས་ཕྲད་འདོད་མཆོག་ཏུ་གྱུར།།
དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་ལྷགས་པར་དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་མཆོག་ཏུ་ལྷགས་གྱུར་རིང་ནས་འཇུག་པ་ཅན།།
བསོད་ནམས་ཆོམ་རྐུན་དག་གིས་ལམ་བཀག་གྱུརད་ཅིང་དེ་རྣམས་ཡིད་ལ་སིམ་ཞིང་འཇུག་པ་ཡིན།།
༡༠༤
གྲོགས་མོའི་མདུན་དུ་དེ་ཡི་རྣ་བ་ལ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནི་རེག་པར་ཐོབ་གྱུར་པས།།
ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཡང་གུས་པའི་གཏམ་གྱི་ཆེད་དུ་གྱུརད་པའི་ཆེ་བའི་སྒྲ་འདི་བརྗོད་པར་འོས།།
གང་དེ་རྣ་བའི་ཡུལ་ལས་གང་ཡང་ཤིན་ཏུ་འདས་ཤིང་མིག་དག་གིས་ནི་མཐོང་བྱ་མིན།།
ཁྱོད་དང་དགའ་བས་འཕྲད་འདོད་གྱུར་ཞེས་བདག་གི་ཁ་ལ་ཚིག་འདི་ཟེར་ཞེས་སྨྲ་བར་མཛོད།།
༡༠༥
འཁྲི་ཤིང་འགའ་ལ་ཡན་ལག་མཛེས་པ་འཇིགས་བཅས་རི་དྭགས་མོ་ལ་མིག་མཛེས་གཡོ་བ་མཐོང་།།
འགྲམ་པའི་མཛེས་འོད་རི་བོང་ཅན་ལ་སྐྲ་རྣམས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་མཇུག་སྒྲོའི་ཚོགས་ལ་མཐོང་།།
སྨིན་མའི་རོལ་སྒེག་མཛེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཕྲེང་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཐོང་།།
ཨེ་མ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་གཡོན་མིག་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།།
༡༠༦
ཆར་གྱིས་བརླན་ལས་དྲི་མེད་སྦྲང་རྩི་ཅན་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་འདི་མཛེས་སོ་ལུས་ཕྲ་མ།།
ཁྱོད་ནི་རིང་གྱུར་བདག་ནི་ཕྲ་བའི་ལུས་གྱུར་མདའ་ལྔ་བ་ཡི་གདུང་བ་ཡང་ཡང་བྱིན།།
སོ་ཀ་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ཕྱོགས་ཀུན་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོས་བསྒྲིབས་པས་ཉི་མ་ཡི།།
སྣང་བ་རྣམས་ནི་ཉམས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་ཆར་འོང་བདག་གིས་ཞག་གི་གྲངས་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན།།
༡༠༧
ཁྱོད་ནི་རྡོ་ལེབ་གཞི་ལ་ཁམས་ཀྱི་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དགའ་དང་ཁྲོ་བས་ལེགས་བྲིས་ཏེ།།
དེ་ཉིད་རྫོགས་ནས་འདོད་པ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལྷུང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཚིག་ལན་མ་བྱུང་བདག་ལ་མཆི་མ་མང་བོ་བྱུང་བས་བྲུགས་པས་མིག་ལ་ཁྲོ།།
དེར་ཡང་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་སྐལ་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུརད་པ་ཞིག།
༡༠༨
ཁྱོད་ནི་བདག་གི་རྨི་ལམ་དག་ཏུ་འོངས་ཤིང་ཐོབ་པ་ཅི་ཡང་མཐོང་བར་གྱུརད་པ་ན།།
ཁོ་བོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ལག་ཡུགས་བྱས་པ་ནི།།
ས་ལ་གནས་པའི་ནགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ངེས་པར་མ་མཐོང་མ་ཡིན་མང་བོ་རུ།།
མུ་ཏིག་བརྒྱུས་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་རྣམས་ལ་མཆི་མའི་དུམ་བུ་ལྷུང་བར་གྱུར།།
༡༠༩
དེ་ཝ་དཱ་རུའི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡལ་གའི་འདབ་མ་རྣམས་ནི་འཕྲལ་དུ་བཅད་བྱས་ནས།།
དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འོ་མ་ཟགས་པའི་དྲི་བཟང་དང་ལྡན་ལྷོ་ནས་ཞུགས་པའི་དྲི་བཞོན་རྣམས།།
གང་ཞིག་བདག་གིས་དང་བོར་རབ་ཏུ་འཁྱུད་དོ་ཀྭ་ཡེ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་དེ་རྣམས་ནི།།
གངས་ཀྱི་རི་ལ་གལ་ཏེ་སོང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་རེག་པ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཅེའོ།།
༡༡༠
ཐུན་གསུམ་ཅན་མ་ཐུན་རིང་གྱུརད་པ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་བསྡུས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན།།
ཉིན་པར་ཡང་ནི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཅུང་ཟད་གདུང་བའང་ཇི་ལྟར་གྱུརད་པ་ཡིན།།
ཀྭ་ཡེ་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་བ་དེ་ལྟར་གྱུརད་པས་བདག་སེམས་དོན་གཉེར་སྐལ་བ་དམན་པར་གྱུར།།
ཁྱོད་དང་བྲལ་བའི་གདུང་བ་རྣམས་དང་ཆེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་པ་མིན་པར་བྱས།།
༡༡༡
བདག་ནི་ཞག་གྲངས་མང་བོའི་བདག་ཉིད་བགྲང་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པས་མི་འཆི་བར་ནི་ཤེས།།
ཀྭ་ཡེ་དགེ་ལེགས་ལྡན་མ་ཁྱོད་ཀྱང་མྱ་ངན་མང་བོ་ཤིན་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།།
བདེ་བ་མཐའ་གཅིག་ལྡན་པ་སུ་ཡིན་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་གཅིག་པ་ཡང་སུ་ཞིག་ཡིན།།
དེ་དག་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་ནི་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་སྟེང་དུའང་རིམ་གྱིས་འཁོར་བ་བཞིན།།
༡༡༢
ཁྱབ་འཇུག་ལག་འགྲོའི་གནས་ནས་གཉིད་ལས་ལངས་ཚེ་རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་ཉིད།།
དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞི་ཡོད་དེ་བར་མིག་ནི་ཟུམ་པར་བྱས་ནས་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད།།
ཕྱི་ནས་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ཡུན་རིང་བྲལ་བ་ལས་བྱུང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཐོབ་སྟེ།།
སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་མཚན་མོ་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་དག་ལྡན་པར་འགྱུར།།
༡༡༣
ཡང་ནི་བརྗོད་པ་སྔོན་ནི་བདག་དང་ཁྱོད་ནི་མལ་སྟན་གནས་ན་མགྲིན་འཁྱུད་གཉིད་སོང་བས།།
བདག་ནི་འཕྲལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་ནས་ཅི་ཡང་ངུ་བར་བྱས་པར་གྱུརད་པ་ནི།།
ནང་ནས་རྒོད་པ་དང་བཅས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་དྲི་བ་བརྗོད་པ་ནི།།
ཀྭ་ཡེ་གཡོ་མ་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་དགའ་བྱེད་རྨི་ལམ་དུ་མཐོང་ཞེས་བདག་གིས་ཁྱོད་ལའོ།།
༡༡༤
དེ་ལ་བདག་ནི་ཁྱོད་ལ་མཚན་མ་བཟང་བོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་རིག་བྱས་ནས།།
ཀྭ་ཡེ་འདྲེན་བྱེད་དཀར་མིན་སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚིག་ལས་བདག་ལ་མི་གུས་འོས་མ་ཡིན།།
གང་ཕྱིར་བྲལ་བས་གདུངས་པ་ལོངས་སྤྱོད་བྲལ་ལ་དེ་རྣམས་མཛའ་བོའི་རྗོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
དངོས་པོ་རྣམས་ནི་མཐོང་ཚེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རོ་ནི་མང་བོའི་ཕུང་བོ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།
༡༡༥
འདི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དང་བོར་བྲལ་བས་གདུངས་པར་གྱུརད་པའི་གྲོགས་མོ་དེ་ནི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད།།
མིག་གསུམ་པ་ཡི་ཁྱུ་མཆོག་ལྟ་བུར་དཀར་བའི་ཀེེ་ལཱ་ཤ་ཡི་རི་ལས་སླར་ལྡོག་བྱ།།
དེ་ལའང་རང་གི་དགེ་བའི་མཚན་མ་ཁྱེར་འོངས་དེ་དང་དེ་ནི་བདག་ལ་བཤད་པར་བྱ།།
ཁྱོད་ནི་ཀུན་དའི་གེ་སར་གཡོ་ལྡན་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བྱས་མྱུར་བར་འོང་བར་བྱ།།
༡༡༦
ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་འདི་བྱས་ནས།།
སླར་ཡང་འཕྲིན་རྣམས་བརྟན་པ་ཁྱོད་ལས་ངེས་པར་བདག་ལ་འོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བདག་སེམས་སོ།།
ཙཱུ་ཏ་ཀ་རྣམས་སྒྲ་མེད་པར་ཡང་ཆུ་ནི་སྦྱིན་པར་མཛོད་ཅེས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་བར་སེམས།།
གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་པར་གྱུརད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བའི་དོན་ཉིད་ལན་གྱི་ཚིག།
༡༡༧
ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་གདུང་ལྡན་བདག་གི་བརྗོད་པ་བདག་གི་སེམས་ལ་དོན་གཉེར་དགའ་བ་ཡི།།
ཚོགས་འདི་བྱམས་པར་གྱུརད་པའམ་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བརྩེ་བའི་བློས་ནི་འདི་རྣམས་ཀུན་བྱས་ནས།།
ཁྱོད་ཀྱང་འདོད་པའི་ཡུལ་ནི་ཐོབ་ཅིང་མཛེས་པའི་ཆར་སྤྲིན་ཚོགས་འཛིན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དང་།།
གློག་མ་དང་ཡང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་གྱུར་ཅིག་དེ་བཞིན་ཀུན་ཀྱང་དགེ་ཞིང་ཤིས་གྱུར་ཅིག།

སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པོ་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་རྫོགས་སོ།།
བློ་གྲོས་དང་སྙིང་རྗེ་དང་།  བརྟུལ་བ་དང་དེས་པ་དང་།  གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤྲས་པའི་དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བརྟན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས།  ཁ་ཆེའི་པཎྜིཏ་སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པོ་སུ་མ་ན་ཤྲཱི་དང་།  ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་དང་།  ལོ་ཙཱ་བར་གཏོགས་པ་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་བོས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུརད་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
གང་ཞིག་ཐུགས་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས།།
འདི་ལ་བསྐུལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས་པ་དང་།།
བདག་ཅག་འབད་ལས་བསོད་ནམས་གང་བསྒྲུབས་པས།།
འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་ཤོག།
བྱང་གི་བདག་པོའི་གསུང་བཟང་ལས།།
སྙན་དངགས་འདི་ནི་བོད་སྐད་དུ།།
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་ལྷན་ཅིག།
དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོས་བསྒྱུར།།
འདིས་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

༡   ལྷན་ཐབས་དང་བོ།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ནང་འཁོད་པའི་ས་དང་ཆུ།  མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་མིང་ཤན་སྦྱར།
ཀནྡ་ལཱི་ཡི་མེ་ཏོག 迦昙波花 कन्दली  Kandali
རཱ་མའི་རི་བོ། 罗摩山 रामगिरि Ramagiri
ཡིད་ཀྱི་མཚོ། 玛那莎湖 मानसो  Himalayan lake
བྱང་ཕྱོགས་ལྕང་ལོ་ཅན།(ཨ་ལ་ཀཱ) 阿罗迦城 अलका Alaka
རི་བོ་གངས་ཅན།  (ཀཻ་ལཱ་ས)冈底斯 कैलास Kailasa
རི་བོ་གྲོག་མཁར་རྩེ། 蚁垤峰 वल्मीकाग्रा ant-hill
མཱ་ལ་མཐོ་སྒང་།(འདི་བོད་འགྱུར་ལ་ཐོན་མེད།) 玛罗高原 माल Mala
ཨ་མྲ་བརྩེགས་པའི་རི། 芒果山 अम्रकूट Mango Peak
རི་བོ་འབིགས་བྱེད། 文底耶山 विन्ध्य Vindhya
དྲང་སྲོང་བུ་མོའི་ཆུ། 列瓦河 रेवा Reva river
བི་དི་ཤཱའམ་མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། 京城毗地沙 विदिशा
གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ཛྫ་ཡི་ནི། 大城优禅尼 उज्जययिनि Ujjain
ཆུ་བོ་ནིར་བིན་དྷྱཱ། 尼文底耶河 निर्विन्ध्या
སིན་དྷུའི་ཆུ། 信度河 सिन्धु Sindhu
ཡུལ་ཨ་ཝནྟཱི། अवन्ती 阿槃提 Avanti
དེ་བའི་རི། 提婆山 देवगिरि Holy Peak
གྲོང་ཁྱེར་ད་ཤ། 陀莎补罗城 दशपुर Dashpoor
ཚངས་པ་འཇུག་པའི་ལྗོངས། 梵住地方 ब्रह्मावर्तं
ཀུ་རུ་བ་ཡི་ཞིང་། 俱卢古战场 कुरुक्षेत्रं kuruxetra
སཱ་ར་སྭ་ཏའི་ཆུ། 莎罗室伐底河 सारस्वति river Sarasvati
ས་ཀ་ལ་ཡི་གྲོང་།(ཀན་ཁལ) 循山峰 कनखलं Kankhal
ཛ་ཧུའི་བུ་མོ། (ཛ་ཧྣུའི་བུ་མོ།) 查赫奴之女 जह्नोः कन्या Ganges
ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ན། 雅母那河 यमुना Jumna
ངང་བའི་སྒོ་ཅན། 山口天鹅门 हंसद्वारं Swan-gate
ར་གྷུའི་བདག་པོ། 罗摩 रघुपति Rama
ཀ་ཀུ་བྷ་ཡི་དྲི་ལྡན་རི་བོ། 有山花香气的山 कुभसुरभौ पर्वते
གྲོང་ཁྱེར་ཏམ་ཤ། 陀沙罗那 दशार्णा Dasharna land
ནཱི་ཙེེ། 低峰 नीचै Nichais’ mountain
ཀ་དམ་པ། 迦昙波花 कदम्ब madder-bushe
མི་འམ་ཅི་མོ། 紧那罗女 किन्नरी Kinnor
ཀྲོོ་ཉྩའི་རི། क्रोञ्चरन्ध्र krocarandhra
མནྡཱ་ར། 曼陀罗树 मन्दारवृक्षः coral-tree
མ་ར་ཀ་ཏའི་རྡོ། (མརྒད)青玉 मरकतशिला emerald

༢ ལྷན་ཐབས་གཉིས་པ།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཁ་སྐོང་།

དེ་ལྟར་བསྟན་པར་ལྷ་ཡི་བདག་པོའི་གྲོགས་བཟངས་རི་བོ་དང་ནི་ཆུ་བོ་གྲོང་རྣམས་སུ།།
གནས་ཤིང་གནས་ཤིང་ནོར་སྦྱིན་བདག་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནི་ཉིན་མ་འགའ་ཡིས་འབྱོར་བར་གྱུར།།
ལྷ་ཡི་ཁང་བཟངས་ས་ལེ་སྦྲམ་གྱིས་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་མཚན་མ་རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་པ།།
དེ་ཡི་ཕང་དུ་ས་ཡི་གཞི་ལ་ཞུམ་པར་གྱུརད་པའི་གནོད་སྦྱིན་མོ་ནི་མཐོང་བར་གྱུར།།

སྐྱེ་བོར་ཕན་ལ་རབ་ཏུ་མཉེས་པའི་ཆུ་འཛིན་མཆོག་གིས་གནོད་སྦྱིན་དགའ་མ་དེ་ཡི་ནི།།
ཚེ་ཡི་སྲོག་རྣམས་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་མཆོག་གི་ངག་གིས་འཕྲིན་པ་དེ་ནི་སྨྲས་པར་གྱུར།།
དེས་ཀྱང་བདག་གི་ཁྱོ་བོའི་བཀའ་མཆིད་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས་ཡིད་ནི་རབ་མྱོས་གནས་གྱུར་ཏེ།།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་དོན་དུ་གཉེར་ན་མངོན་འདོད་འབྲས་བུ་སུ་ཞིག་ལ་ནི་སྟེར་མ་གྱུར།།

དེ་ནས་འདོད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཆུ་འཛིན་གྱིས་ནི་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་རི་བོ་དེ་ནས་སུ།།
མྱུར་བ་མྱུར་དུ་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནོད་སྦྱིན་སྡུམ་པ་འོད་ནི་བྲལ་བ་རྟགས་རྣམས་མཐོང་རྟོགས་ནས།།
གསང་བ་བ་ཡིས་རབ་ཏུ་འབད་པས་ཡང་དག་བསྟན་པ་མཉེས་གཤིན་སྙན་པ་གང་ཞིག་ནི།།
དེ་ཡི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་དགའ་མ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མོ་ལ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པར་བྱས།།

ནོར་གྱི་ལྷ་ཡང་ཆུ་འཛིན་གྱིས་བཤད་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་སྙིང་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་ཏེ།།
ཁོང་ནས་ཁྲོ་བ་ནུབ་པར་གྱུར་བས་དམོད་པའི་མཐའ་ནི་སྐད་ཅིག་དེ་ལ་རབ་བསྒྲུབས་ཤིང་།།
ཡང་དག་སྦྱར་བས་དགའ་བའི་སེམས་ལྡན་ཁྱོ་ཤུག་ཟུང་ནི་གདུང་བ་ཡོངས་སུ་བྲལ་གྱུརད་པས།།
འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་རྟག་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱས་པར་གྱུར།།

དེ་ལྟར་གྱུར་བ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ཚིག་ནི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉར་མངོན་པར་བརྗོད་པ་སྟེ།།
དགའ་བའི་རོལ་རྩེད་ཡོངས་སུ་བྲལ་བ་རྣམ་པར་བྲལ་དུས་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་ཀྱི་རོལ་རྩེད་དང་།།
འདི་ལ་སྤྲིན་གྱི་མཆོག་ཏུ་མཁས་ཉིད་སྙན་དངགས་མཁན་གྱི་བློ་ཡི་འགྱུར་བག་མཆི་བ་སྟེ།།
འཕགས་མ་དེ་ཡི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་ཕྱག་དག་འཚལ་ནས་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་སྦྱར་བར་བྱས།།
           ༢༠༡༣།༣།༡ལ་བསྒྱུར།

  སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་རྩ་བ་འདི་སྡེ་དགེ་དང་སྣར་ཐང་། པེ་ཅིན་སོགས་དཔར་མ་མི་མཐུན་པའི་དོགས་གཞིའི་རིགས་དག་རྒྱ་གཞུང་དང་གཏུགས་པའི་ཟོལ་གྱིས་རང་སྣང་ལ་དག་པར་བཅོས་པའོ།།  ཡུལ་གསལ་ལྡན་གྱི་དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་མོའི་རིག་པ་དོན་གཉེར་བ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུས་སྦྱར་བ་ཀུན་ལ་རྔོ་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག

      (མཆོད་མེ་དྲ་བའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།