སྙན་ངག་རྩེ་གྲ་ཁག་གཉིས་ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་དུ་བྱས་པ་བཞུགས་སོ།།

                 Poppies in July
                                       
                                    Sylvia Plath


Little poppies, little hell flames,
Do you do no harm?
 
You flicker. I cannot touch you.
I put my hands among the flames. Nothing burns.
 
And it exhausts me to watch you
Flickering like that, wrinkly and clear red, like the skin of a mouth.
 
A mouth just bloodied.
Little bloody skirts!
 
There are fumes I cannot touch.
Where are your opiates, your nauseous capsules?
 
If I could bleed, or sleep!
If my mouth could marry a hurt like that!
 
Or your liquors seep to me, in this glass capsule,
Dulling and stilling.
But colorless. Colorless.
 
           བདུན་པའི་རྒྱ་མེན།
 
རྒྱ་མེན་ཆུང་ཆུང་ཚོ།  དམྱལ་བའི་མེ་ལྕེ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།
ཁྱོད་ཚོས་གནོད་པ་མི་བྱེད་དམ།
 
ཁྱོད་ཚོ་ཡམ་ཡོམ་གཡོ།  ངས་ཁྱེད་ཚོར་རེག་དཀའ།
ལག་ཟུང་མེ་ནང་དུ་བསྲིང་ན།  ཅི་ཡང་མི་འཚིག་ཀི
 
ཁྱོད་ཚོ་དེ་ལྟར་གཡོ་བར་བལྟས་ནས། ང་ཐང་ཆད་ཀི  
མཆུ་སྒྲོས་ཤིག་གི་ཤུན་ལྤགས་བཞིན། གཉེར་ཞིང་དམར་ལམ་ལམ།
 
ཁ་ལ་ཁྲག་ཕུད་མ་ཐག་པའི་མཆུ་སྒྲོས་ཤིག
ཁྲག་གིས་བྱེར་བའི་སྨད་ཤམ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།
 
ངས་རེག་མི་ཐུབ་པའི་དུད་རླངས་ཀྱི་ཚོགས།
ཁྱོད་ཚོའི་བཟི་དུག་སྟེ། ཁྱོད་ཚོའི་ཞེ་མེར་བྱེད་ཀྱི་རིལ་བུ་དག་གང་དུ་ཡོད།
 
གལ་ཏེ་ང་ལ་ཁྲག་བཞུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ན།  ཡང་ན་ང་རང་གཉིད་ཁུག་ན།
ངའི་མཆུ་སྒྲོས་ནི་དེ་འདྲའི་ཟུག་རྔུ་ཞིག་དང་མཐུན་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་ན།
 
ཡང་ན་ཁྱེད་ཚོའི་ཨ་རག་ང་ལ་འཐིམ་རྒྱུ་ན།  ཤེལ་དམ་འདིའི་ནང་དུ།
འཐོམ་འཐོམ་མེར།  ཁུ་སིམ་མེར།
 
འོན་ཀྱང་ཁ་དོག་མེད། ཁ་དོག་མེད།

                The Eagle (A Fragment)

                               Alfred, Lord Tennyson

 

He clasps the crag with crooked hands;
Close to the sun in lonely lands,
Ringed with the azure world, he stands.
 
The wrinkled sea beneath him crawls;
He watches from his mountain walls,
And like a thunderbolt he falls.
 
           བྱ་གླག༼རྩོམ་གྲུམ་ཞིག༽
 
འགྱུར་དང་པོ།
 
གུག་ཀྱོག་ལག་ཟུང་བྲག་སྣེར་འཐམས།།
འབྲོག་དགོན་ཡུལ་དུ་ཉི་མའི་འགྲམ།།
འཇིག་རྟེན་སྔོན་པོས་སྐོར་ཞིང་འགྲེང་།།
 
འོག་ཏུ་གཉེར་མའི་རྒྱ་མཚོ་ནུར།།
བྲག་རིའི་ལྡེབས་ནས་རྒྱང་མིག་གཟིགས།
ཁོང་ནི་ཐོག་ལྕགས་བཞིན་དུ་སྒྲིལ།།
 
འགྱུར་གཉིས་པ།
 
ཁོང་གིས་གུག་ཀྱོག་སྦར་ཟུང་བྲག་སྣེར་འཆང་།།
ཉི་མའི་འགྲམ་དང་འབྲོག་དགོན་ཡུལ་ལུང་དུ།།
ཁོང་ནི་འཇིག་རྟེན་སྔོན་པོས་སྐོར་ཞིང་འགྱིང་།།
 
འོག་ཏུ་གཉེར་ཁེབས་རྒྱ་མཚོ་གོག་ཅིང་འགྲུལ།།
བྲག་རིའི་རྩིག་པའི་ལྡེབས་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱེད།།
ཁོང་ནི་ཐོག་ལྕགས་བཞིན་དུ་ཐུར་དུ་སྒྲིལ།།
 
        ༧ སྙན་ངག་པ་གཉིས་ཀའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

Sylvia Plathནི་ཨ་རིའི་བུད་མེད་སྙན་ངག་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་སྟེ། ༡༩༣༢ལོར་སྐུ་འཁྲུང་ཤིང་། ༡༩༦༣ལོར་ལྕེབས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། དེ་དུས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་ལས་སོན་མེད།
Alfred, Lord Tennysonནི་ཨིན་ཇིའི་ཝེཁུ་ཐོ་རེ་ཡའི་དུས་རབས་ཀྱི་ཆེས་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཞིང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་སྟེ། ༡༨༠༥ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ༡༨༩༢ལོར་སྐུ་གཤེགས། ཁོང་གིས༡༨༥༠ལོར་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རྩེ་གྲའི་དབུ་རྒྱན་བཞེས།

                  
  མདའ་ཚན་པ་བླ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

                     (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སྙན་ངག་རྩེ་གྲ་ཁག་གཉིས་ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་དུ་བྱས་པ་བཞུགས་སོ།།

2014-09-04 Sylvia Plathསོགས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

                 Poppies in July
                                       
                                    Sylvia Plath


Little poppies, little hell flames,
Do you do no harm?
 
You flicker. I cannot touch you.
I put my hands among the flames. Nothing burns.
 
And it exhausts me to watch you
Flickering like that, wrinkly and clear red, like the skin of a mouth.
 
A mouth just bloodied.
Little bloody skirts!
 
There are fumes I cannot touch.
Where are your opiates, your nauseous capsules?
 
If I could bleed, or sleep!
If my mouth could marry a hurt like that!
 
Or your liquors seep to me, in this glass capsule,
Dulling and stilling.
But colorless. Colorless.
 
           བདུན་པའི་རྒྱ་མེན།
 
རྒྱ་མེན་ཆུང་ཆུང་ཚོ།  དམྱལ་བའི་མེ་ལྕེ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།
ཁྱོད་ཚོས་གནོད་པ་མི་བྱེད་དམ།
 
ཁྱོད་ཚོ་ཡམ་ཡོམ་གཡོ།  ངས་ཁྱེད་ཚོར་རེག་དཀའ།
ལག་ཟུང་མེ་ནང་དུ་བསྲིང་ན།  ཅི་ཡང་མི་འཚིག་ཀི
 
ཁྱོད་ཚོ་དེ་ལྟར་གཡོ་བར་བལྟས་ནས། ང་ཐང་ཆད་ཀི  
མཆུ་སྒྲོས་ཤིག་གི་ཤུན་ལྤགས་བཞིན། གཉེར་ཞིང་དམར་ལམ་ལམ།
 
ཁ་ལ་ཁྲག་ཕུད་མ་ཐག་པའི་མཆུ་སྒྲོས་ཤིག
ཁྲག་གིས་བྱེར་བའི་སྨད་ཤམ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།
 
ངས་རེག་མི་ཐུབ་པའི་དུད་རླངས་ཀྱི་ཚོགས།
ཁྱོད་ཚོའི་བཟི་དུག་སྟེ། ཁྱོད་ཚོའི་ཞེ་མེར་བྱེད་ཀྱི་རིལ་བུ་དག་གང་དུ་ཡོད།
 
གལ་ཏེ་ང་ལ་ཁྲག་བཞུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ན།  ཡང་ན་ང་རང་གཉིད་ཁུག་ན།
ངའི་མཆུ་སྒྲོས་ནི་དེ་འདྲའི་ཟུག་རྔུ་ཞིག་དང་མཐུན་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་ན།
 
ཡང་ན་ཁྱེད་ཚོའི་ཨ་རག་ང་ལ་འཐིམ་རྒྱུ་ན།  ཤེལ་དམ་འདིའི་ནང་དུ།
འཐོམ་འཐོམ་མེར།  ཁུ་སིམ་མེར།
 
འོན་ཀྱང་ཁ་དོག་མེད། ཁ་དོག་མེད།

                The Eagle (A Fragment)

                               Alfred, Lord Tennyson

 

He clasps the crag with crooked hands;
Close to the sun in lonely lands,
Ringed with the azure world, he stands.
 
The wrinkled sea beneath him crawls;
He watches from his mountain walls,
And like a thunderbolt he falls.
 
           བྱ་གླག༼རྩོམ་གྲུམ་ཞིག༽
 
འགྱུར་དང་པོ།
 
གུག་ཀྱོག་ལག་ཟུང་བྲག་སྣེར་འཐམས།།
འབྲོག་དགོན་ཡུལ་དུ་ཉི་མའི་འགྲམ།།
འཇིག་རྟེན་སྔོན་པོས་སྐོར་ཞིང་འགྲེང་།།
 
འོག་ཏུ་གཉེར་མའི་རྒྱ་མཚོ་ནུར།།
བྲག་རིའི་ལྡེབས་ནས་རྒྱང་མིག་གཟིགས།
ཁོང་ནི་ཐོག་ལྕགས་བཞིན་དུ་སྒྲིལ།།
 
འགྱུར་གཉིས་པ།
 
ཁོང་གིས་གུག་ཀྱོག་སྦར་ཟུང་བྲག་སྣེར་འཆང་།།
ཉི་མའི་འགྲམ་དང་འབྲོག་དགོན་ཡུལ་ལུང་དུ།།
ཁོང་ནི་འཇིག་རྟེན་སྔོན་པོས་སྐོར་ཞིང་འགྱིང་།།
 
འོག་ཏུ་གཉེར་ཁེབས་རྒྱ་མཚོ་གོག་ཅིང་འགྲུལ།།
བྲག་རིའི་རྩིག་པའི་ལྡེབས་ནས་ཞིབ་ལྟ་བྱེད།།
ཁོང་ནི་ཐོག་ལྕགས་བཞིན་དུ་ཐུར་དུ་སྒྲིལ།།
 
        ༧ སྙན་ངག་པ་གཉིས་ཀའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

Sylvia Plathནི་ཨ་རིའི་བུད་མེད་སྙན་ངག་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་སྟེ། ༡༩༣༢ལོར་སྐུ་འཁྲུང་ཤིང་། ༡༩༦༣ལོར་ལྕེབས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། དེ་དུས་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་ལས་སོན་མེད།
Alfred, Lord Tennysonནི་ཨིན་ཇིའི་ཝེཁུ་ཐོ་རེ་ཡའི་དུས་རབས་ཀྱི་ཆེས་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཞིང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་སྙན་ངག་པ་ཞིག་སྟེ། ༡༨༠༥ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ༡༨༩༢ལོར་སྐུ་གཤེགས། ཁོང་གིས༡༨༥༠ལོར་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་རྩེ་གྲའི་དབུ་རྒྱན་བཞེས།

                  
  མདའ་ཚན་པ་བླ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

                     (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།