འཇིག་རྟེན་སྣང་བའི་འདྲེན་ཤུགས་དང་དེའི་ཟུག་ཚོར།

     ཁྱོད་ཉིད་ད་ལྟ་འཁོར་བའི་གཏིང་རིང་གཏིང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད་དམ། འཇིག་རྟེན་ལ་བྲོ་བ་མེད་ཅིང་བྱས་བྱས་ལ་གཏད་སོ་བྲལ་བའི་ཞེད་སྣང་རེ་ཡང་འོང་ངམ། མིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་མི་སྲིད། མ་མཐའ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་མི་སྲིད། དོན་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་བྲོ་བ་མེད་པའང་མིན་ཏེ། འདི་ནས་ཕྱིར་ལ་བརྩིས་པའི་མི་ལོ་བདུན་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ཁྱོད་ལའང་སྐར་འོད་བཞིན་དྭངས་པའི་སེམས་རྒྱུ་གཙང་མ་ཞིག་ཡོད་མྱོང་བ་རེད། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཡུལ་འདི་ནས་ངོམ་ཆོག་ཆོག་གི་དུས་སྐབས་ཏེ་ན་ཆུང་བའི་ལོ་ཟླ་ཁོ་ན་རེད། རླབས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཟླ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་བ་ཡིན། དྲི་ཡིས་མ་གོས་པའི་ལང་ཚོ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ་ཞིག་ལ་ཕངས་མེད་བསྟབས་པ་ཡིན། ལྷད་མེད་བཅོས་མེད་ཀྱི་སྐྱིད་སྣང་དེའི་ཕྱེད་ཀ་དོན་དམ་པར་སུའི་ཡིན།
     མཚམས་འདིར་ཁྱོད་གློ་བུར་དུ་མི་ཞིག་ལ་སྡང་བ་ཡིན། ཆགས་པ་ཡིན། དགའ་བ་ཡིན། དེའང་མཐར་གཏུགས་ན་དྲན་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིས་དུས་ཀྱི་མཛའ་བོ་སྟེ། དེ་ནི་ང་རེད།
     དེ་དང་དེ་སོགས་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་གི་ཟུག་བག་དང་། བར་གྱི་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱི་མཛའ་ཞེན། མཐའ་མའི་གྱེས་བྲལ་གྱི་ངུ་སྔངས་སོགས་ནི་ཇི་འདྲའི་བརྗེད་དུ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཨང་། 
     ཡང་ཟོལ་དག་གཡའ་དག་གི་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་དེ་ཉིད་རི་མོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཚོན་མདངས་ཁྱོད་ཡིན་ན་པིར་སྨྱུག་ང་ཡིན་དགོས།
     ཡང་དེ་ཉིད་སྙན་ངག་ཅིག་ཡིན་ཚེ།  ང་ཚིག་སྦྱོར་ཡིན་ན་ཁྱོད་བརྗོད་བྱ་ཡིན་དགོས། 
     ང་ལ་ཚང་རྩིས་བྱེད་ན་ཐོག་མར་ཁྱོད་ནས་མགོ་འཛུག་དགོས་ཤིང་། ཁྱོད་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་ན་ཡང་མཐའ་མར་ང་ལ་ཁུངས་གཏུག་དགོས། 
     ང་བླངས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནི་མགོ་མེད་མཇུག་རྡུམ་དུ་སོང་ཡོད་ལ། ཁྱོད་བསྐྱུར་བའི་ཁོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཆ་ཀ་ཡ་སྡེབ་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་རེད། དེ་བས་ང་མེད་ན་ཁྱོད་མི་འགྲུབ་ཅིང་། ཁྱོད་མེད་ན་ང་ཡང་ཚང་བ་མིན།
     ཀྱེ་མ། འདི་ལྟར་བསམ་མི་ཕོད། འདི་ལྟར་དངོས་གནས་བསམ་མི་ཕོད་ལགས། དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱིས"ང་ཁྱོད་ལ་གཏན་ནས་དགའ་མ་མྱོང"ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་འདོད་དམ། ངས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྨྲས་ན་བསམ། ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ'སྙིང་སྡུག'ཅེས་བོས་མྱོང་ལ། ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ'ཚེ་སྲོག'ཅེས་གཅེས་མྱོང་། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་བཅོས་མའི་འུད་ཤོབ་ཅིག་ཡིན་དུ་ཆུགས།
    དེས་ན། རི་ཆུ་ཁྲི་སྟོང་གོམ་ཐུང་གིས་འཇལ་ཏེ་ང་ཡིས་ཁྱོད་བཙལ་ཞིང་། དགུན་ཟླའི་གྲང་ངར་ན་ཟུག་གིས་བསྲན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བསྒུགས་པའི་སེམས་བྱུང་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། སྙིང་སྡུག་ལགས། གསུངས་རོགས་གནོངས་དང་། ཁྱོད་ད་དུང་རང་ཉིད་ལ་དོགས་པ་ཟ་ན། རང་གི་གློ་སྙིང་ཧྲིལ་བོར་ཞིབ་ལྟ་ཐེངས་ཤིག་བྱོས་དང་། ཁྱོད་ང་ལ་དགའ་བ་ནི་ཁྱོད་ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ལས་ཀྱང་བལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་འདུག་པ་ཡིན།
ཧ་ཅང་དྲང་བོར་བཤད་ན། དབང་ཐོབ་དང་འབྱོར་ཚོགས་མ་བཤད་དང་། གློ་ཁུག་ནང་དུ་དངུལ་རྡོག་འགའ་ཡང་མེད་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཕལ་བ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོད་ཚད་དོར་ཞིང་ཡོད་ཚད་ཕུལ་སོང་བ་དེས། ཁྱོད་རང་སུ་ལ་དགའ་བ་ཁྱོན་ནས་གསལ་ཞིང་དེས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རླབས་ཆེན་དུ་བརྩི་བའི་ཕོ་མོའི་བརྩེ་དུང་ཞེས་པའང་ཡོངས་སུ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན།
      གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲན་གདུང་གི་རྨི་ལམ་འདི་ཉིད་སུ་ཞིག་དང་གླེང་སློང་བྱས་ཚེ། སེམས་ཁམས་གཉིས་ཡིན་ལ། དོན་དག་ཀྱང་གཉིས་ཡིན་པས། གཞན་དགོད་དུས་ཁྱོད་ངུ་དགོས་ལ། གཞན་ངུ་དུས་ཁྱོད་དགོད་དགོས་པའི་བར་ཐག་ཅིག་ངང་གིས་ལྷག་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟའམ་ཉིན་ཞིག་ངེད་རང་གཉིས་ལ་དེ་ལྟའི་སྐལ་པ་ཞིག་ལྡན་ཚེ། དགོད་པ་མཉམ་དགོད་དང་། ངུ་བ་མཉམ་ངུ། ཐ་ན་བྲང་ཁོག་ན་ལྡིང་བའི་སྙིང་ཆུང་གཉིས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འཕྱོ་བ་ཡིན་ན། གཞན་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས།
      ཡང་ན། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ཁོང་ན་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་སྲོག་གི་མངོན་སྟངས་འདི་ཉིད་བདག་པོ་སུ་ཞིག་ལ་གསང་ཅི་ཐུབ་དང་སྦེད་ཅི་ནུས་བྱེད་དགོས་ཀྱང་སྲིད། ད་དུང་བཅོས་མའི་ཆགས་བརྩེ་གང་ཞིག་ལ་དབང་མེད་དུ་བདེན་ཁ་སྟེར་ཡང་སྲིད། ལན་རེར་དྭངས་བསིལ་ཆུ་མོའི་ཤག་སྒྲ་དང་འདྲ་བའི་འུ་གཉིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིས་ཁྱོད་རང་གཉིད་ལས་བསློང་ཡང་སྲིད། གང་དེ་སྐད་ཅིག་གློ་བུར་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་གསལ་གསལ་འཆར་ཞིང་། དེ་ཡི་ཟེར་འོད་ཕྲ་མོས་ཀྱང་བདག་པོ་སུ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་ཕོག་ཐུག་གཏོང་ཡང་སྲིད།
དེ་དུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཕྱི་ཤུན་རང་གི་ཡིན་ཅིང་ནང་སྙིང་གཞན་གྱི་ཡིན་པའི་དཀར་རྫུན་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་སྲིད། སྐབས་དེར་བདེན་པའི་བུ་ཆུང་ཟུང་གིས་ཁྱོད་དང་ང་ཡི་བར་སྣང་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས་ཁ་རྡུང་གཏོང་ཡང་སྲིད།
       གང་ལྟར་བརྩེ་དུང་གི་དབང་གིས། ཡང་ན་བརྩེ་དུང་གི་ཆག་གྲུམ་གྱི་དབང་གིས། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ཀྱང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་རང་རང་ས་ན་རང་གི་བླ་སྲོག་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། གཞན་གྱི་བླ་སྲོག་ལ་རྡོག་རྫིས་གཏོང་བཞིན་ཡང་ཡོད།
       ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་བ་མང་མང་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། "ལོ་ན་གཞོན་དུས་བསམ་མ་ཤེས་པ་རེད"ཅེས་བཤད་ཚེ། ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་ཆོག་ལ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཡིན་ཅིང་ཁྱོད་ཁྱོད་མིན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་སླེབས་ཟིན་པས། དེ་ནི་སྐྱི་གཡའ་བའི་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་རེད་ལ། མི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་སྲིད།
གང་ལྟར་ངས་ནི་ཐམས་ཅད་པོ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། དགའ་བའི་དབང་གིས་ཁྱོད་དང་བྲལ་བ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། བྲལ་བའི་དབང་གིས་སླར་ཡང་དྲན་པའང་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། ཐ་ན'སྔོ་རྩྭ་རྐང་གཅིག་གིས་ཅི་ཞིག་བདེན་དཔང་བྱས་པ'དེའང་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད།
 
                                                                                                                                    2007.2.3

རྩོམ་ཁུངས། རྡོ་འབུམ་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

འཇིག་རྟེན་སྣང་བའི་འདྲེན་ཤུགས་དང་དེའི་ཟུག་ཚོར།

2010-09-27 སེང་རྡོར། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

     ཁྱོད་ཉིད་ད་ལྟ་འཁོར་བའི་གཏིང་རིང་གཏིང་རིང་ཞིག་ན་ཡོད་དམ། འཇིག་རྟེན་ལ་བྲོ་བ་མེད་ཅིང་བྱས་བྱས་ལ་གཏད་སོ་བྲལ་བའི་ཞེད་སྣང་རེ་ཡང་འོང་ངམ། མིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་མི་སྲིད། མ་མཐའ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་མི་སྲིད། དོན་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་བྲོ་བ་མེད་པའང་མིན་ཏེ། འདི་ནས་ཕྱིར་ལ་བརྩིས་པའི་མི་ལོ་བདུན་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ཁྱོད་ལའང་སྐར་འོད་བཞིན་དྭངས་པའི་སེམས་རྒྱུ་གཙང་མ་ཞིག་ཡོད་མྱོང་བ་རེད། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཡུལ་འདི་ནས་ངོམ་ཆོག་ཆོག་གི་དུས་སྐབས་ཏེ་ན་ཆུང་བའི་ལོ་ཟླ་ཁོ་ན་རེད། རླབས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཟླ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་བ་ཡིན། དྲི་ཡིས་མ་གོས་པའི་ལང་ཚོ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ་ཞིག་ལ་ཕངས་མེད་བསྟབས་པ་ཡིན། ལྷད་མེད་བཅོས་མེད་ཀྱི་སྐྱིད་སྣང་དེའི་ཕྱེད་ཀ་དོན་དམ་པར་སུའི་ཡིན།
     མཚམས་འདིར་ཁྱོད་གློ་བུར་དུ་མི་ཞིག་ལ་སྡང་བ་ཡིན། ཆགས་པ་ཡིན། དགའ་བ་ཡིན། དེའང་མཐར་གཏུགས་ན་དྲན་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིས་དུས་ཀྱི་མཛའ་བོ་སྟེ། དེ་ནི་ང་རེད།
     དེ་དང་དེ་སོགས་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་གི་ཟུག་བག་དང་། བར་གྱི་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱི་མཛའ་ཞེན། མཐའ་མའི་གྱེས་བྲལ་གྱི་ངུ་སྔངས་སོགས་ནི་ཇི་འདྲའི་བརྗེད་དུ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཨང་། 
     ཡང་ཟོལ་དག་གཡའ་དག་གི་ཐོག་མའི་བརྩེ་དུང་དེ་ཉིད་རི་མོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཚོན་མདངས་ཁྱོད་ཡིན་ན་པིར་སྨྱུག་ང་ཡིན་དགོས།
     ཡང་དེ་ཉིད་སྙན་ངག་ཅིག་ཡིན་ཚེ།  ང་ཚིག་སྦྱོར་ཡིན་ན་ཁྱོད་བརྗོད་བྱ་ཡིན་དགོས། 
     ང་ལ་ཚང་རྩིས་བྱེད་ན་ཐོག་མར་ཁྱོད་ནས་མགོ་འཛུག་དགོས་ཤིང་། ཁྱོད་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་ན་ཡང་མཐའ་མར་ང་ལ་ཁུངས་གཏུག་དགོས། 
     ང་བླངས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནི་མགོ་མེད་མཇུག་རྡུམ་དུ་སོང་ཡོད་ལ། ཁྱོད་བསྐྱུར་བའི་ཁོ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཆ་ཀ་ཡ་སྡེབ་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་རེད། དེ་བས་ང་མེད་ན་ཁྱོད་མི་འགྲུབ་ཅིང་། ཁྱོད་མེད་ན་ང་ཡང་ཚང་བ་མིན།
     ཀྱེ་མ། འདི་ལྟར་བསམ་མི་ཕོད། འདི་ལྟར་དངོས་གནས་བསམ་མི་ཕོད་ལགས། དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱིས"ང་ཁྱོད་ལ་གཏན་ནས་དགའ་མ་མྱོང"ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་འདོད་དམ། ངས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྨྲས་ན་བསམ། ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ'སྙིང་སྡུག'ཅེས་བོས་མྱོང་ལ། ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ'ཚེ་སྲོག'ཅེས་གཅེས་མྱོང་། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་བཅོས་མའི་འུད་ཤོབ་ཅིག་ཡིན་དུ་ཆུགས།
    དེས་ན། རི་ཆུ་ཁྲི་སྟོང་གོམ་ཐུང་གིས་འཇལ་ཏེ་ང་ཡིས་ཁྱོད་བཙལ་ཞིང་། དགུན་ཟླའི་གྲང་ངར་ན་ཟུག་གིས་བསྲན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་བསྒུགས་པའི་སེམས་བྱུང་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། སྙིང་སྡུག་ལགས། གསུངས་རོགས་གནོངས་དང་། ཁྱོད་ད་དུང་རང་ཉིད་ལ་དོགས་པ་ཟ་ན། རང་གི་གློ་སྙིང་ཧྲིལ་བོར་ཞིབ་ལྟ་ཐེངས་ཤིག་བྱོས་དང་། ཁྱོད་ང་ལ་དགའ་བ་ནི་ཁྱོད་ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ལས་ཀྱང་བལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་འདུག་པ་ཡིན།
ཧ་ཅང་དྲང་བོར་བཤད་ན། དབང་ཐོབ་དང་འབྱོར་ཚོགས་མ་བཤད་དང་། གློ་ཁུག་ནང་དུ་དངུལ་རྡོག་འགའ་ཡང་མེད་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་ཕལ་བ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོད་ཚད་དོར་ཞིང་ཡོད་ཚད་ཕུལ་སོང་བ་དེས། ཁྱོད་རང་སུ་ལ་དགའ་བ་ཁྱོན་ནས་གསལ་ཞིང་དེས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རླབས་ཆེན་དུ་བརྩི་བའི་ཕོ་མོའི་བརྩེ་དུང་ཞེས་པའང་ཡོངས་སུ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན།
      གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲན་གདུང་གི་རྨི་ལམ་འདི་ཉིད་སུ་ཞིག་དང་གླེང་སློང་བྱས་ཚེ། སེམས་ཁམས་གཉིས་ཡིན་ལ། དོན་དག་ཀྱང་གཉིས་ཡིན་པས། གཞན་དགོད་དུས་ཁྱོད་ངུ་དགོས་ལ། གཞན་ངུ་དུས་ཁྱོད་དགོད་དགོས་པའི་བར་ཐག་ཅིག་ངང་གིས་ལྷག་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟའམ་ཉིན་ཞིག་ངེད་རང་གཉིས་ལ་དེ་ལྟའི་སྐལ་པ་ཞིག་ལྡན་ཚེ། དགོད་པ་མཉམ་དགོད་དང་། ངུ་བ་མཉམ་ངུ། ཐ་ན་བྲང་ཁོག་ན་ལྡིང་བའི་སྙིང་ཆུང་གཉིས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འཕྱོ་བ་ཡིན་ན། གཞན་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས།
      ཡང་ན། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ཁོང་ན་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་སྲོག་གི་མངོན་སྟངས་འདི་ཉིད་བདག་པོ་སུ་ཞིག་ལ་གསང་ཅི་ཐུབ་དང་སྦེད་ཅི་ནུས་བྱེད་དགོས་ཀྱང་སྲིད། ད་དུང་བཅོས་མའི་ཆགས་བརྩེ་གང་ཞིག་ལ་དབང་མེད་དུ་བདེན་ཁ་སྟེར་ཡང་སྲིད། ལན་རེར་དྭངས་བསིལ་ཆུ་མོའི་ཤག་སྒྲ་དང་འདྲ་བའི་འུ་གཉིས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡིས་ཁྱོད་རང་གཉིད་ལས་བསློང་ཡང་སྲིད། གང་དེ་སྐད་ཅིག་གློ་བུར་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་གསལ་གསལ་འཆར་ཞིང་། དེ་ཡི་ཟེར་འོད་ཕྲ་མོས་ཀྱང་བདག་པོ་སུ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་ཕོག་ཐུག་གཏོང་ཡང་སྲིད།
དེ་དུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཕྱི་ཤུན་རང་གི་ཡིན་ཅིང་ནང་སྙིང་གཞན་གྱི་ཡིན་པའི་དཀར་རྫུན་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་སྲིད། སྐབས་དེར་བདེན་པའི་བུ་ཆུང་ཟུང་གིས་ཁྱོད་དང་ང་ཡི་བར་སྣང་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས་ཁ་རྡུང་གཏོང་ཡང་སྲིད།
       གང་ལྟར་བརྩེ་དུང་གི་དབང་གིས། ཡང་ན་བརྩེ་དུང་གི་ཆག་གྲུམ་གྱི་དབང་གིས། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ཀྱང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་རང་རང་ས་ན་རང་གི་བླ་སྲོག་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། གཞན་གྱི་བླ་སྲོག་ལ་རྡོག་རྫིས་གཏོང་བཞིན་ཡང་ཡོད།
       ཡིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་བ་མང་མང་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། "ལོ་ན་གཞོན་དུས་བསམ་མ་ཤེས་པ་རེད"ཅེས་བཤད་ཚེ། ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་ཆོག་ལ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཡིན་ཅིང་ཁྱོད་ཁྱོད་མིན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་སླེབས་ཟིན་པས། དེ་ནི་སྐྱི་གཡའ་བའི་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་རེད་ལ། མི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་སྲིད།
གང་ལྟར་ངས་ནི་ཐམས་ཅད་པོ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། དགའ་བའི་དབང་གིས་ཁྱོད་དང་བྲལ་བ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། བྲལ་བའི་དབང་གིས་སླར་ཡང་དྲན་པའང་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད། ཐ་ན'སྔོ་རྩྭ་རྐང་གཅིག་གིས་ཅི་ཞིག་བདེན་དཔང་བྱས་པ'དེའང་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད།
 
                                                                                                                                    2007.2.3

རྩོམ་ཁུངས། རྡོ་འབུམ་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།